ID-kaart

Lihtotsing

Komisjoni Rakendusmäärus (EL) 2020/1318, 22. september 2020, millega muudetakse rakendusmäärusi (EL) 2020/21 ja (EL) 2020/194 kohaldamise tähtpäevade osas seoses COVID‐19 pandeemiale reageerimisega
Euroopa Komisjon 22.09.2020 määrus number 1318; jõustumiskuupäev 13.10.2020

redaktsioon 13.10.2020

23.9.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 309/4


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/1318,

22. september 2020,

millega muudetakse rakendusmäärusi (EL) 2020/21 ja (EL) 2020/194 kohaldamise tähtpäevade osas seoses COVID‐19 pandeemiale reageerimisega

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 7. oktoobri 2010. aasta määrust (EL) nr 904/2010 halduskoostöö ning maksupettuste vastase võitluse kohta käibemaksu valdkonnas, (1) eriti selle artiklit 47l punkte a, b ja c,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni rakendusmäärusega (EL) nr 79/2012 (2) nähakse ette määruse (EL) nr 904/2010 (halduskoostöö ja maksupettuste vastase võitluse kohta käibemaksu valdkonnas) teatavate sätete üksikasjalikud rakenduseeskirjad. Vastavalt rakendusmääruse (EL) nr 79/2012 (mida on muudetud rakendusmäärusega (EL) 2020/21) (3) artikli 7 lõike 2 punktile d peab komisjon tegema veebiportaali kättesaadavaks neile liikmesriikidele, kes otsustavad alates 1. jaanuarist 2021 muu hulgas avaldada määruse (EL) nr 904/2010 artikli 47g teises lõigus osutatud kaupade tarnimise ja teenuste osutamise suhtes kohaldatavad maksumäärad.

(2)

Komisjoni rakendusmäärusega (EL) nr 815/2012 (4) on kehtestatud määruse (EL) nr 904/2010 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses erikordadega, mis hõlmavad telekommunikatsiooni-, ringhäälingu- või elektroonilisi teenuseid, mida ühendusevälised maksukohustuslased osutavad mittemaksukohustuslastele. Rakendusmäärus (EL) nr 815/2012 tunnistatakse alates 1. jaanuarist 2021 kehtetuks ja asendatakse komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2020/194, (5) et võtta arvesse erikordade kohaldamisala laiendamist maksukohustuslastele, kes osutavad teenuseid mittemaksukohustuslastele ning tegelevad kaupade kaugmüügiga ja teatavate riigisiseste kaubatarnetega. Rakendusmääruses (EL) nr 815/2012 osutatud erikordadega hõlmatud ja enne 1. jaanuarit 2021 osutatud teenuste kohta esitatud käibedeklaratsioonide esitamise ja parandamise korral jätkatakse aga kõnealuse rakendusmääruse kohaldamist kuni 10. veebruarini 2024. Selle eesmärk on tagada, et praegust parandusmehhanismi kohaldatakse ka enne 1. jaanuari 2021 toimunud teenuseosutamiste suhtes. Käibedeklaratsioone saab parandada kolme aasta jooksul alates kuupäevast, mil tuli esitada esialgne deklaratsioon.

(3)

Need muudatused tehti selleks, et võtta arvesse nõukogu direktiivi 2006/112/EÜ (6) XII jaotise 6. peatükis sätestatud erikordade laiendamist nõukogu direktiividega (EL) 2017/2455 (7) ja (EL) 2019/1995 (8) ning vastavaid muudatusi, mis tehti määrusesse (EL) nr 904/2010 nõukogu määrusega (EL) 2017/2454 (9).

(4)

COVID-19 kriisi puhkemine, mis mõjutab tugevalt kõiki liikmesriike ja sunnib neid võtma riiklikul tasandil viivitamata meetmeid, paigutades eelkõige ressursse ümber muudesse valdkondadesse, tekitab mõnele liikmesriigile raskusi selliste IT-süsteemide lõpuleviimisel, mida on vaja nende muudatuste rakendamiseks ja kohaldamiseks alates 1. jaanuarist 2021. Seetõttu lükati nõukogu otsusega (EL) 2020/1109 (10) ja nõukogu määrusega (EL) 2020/1108 (11) direktiivi 2006/112/EÜ XII jaotise 6. peatüki ja määruse (EL) nr 904/2010 muudatuste kohaldamise kuupäevad kuue kuu võrra edasi kuni 1. juulini 2021.

(5)

Selleks et rakendusmäärusi (EL) 2020/21 ja (EL) 2020/194 saaks kohaldada alates samast kuupäevast kui direktiivi 2006/112/EÜ XII jaotise 6. peatüki ja määruse (EL) nr 904/2010 muudetud sätteid, tuleks neid rakendusmäärusi kohaldada alates 1. juulist 2021.

(6)

Samuti on vaja selgitada, et teave rakendusmääruse (EL) 2020/194 I lisa E veeru lahtris 21, mille vahendaja peab registreerimisel esitama, viitab üksnes võimalikele varasematele identifitseerimisnumbritele, mis lubavad kõnealusel isikul vahendajana tegutseda.

(7)

Seepärast tuleks rakendusmäärusi (EL) 2020/21 ja (EL) 2020/194 vastavalt muuta.

(8)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas halduskoostöö alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Rakendusmääruse (EL) 2020/21 muutmine

Rakendusmäärust (EL) 2020/21 muudetakse järgmiselt.

