ID-kaart

Lihtotsing

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2020/1312, 21. september 2020, millega muudetakse otsust 2013/798/ÜVJP Kesk-Aafrika Vabariigi vastu suunatud piiravate meetmete kohta
Euroopa Liidu Nõukogu 21.09.2020 otsus number 1312; jõustumiskuupäev 23.09.2020

redaktsioon 23.09.2020

22.9.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 308/3


NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2020/1312,

21. september 2020,

millega muudetakse otsust 2013/798/ÜVJP Kesk-Aafrika Vabariigi vastu suunatud piiravate meetmete kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 29,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 23. detsembril 2013 vastu otsuse 2013/798/ÜVJP (1) Kesk-Aafrika Vabariigi vastu suunatud piiravate meetmete kohta.

(2)

ÜRO Julgeolekunõukogu võttis 28. juulil 2020 vastu resolutsiooni 2536 (2020), millega laiendatakse relvaembargo erandeid.

(3)

Teatavate meetmete rakendamiseks on vaja täiendavaid liidu meetmeid.

(4)

Otsust 2013/798/ÜVJP tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2013/798/ÜVJP artikli 2 lõike 1 punktid g ja h asendatakse järgmisega:

„g)

14,5 mm või väiksema kaliibriga relvade ning spetsiaalselt selliste relvade jaoks loodud laskemoona ja komponentide, relvastamata sõjaväemaismaasõidukite ja selliste sõjaväemaismaasõidukite, millele on monteeritud 14,5 mm või väiksema kaliibriga relvad, ning nende varuosade, reaktiivgranaadiheitjate ja spetsiaalselt selliste relvade jaoks loodud laskemoona müümise, tarnimise, üleandmise või ekspordi ning nendega seotud abi andmise suhtes Kesk-Aafrika Vabariigi julgeolekujõududele, sealhulgas riigi tsiviilõiguskaitse institutsioonidele, kui sellised relvad, laskemoon, komponendid ja sõidukid on ette nähtud üksnes Kesk-Aafrika Vabariigi julgeolekusektori reformi protsessi toetamiseks või selle raames kasutamiseks, millest on komiteed eelnevalt teavitatud;

h)

artikli 2 lõike 1 punktis g loetlemata relvade ja muu nendega seotud surmava varustuse müümise, tarnimise või ekspordi ning nendega seotud abi andmise suhtes Kesk-Aafrika Vabariigi julgeolekujõududele, sealhulgas riigi tsiviilõiguskaitse institutsioonidele, kui sellised relvad ja varustus on ette nähtud üksnes Kesk-Aafrika Vabariigi julgeolekusektori reformi protsessi toetamiseks või selle raames kasutamiseks, vastavalt komitee eelnevale heakskiidule, või“.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 21. september 2020

Nõukogu nimel

eesistuja

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Nõukogu 23. detsembri 2013. aasta otsus 2013/798/ÜVJP Kesk-Aafrika Vabariigi vastu suunatud piiravate meetmete kohta (ELT L 352, 24.12.2013, lk 51).


Top

avalikgif