ID-kaart

Lihtotsing

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1319, 22. september 2020, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus "Provola dei Nebrodi" (KPN)
Euroopa Komisjon 22.09.2020 määrus number 1319; jõustumiskuupäev 13.10.2020

redaktsioon 13.10.2020

23.9.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 309/7


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/1319,

22. september 2020,

millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus „Provola dei Nebrodi“ (KPN)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1151/2012, 21. november 2012, põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta, (1) eriti selle artikli 52 lõike 3 punkti a,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 50 lõike 2 punktile a avaldati Euroopa Liidu Teatajas Itaalia taotlus registreerida nimetus „Provola dei Nebrodi“ kaitstud päritolunimetusena (KPN) (2).

(2)

Komisjon sai 22. oktoobril 2019 Belgialt vastulause. Komisjon saatis Belgia vastulause Itaaliale edasi 31. oktoobril 2019. Komisjon sai 19. detsembril 2019 põhjendatud vastuväite ettenähtud tähtaja jooksul.

(3)

Komisjon uuris Belgia esitatud vastulauset ja tunnistas selle vastuvõetavaks.

(4)

Komisjon kutsus oma 19. veebruari 2020. aasta kirjas huvitatud isikuid üles pidama asjakohaseid läbirääkimisi, et jõuda omavahelisele kokkuleppele vastavalt nende riigis kehtivatele menetlustele.

(5)

Kuigi Itaalia ja Belgia ei jõudnud kokkuleppele, võttis Belgia oma vastulause nimetuse „Provola dei Nebrodi“ registreerimisele tagasi Itaalia ametiasutustele 16. juunil 2020 saadetud kirjaga.

(6)

Seetõttu tuleks nimetus „Provola dei Nebrodi“ (KPN) registreerida,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Nimetus „Provola dei Nebrodi“ (KPN) registreeritakse.

Esimeses lõigus osutatud nimetus määratletakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 668/2014 (3) XI lisas esitatud klassi 1.3 „juust“ kuuluva tootena.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 22. september 2020

Komisjoni nimel

eesistuja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 343, 14.12.2012, lk 1.

(2)  ELT C 257, 31.7.2019, lk 18.

(3)  Komisjoni 13. juuni 2014. aasta rakendusmäärus (EL) nr 668/2014, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1151/2012 (põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta) rakenduseeskirjad (ELT L 179, 19.6.2014, lk 36).


Top

avalikgif