1)

Artikkel 1 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 1

Rakendusmääruse (EL) nr 79/2012 artikli 7 lõike 2 punkt d asendatakse järgmisega:

„d)

alates 1. juulist 2021 – maksumäär, mida kohaldatakse direktiivi 2006/112/EÜ XII jaotise 6. peatükis sätestatud erikordade kohaselt tarnitavate kaupade ja osutatavate teenuste suhtes, nagu on osutatud määruse (EL) nr 904/2010 artikli 47g teises lõigus.“

2)

Artikli 2 teine lõik asendatakse järgmisega:

„Seda kohaldatakse alates 1. juulist 2021.“

Artikkel 2

Rakendusmääruse (EL) 2020/194 muutmine

Rakendusmäärust (EL) 2020/194 muudetakse järgmiselt.

1)

Artikkel 7 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 7

Kehtetuks tunnistamine

Rakendusmäärus (EL) nr 815/2012 tunnistatakse kehtetuks alates 1. juulist 2021.

Rakendusmääruses (EL) nr 815/2012 osutatud mis tahes erikorraga hõlmatud ja enne 1. juulit 2021 osutatud teenuste kohta esitatud käibedeklaratsioonide esitamise ja parandamise korral jätkatakse kõnealuse rakendusmääruse kohaldamist kuni 10. augustini 2024.“

2)

Artikli 8 teine lõik asendatakse järgmisega:

„Seda kohaldatakse alates 1. juulist 2021.“

3)

I lisa muudetakse järgmiselt:

a)

E veeru lahter 21 asendatakse järgmisega:

„Vahendaja individuaalne registreerimisnumber (individuaalsed registreerimisnumbrid), mille on vastavalt direktiivi 2006/112/EÜ artikli 369q lõikele 2 andnud registreerimisliikmesriik, kui vahendaja on varem vahendajana tegutsenud“;

b)

joonealune märkus 13 asendatakse järgmisega:

„(13)

Korra kasutamise alguskuupäev on sama mis D veeru lahtris 19 ning eelregistreerimise korral vastavalt nõukogu rakendusmääruse (EL) 2019/2026 artikli 2 kolmandale lõigule ei saa see olla varasem kui 1. juuli 2021.“

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 22. september 2020

Komisjoni nimel

eesistuja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 268, 12.10.2010, lk 1.

(2)  Komisjoni 31. jaanuari 2012. aasta rakendusmäärus (EL) nr 79/2012, millega nähakse ette nõukogu määruse (EL) nr 904/2010 (halduskoostöö ja maksupettuste vastase võitluse kohta käibemaksu valdkonnas) teatavate sätete üksikasjalikud rakenduseeskirjad (ELT L 29, 1.2.2012, lk 13).

(3)  Komisjoni 14. jaanuari 2020. aasta rakendusmäärus (EL) 2020/21, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 79/2012, millega nähakse ette nõukogu määruse (EL) nr 904/2010 (halduskoostöö ja maksupettuste vastase võitluse kohta käibemaksu valdkonnas) teatavate sätete üksikasjalikud rakenduseeskirjad (ELT L 11, 15.1.2020, lk 1).

(4)  Komisjoni 13. septembri 2012. aasta rakendusmäärus (EL) nr 815/2012, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EL) nr 904/2010 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses erikordadega, mis hõlmavad telekommunikatsiooni-, ringhäälingu- või elektroonilisi teenuseid, mida ühendusevälised maksukohustuslased osutavad mittemaksukohustuslastele (ELT L 249, 14.9.2012, lk 3).

(5)  Komisjoni 12. veebruari 2020. aasta rakendusmäärus (EL) 2020/194, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EL) nr 904/2010 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses erikorraga, mida kohaldatakse maksukohustuslaste suhtes, kes osutavad teenuseid mittemaksukohustuslastele, tegelevad kaupade kaugmüügiga ja teatavate riigisiseste kaubatarnetega (ELT L 40, 13.2.2020, lk 114).

(6)  Nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiiv 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi (ELT L 347, 11.12.2006, lk 1).

(7)  Nõukogu 5. detsembri 2017. aasta direktiiv (EL) 2017/2455, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ ja direktiivi 2009/132/EÜ seoses teatavate käibemaksukohustustega teenuste osutamise ja kaupade kaugmüügi puhul (ELT L 348, 29.12.2017, lk 7).

(8)  Nõukogu 21. novembri 2019. aasta direktiiv (EL) 2019/1995, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ kaupade kaugmüüki ja teatavaid omamaiseid kaubatarneid käsitlevate sätete osas (ELT L 310, 2.12.2019, lk 1).

(9)  Nõukogu 5. detsembri 2017. aasta määrus (EL) 2017/2454, millega muudetakse määrust (EL) nr 904/2010 halduskoostöö ning maksupettuste vastase võitluse kohta käibemaksu valdkonnas (ELT L 348, 29.12.2017, lk 1).

(10)  Nõukogu 20. juuli 2020. aasta otsus (EL) 2020/1109, millega muudetakse direktiive (EL) 2017/2455 ja (EL) 2019/1995 ülevõtmise ja kohaldamise tähtpäevade osas seoses COVID-19 pandeemiale reageerimisega (ELT L 244, 29.7.2020, lk 3).

(11)  Nõukogu 20. juuli 2020. aasta määrus (EL) 2020/1108, millega muudetakse määrust (EL) 2017/2454 kohaldamise tähtpäevade osas seoses COVID-19 pandeemiale reageerimisega (ELT L 244, 29.7.2020, lk 1).


Top

avalikgif