ID-kaart

Lihtotsing

Nõukogu rakendusotsus (EL) 2020/1305, 18. september 2020, millega antakse Ühendkuningriigile luba väljendada oma nõusolekut siduda end enda nimel teatavate rahvusvaheliste lepingutega, mida kohaldatakse üleminekuperioodil liidu ühise kalanduspoliitika valdkonnas
Euroopa Liidu Nõukogu 18.09.2020 otsus number 1305; jõustumiskuupäev

redaktsioon

21.9.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 305/27


NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS (EL) 2020/1305,

18. september 2020,

millega antakse Ühendkuningriigile luba väljendada oma nõusolekut siduda end enda nimel teatavate rahvusvaheliste lepingutega, mida kohaldatakse üleminekuperioodil liidu ühise kalanduspoliitika valdkonnas

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 30. jaanuari 2020. aasta otsust (EL) 2020/135 Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingu sõlmimise kohta, (1) eriti selle artikli 3 lõiget 1,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingu (2) (edaspidi „väljaastumisleping“) artikli 129 lõikes 1 on sätestatud, et üleminekuperioodil on Ühendkuningriigil siduvad kohustused, mis tulenevad rahvusvahelistest lepingutest, mille on sõlminud liit, liidu nimel liikmesriigid või liit ja liikmesriigid ühiselt.

(2)

Väljaastumislepingu artikli 129 lõikes 3 on sätestatud, et kooskõlas lojaalse koostöö põhimõttega hoidub Ühendkuningriik üleminekuperioodil igasugusest tegevusest või algatusest, mis võiks kahjustada liidu huve, eelkõige mis tahes rahvusvahelise organisatsiooni, agentuuri, konverentsi või foorumi raames, kuhu Ühendkuningriik kuulub iseseisvalt.

(3)

Väljaastumislepingu artikli 129 lõike 4 kohaselt võib Ühendkuningriik üleminekuperioodil läbi rääkida, alla kirjutada ja ratifitseerida liidu pädevusse kuuluvates valdkondades enda nimel sõlmitavaid rahvusvahelisi lepinguid, tingimusel et need lepingud ei jõustu ega kohaldu üleminekuperioodil, välja arvatud juhul, kui liit on andnud selleks loa.

(4)

Otsuses (EL) 2020/135 on sätestatud sellise loa andmise tingimused ja menetlus.

(5)

Otsuse (EL) 2020/135 artikli 3 lõike 1 kohaselt võib nõukogu anda Ühendkuningriigile loa väljendada oma nõusolekut siduda end enda nimel liidu ainupädevusse kuuluvates valdkondades rahvusvaheliste lepingutega, mis eeldatavasti jõustuvad või mida eeldatavasti kohaldatakse üleminekuperioodil.

(6)

Ühendkuningriik teavitas 3. aprillil 2020 komisjoni oma kavatsusest väljendada oma nõusolekut siduda end enda nimel viie rahvusvahelise lepinguga, millega on moodustatud viis piirkondlikku kalavarude majandamise organisatsiooni ja mida kavandatakse kohaldada üleminekuperioodil liidu ainuvälispädevusse kuuluvas kalandusvaldkonnas. Need lepingud on Kirde-Atlandi tulevase mitmepoolse kalanduskoostöö konventsioon, (3) millega on moodustatud Kirde-Atlandi Kalanduskomisjon (NEAFC); Loode-Atlandi tulevase mitmepoolse kalanduskoostöö konventsioon, (4) millega on moodustatud Loode-Atlandi Kalandusorganisatsioon (NAFO); Atlandi tuunikala kaitse konventsioon, (5) millega on moodustatud Rahvusvaheline Atlandi Tuunikala Kaitse Komisjon (ICCAT); India Ookeani Tuunikomisjoni moodustamise leping (6) (IOTC) ja Põhja-Atlandi lõhekaitsekonventsioon, (7) millega on moodustatud Põhja-Atlandi lõhe kaitseorganisatsioon (NASCO).

