ID-kaart

Lihtotsing

Vabariigi Valitsuse 29. augusti 2005. a määruse nr 224 "Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu" muutmine
Vabariigi Valitsus 17.09.2020 määrus number 74; jõustumiskuupäev 25.09.2020

redaktsioon 25.09.2020 [RT I, 22.09.2020, 1]

Vabariigi Valitsuse 29. augusti 2005. a määruse nr 224 "Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu“ muutmine

Vastu võetud 17.09.2020 nr 74

Määrus kehtestatakse keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõike 4 alusel.

Vabariigi Valitsuse 29.augusti 2005. a määruses nr 224 "Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb andakeskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu“ tehaksejärgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

"5)35−110‑kilovoldise pingega ja üle 15 kilomeetri pikkusegaelektriõhuliini rajamine;“;

2) paragrahvi 3 täiendatakse punktiga 13 järgmises sõnastuses:

"13) maapealsetetööstusrajatiste rajamine söe, nafta, maagaasi ja maakide ning põlevkiviväljamiseks.“;

3) paragrahvi 9 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

"11) loodusliku rohumaa muutmine haritavaks maaks, kui maa-ala suurus on vähemalt 200 ha;“;

4) paragrahvi 11 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

"4) hüdroelektrijaama,tammi, paisu või veehoidla rajamine või rekonstrueerimine veeseaduse § 54lõike 7 alusel kehtestatud keskkonnaministri määruse lisades 1–3 nimetatud pinnaveekogumitelvõi looduskaitseseaduse § 51 lõike 2 alusel kehtestatud keskkonnaministrimääruse nimistus olevatel veekogudel, välja arvatud keskkonnamõju hindamise jakeskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõike 1 punktides 21 ja 211 nimetatud juhtudel;“;

5) paragrahvi 11 täiendatakse punktiga 81 järgmises sõnastuses:

"81) põhjavee kunstlik täiendamine, kui põhjavett moodustatakse 200 000−10 000 000kuupmeetrit aastas;“;

6) paragrahvi 11 täiendatakse punktiga 14 järgmises sõnastuses:

"14) kanalite ja siseveekogus veeteede ehitamine, välja arvatud keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõike 1 punktis 15 nimetatud juhul.“.

Jüri Ratas
Peaminister

Rene Kokk
Keskkonnaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

avalikgif