ID-kaart

Lihtotsing

Haridus- ja teadusministri 16. augusti 2019. a määruse nr 37 "Üliõpilaste riiklike stipendiumite liigid, suurused ning nende määramise üldtingimused ja kord" muutmine
Haridus- ja teadusminister 23.09.2020 määrus number 33; jõustumiskuupäev 28.09.2020

redaktsioon 28.09.2020 [RT I, 25.09.2020, 1]

Haridus- ja teadusministri 16. augusti 2019. a määruse nr 37 "Üliõpilaste riiklike stipendiumite liigid, suurused ning nende määramise üldtingimused ja kord“ muutmine

Vastu võetud 23.09.2020 nr 33

Määrus kehtestatakse kõrgharidusseaduse § 15 lõike 4 alusel.

Haridus- ja teadusministri 16. augusti 2019. a määruses nr 37 "Üliõpilaste riiklike stipendiumite liigid, suurused ning nende määramise üldtingimused ja kord“ tehakse järgmised muudatused:

1)paragrahvi 3 lõiget 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(2) Stipendiumeid määratakse ja makstakse üliõpilastele stipendiumi maksjate kaudu õppekava nominaalkestuse jooksul, välja arvatud juhul kui üliõpilane viibib akadeemilisel puhkusel. Akadeemilisel puhkusel viibitud aeg pikendab stipendiumi määramise ja maksmise perioodi. Erivajadusega üliõpilase stipendium määratakse ja makstakse üliõpilase täiskoormusel õppimise perioodil, kuid mitte kauem kui üks aasta pärast üliõpilase nominaalse õppeaja lõppu.“;
2)paragrahvi 7 lõikesse 3 lisatakse teine lause:
"Täiskoormusega õppiva üliõpilase nominaalse õppeaja lõppedes diferentseeritakse erivajadusega üliõpilase stipendiumi suurus kehtestatud õppekava mahust puudu olevate ainepunktide alusel.“.

Mailis Reps
Minister

Mart Laidmets
Kantsler

avalikgif