ID-kaart

Lihtotsing

Vabariigi Valitsuse 10. detsembri 2009. a määruse nr 186 "Keskkonnaministeeriumi põhimäärus" muutmine
Vabariigi Valitsus 24.09.2020 määrus number 76; jõustumiskuupäev 01.10.2020

redaktsioon 01.10.2020 [RT I, 26.09.2020, 1]

Vabariigi Valitsuse 10. detsembri 2009. a määruse nr 186 "Keskkonnaministeeriumi põhimäärus“ muutmine

Vastu võetud 24.09.2020 nr 76

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 10. detsembri 2009. a määruse nr 186"Keskkonnaministeeriumi põhimäärus“ muutmine

VabariigiValitsuse 10. detsembri 2009. a määruse nr 186 "Keskkonnaministeeriumipõhimäärus“ § 23 lõikes 2 tehakse järgmised muudatused:

1) punkt 21 sõnastataksejärgmiselt:

"21) eelarve- ja strateegiaosakonna põhiülesanne on koordineerida ja korraldadaministeeriumi ja valitsemisala ülest strateegilist planeerimist, teadus- jaarendustegevust, eelarvestamist ja finantsjuhtimist ning muud ministeeriumiarendamiseks vajalikku tegevust, sealhulgas korraldada strateegilisteeesmärkide saavutamise seiret, analüüsi ja aruandlust, jälgida ja analüüsidategevuskavade ja eelarve täitmist ning korraldada finantsaruandlust,koordineerida ja korraldada välisvahenditest rahastatavate toetusprogrammide ja-meetmete väljatöötamist ja kasutamist ning teha järelevalvet nende kasutamiseüle;“;

2) punktis 3 asendatakse sõnad "EuroopaLiidu ja rahvusvahelise koostöö“ sõnaga "välissuhete“;

3) punktist 7 jäetakse välja sõna"keskkonnaseire,“.

§ 2. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. oktoobril 2020. a.

Jüri Ratas
Peaminister

Rene Kokk
Keskkonnaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

avalikgif