(7)

Ühendkuningriik põhjendab oma huvi ühineda kõnealuste lepingutega üleminekuperioodil, tuginedes Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni mereõiguse konventsiooni (8) (UNCLOS) artiklitele 63 ja 64 ning Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 10. detsembri 1982. aasta mereõiguse konventsiooni piirialade kalavarude ja pika rändega kalavarude kaitset ja majandamist käsitlevate sätete rakenduskokkuleppe (9) (UNFSA) artiklitele 7 ja 8 ning viidates eelkõige liidu ja Ühendkuningriigi kohustusele teha asjakohaste piirkondlike organisatsioonide kaudu koostööd jagatud kalavarude kaitsmisel ja majandamisel. Ühendkuningriik leiab, et ei tema ega ka liit ei saa kõnealuseid kohustusi täielikult täita, kui Ühendkuningriik ei saa üleminekuperioodil teha sõltumatult koostööd liidu ja teiste asjakohaste riikidega küsimustes, mis mõjutavad pärast üleminekuperioodi lõppemist Ühendkuningriiki kui iseseisvat ranniku- ja kalastusriiki. Seega soovib Ühendkuningriik osaleda üleminekuperioodil aruteludes, mis puudutavad pärast üleminekuperioodi lõppemist jõustuvaid kalavarude majandamise otsuseid.

(8)

Oma 3. aprilli 2020. aasta kirjas tõendas Ühendkuningriik erihuvi asjaomaste rahvusvaheliste lepingute vastu, mida üleminekuperioodil juba kohaldatakse. Seega on otsuse (EL) 2020/135 artikli 3 lõike 1 punktis a osutatud tingimus täidetud.

(9)

Kõnealused viis rahvusvahelist lepingut on kooskõlas liidu õigusega, mida kohaldatakse Ühendkuningriigi suhtes ja Ühendkuningriigis väljaastumislepingu artikli 127 lõike 1 alusel, ning kohustustega, millele on osutatud väljaastumislepingu artikli 129 lõikes 1. Seega on otsuse (EL) 2020/135 artikli 3 lõike 1 punktis b sätestatud tingimus täidetud.

(10)

Ühendkuningriik kinnitas ka seda, et tema ühinemine nende rahvusvaheliste lepingutega, millega on moodustatud piirkondlikud kalavarude majandamise organisatsioonid, ei kahjusta liidu huve. Ühendkuningriik kavatseb osaleda ainult sellistes aruteludes, kus käsitletakse pärast üleminekuperioodi lõppemist jõustuvate otsustega seotud küsimusi. Eelkõige ei sea Ühendkuningriigi iseseisev liikmesus nimetatud piirkondlikes kalavarude majandamise organisatsioonides üleminekuperioodil ohtu liidu välistegevuse eesmärkide saavutamist ühise kalanduspoliitika valdkonnas ega kahjusta muul moel liidu huve. Seega on otsuse (EL) 2020/135 artikli 3 lõike 1 punktis c osutatud tingimus täidetud.

(11)

Otsuse (EL) 2020/135 artikli 3 lõike 2 kohaselt võib loa andmine olla seotud tingimustega. Luba tuleks anda tingimusel, et Ühendkuningriik osaleb ainult sellistes aruteludes, kus käsitletakse pärast üleminekuperioodi lõppemist kohaldatavate või jõustuvate otsustega seotud küsimusi.

(12)

Ühendkuningriik on seotud UNCLOSist ja UNFSAst tulenevate kohustustega ning peab seega säästlikul moel majandama ja kaitsma mere bioloogilisi ressursse. Need eesmärgid on kooskõlas liidu eesmärgiga tagada jätkusuutlikkus ja kestev vastutustundlik kalandus, mis tagab mere bioloogiliste ressursside pikaajalise kaitse ja säästva kasutamise.

(13)

Seega võib Ühendkuningriik väljaastumislepingu artikli 129 lõike 4 kohaselt üleminekuperioodil enda nimel alla kirjutada ja ratifitseerida viie piirkondliku kalavarude majandamise organisatsiooni aluseks olevad viis rahvusvahelist lepingut, millega ta soovib ühineda. See võimaldaks Ühendkuningriigil täielikult täita UNCLOSist, eelkõige selle artiklitest 63 ja 64 tulenevaid kohustusi, ja hõlbustaks nende täitmist ajal, mil üleminekuperiood ja liidu õiguste kohaldamine Ühendkuningriigi suhtes lõppeb.

