ID-kaart

Lihtotsing

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2020/1313, 21. september 2020, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2020/489, millega nimetatakse ametisse Euroopa Liidu eriesindaja Belgradi ja Priština vahelise dialoogi ning muude Lääne-Balkani piirkondlike küsimuste jaoks
Euroopa Liidu Nõukogu 21.09.2020 otsus number 1313; jõustumiskuupäev 21.09.2020

redaktsioon 21.09.2020

22.9.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 308/4


NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2020/1313,

21. september 2020,

millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2020/489, millega nimetatakse ametisse Euroopa Liidu eriesindaja Belgradi ja Priština vahelise dialoogi ning muude Lääne-Balkani piirkondlike küsimuste jaoks

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 33 ja artikli 31 lõiget 2,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 2. aprillil 2020 vastu otsuse (ÜVJP) 2020/489, (1) millega Miroslav LAJČÁK nimetati Euroopa Liidu eriesindajaks Belgradi ja Priština vahelise dialoogi ning muude Lääne-Balkani piirkondlike küsimuste jaoks (edaspidi „ELi eriesindaja“). ELi eriesindaja volitused lõpevad 31. märtsil 2021.

(2)

Seoses Belgradi ja Priština vahelise dialoogi taaskäivitamisega 2020. aasta juulis tuleks ELi eriesindaja meeskonda värvata lisapersonali. Seetõttu tuleks vastavalt muuta rahastamise lähtesummat,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse (ÜVJP) 2020/489 artikli 5 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   ELi eriesindaja volituste täitmisega seotud kulude katmiseks ajavahemikul 2. aprillist 2020 kuni 31. märtsini 2021 ette nähtud lähtesumma on 1 350 000 eurot.“

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 21. september 2020

Nõukogu nimel

eesistuja

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Nõukogu 2. aprilli 2020. aasta otsus (ÜVJP) 2020/489, millega nimetatakse ametisse Euroopa Liidu eriesindaja Belgradi ja Priština vahelise dialoogi ning muude Lääne-Balkani piirkondlike küsimuste jaoks (ELT L 105, 3.4.2020, lk 3).


Top

avalikgif