(14)

Ühendkuningriigile tuleks seetõttu anda luba väljendada oma nõusolekut siduda end enda nimel rahvusvaheliste lepingutega, mida kavandatakse kohalda üleminekuperioodil.

(15)

Selleks et tagada liidu ühise kalanduspoliitika hea toimimine üleminekuperioodil, ei tohiks Ühendkuningriik osaleda selliste küsimuste üle peetavates aruteludes, millega seotud otsuseid kohaldatakse või need jõustuvad üleminekuperioodil. Et mitte pärssida liidu ja Ühendkuningriigi tulevase partnerluslepingu kontekstis käimasolevaid kalandusläbirääkimisi, eelkõige selles osas, mis puudutab kalapüügivõimalusi, mille puhul liidu kvoot hõlmab praegu Ühendkuningriigi osa, peaks Ühendkuningriik enne sellise kvoodi arutamist liiduga konsulteerima,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

1.   Ühendkuningriik võib väljendada oma nõusolekut siduda end enda nimel järgmiste rahvusvaheliste lepingutega, mida kavandatakse kohaldada üleminekuperioodil:

a)

Kirde-Atlandi tulevase mitmepoolse kalanduskoostöö konventsioon, millega on moodustatud Kirde-Atlandi Kalanduskomisjon (NEAFC);

b)

Loode-Atlandi tulevase mitmepoolse kalanduskoostöö konventsioon, millega on moodustatud Loode-Atlandi Kalandusorganisatsioon (NAFO);

c)

rahvusvaheline Atlandi tuunikala kaitse konventsioon, millega on moodustatud Rahvusvaheline Atlandi Tuunikala Kaitse Komisjon (ICCAT);

d)

India Ookeani Tuunikomisjoni moodustamise leping (IOTC);

e)

Põhja-Atlandi lõhekaitsekonventsioon, millega on moodustatud Põhja-Atlandi lõhe kaitseorganisatsioon (NASCO).

2.   Lõikes 1 osutatud luba antakse ainult selliste küsimuste üle peetavates aruteludes osalemiseks, millega seotud otsuseid kohaldatakse või need jõustuvad pärast üleminekuperioodi lõppemist.

3.   Liiduga jagatud püügikvoodiga seotud küsimuste korral peab Ühendkuningriik lõigetes 1 ja 2 osutatud loa saamiseks enne komisjoniga konsulteerima.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigile.

Brüssel, 18. september 2020

Nõukogu nimel

eesistuja

M. ROTH


(1)  ELT L 29, 31.1.2020, lk 1.

(2)  ELT L 29, 31.1.2020, lk 7.

(3)  Nõukogu 13. juuli 1981. aasta otsus 81/608/EMÜ Kirde-Atlandi tulevase mitmepoolse kalandusalase koostöö konventsiooni kohta (EÜT L 227, 12.8.1981, lk 21).

(4)  Nõukogu 28. detsembri 1978. aasta määrus (EMÜ) nr 3179/78 Euroopa Majandusühenduse sõlmitud Loode-Atlandi tulevase mitmepoolse kalastuskoostöö konventsiooni kohta (EÜT L 378, 30.12.1978, lk 1).

(5)  Nõukogu 9. juuni 1986. aasta otsus 86/238/EMÜ ühenduse ühinemise kohta rahvusvahelise Atlandi tuunikala kaitse konventsiooniga, mida muudeti Pariisis 10. juulil 1984. aastal alla kirjutatud konventsiooni osalisriikide täievoliliste esindajate konverentsi lõppaktile lisatud protokolliga (EÜT L 162, 18.6.1986, lk 33).

(6)  Nõukogu 18. septembri 1995. aasta otsus 95/399/EÜ ühenduse ühinemise kohta India Ookeani Tuunikomisjoni moodustamise lepinguga (EÜT L 236, 5.10.1995, lk 24).

(7)  Nõukogu 13. detsembri 1982. aasta otsus 82/886/EMÜ Põhja-Atlandi lõhekaitsekonventsiooni (NASCO konventsiooni) sõlmimise kohta (EÜT L 378, 31.12.1982, lk 24).

(8)  EÜT L 179, 23.6.1998, lk 3.

(9)  EÜT L 189, 3.7.1998, lk 16.


Top

avalikgif