ID-kaart

Lihtotsing

Komisjoni otsus (EL) 2020/1301, 17. september 2020, millega kiidetakse Euroopa Liidu nimel heaks ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Colombia, Ecuadori ja Peruu vahelise kaubanduslepingu XIII lisa 1. liite muudatus
Euroopa Komisjon 17.09.2020 otsus number 1301; jõustumiskuupäev

redaktsioon

18.9.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 304/6


KOMISJONI OTSUS (EL) 2020/1301,

17. september 2020,

millega kiidetakse Euroopa Liidu nimel heaks ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Colombia, Ecuadori ja Peruu vahelise kaubanduslepingu XIII lisa 1. liite muudatus

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 31. mai 2012. aasta otsust 2012/735/EL ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Colombia ja Peruu vahelise kaubanduslepingu Euroopa Liidu nimel allkirjastamise ja selle ajutise kohaldamise kohta, (1) eriti selle artiklit 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Kaubanduslepingut, mis on sõlmitud ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Colombia ja Peruu vahel (edaspidi „leping“), (2) on alates 1. märtsist 2013 ajutiselt kohaldatud Peruu suhtes (3) ning alates 1. augustist 2013 Colombia suhtes (4). Ecuador on liitunud lepinguga ühinemisprotokolli (5) kaudu, mida kohaldatakse ajutiselt alates 1. jaanuarist 2017 (6).

(2)

Lepingu artikliga 209 on nähtud ette võimalus lisada uusi geograafilisi tähiseid lepingu XIII lisa 1. liitesse pärast vastuväidete esitamise menetluse lõpetamist ja pärast seda, kui need uued tähised on läbi vaadatud, nagu on osutatud lepingu artiklis 208.

(3)

Colombia esitas liidule taotluse lisada lepingu XIII lisa 1. liitesse uued geograafilised tähised. Liit lõpetas vastuväidete esitamise menetluse ja vaatas Colombia kaks uut geograafilist tähist läbi.

(4)

Lepingu artikli 257 lõikes 2 on sätestatud, et lepinguosaliste poolt lepingu artikli 257 lõike 1 kohaselt asutatud intellektuaalomandi allkomitee vastutab lepingu artiklis 209 osutatud teabe hindamise eest ning esitab lepingupoolte poolt lepingu artikli 12 lõike 1 kohaselt asutatud kaubanduskomiteele ettepanekuid lepingu XIII lisa 1. liite muutmiseks.

(5)

28. juulil 2020 hindas intellektuaalomandi allkomitee Colombia kahe uue geograafilise tähisega seotud teavet ja tegi kaubanduskomiteele ettepaneku muuta vastavalt lepingu XIII lisa 1. liidet.

(6)

Lepingu artikli 13 lõike 1 punktis d on sätestatud, et kaubanduskomitee ülesanne on anda hinnanguid ja teha otsuseid, nagu on ette nähtud käesolevas lepingus, kõikides küsimustes, mille on talle suunanud käesoleva lepingu kohaselt asutatud eriorganid.

(7)

Lepingu artikli 14 lõike 3 kohaselt võtavad artikli 12 lõikes 4 osutatud juhtudel otsuse vastu ELi osapool ja asjaomane lepingule alla kirjutanud Andide riik, ning otsus omab õigusjõudu ainult nende poolte suhtes, tingimusel et see otsus ei mõjuta teise lepingule alla kirjutanud Andide riigi õigusi ja kohustusi. Käesoleva juhtumi suhtes kohaldatakse artikli 12 lõike 4 sätteid, kuna see on eranditult seotud kahepoolsete suhetega EL ja Colombia vahel ning seda on arutatud intellektuaalomandi allkomitee kahepoolsel kohtumisel.

(8)

Lepingu XIII lisa 1. liidet tuleks seetõttu muuta ja kõnealused muudatused tuleks Euroopa Liidu nimel heaks kiita,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Colombia, Ecuadori ja Peruu vahelise kaubanduslepingu XIII lisa 1. liite muudatused, mis on sätestatud kaubanduskomitee otsuse eelnõus, kiidetakse Euroopa Liidu nimel heaks.

Kaubanduskomitee otsuse eelnõu on esitatud käesoleva otsuse lisas.

Artikkel 2

Liidu delegatsiooni juhti kaubanduskomitees volitatakse kõnealuse komitee otsust Euroopa Liidu nimel heaks kiitma.

Artikkel 3

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Pärast selle vastuvõtmist avaldatakse kaubanduskomitee otsus Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 17. september 2020

Komisjoni nimel

eesistuja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 354, 21.12.2012, lk 1.

(2)  Ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Colombia ja Peruu vaheline kaubandusleping (ELT L 354, 21.12.2012, lk 3).

(3)  Teade ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Colombia ja Peruu vahelise kaubanduslepingu ajutise kohaldamise kohta Euroopa Liidu ja Peruu vahel (ELT L 56, 28.2.2013, lk 1).

(4)  Teade ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Colombia ja Peruu vahelise kaubanduslepingu ajutise kohaldamise kohta Euroopa Liidu ja Colombia vahel (ELT L 201, 26.7.2013, lk 7).

(5)  Ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Colombia ja Peruu vahelisele kaubanduslepingule Ecuadori kõnealuse lepinguga ühinemise arvesse võtmiseks lisatud ühinemisprotokoll (ELT L 356, 24.12.2016, lk 3).

(6)  Teatis, mis käsitleb ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Colombia ja Peruu vahelisele kaubanduslepingule Ecuadori kõnealuse lepinguga ühinemise arvesse võtmiseks lisatud ühinemisprotokolli ajutist kohaldamist Euroopa Liidu ja Ecuadori Vabariigi vahel (ELT L 358, 29.12.2016, lk 1).


LISA

KAUBANDUSKOMITEE OTSUS nr …/2020,

[kuupäev] 2020,

millega muudetakse ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Colombia, Ecuadori ja Peruu vahel sõlmitud kaubanduslepingu XIII lisa 1. liidet

KAUBANDUSKOMITEE,

võttes arvesse ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Colombia, Ecuadori ja Peruu vahelist kaubanduslepingut, eriti selle artikli 13 lõike 1 punkti d,

ning arvestades järgmist:

(1)

16. detsembril 2016 esitas Colombia liidule taotluse lisada lepingu artikli 209 kohaselt lepingu XIII lisa 1. liitesse uued geograafilised tähised. Liit lõpetas vastuväidete esitamise menetluse ja vaatas Colombia kaks uut geograafilist tähist läbi.

(2)

28. juulil 2020 hindas intellektuaalomandi allkomitee vastavalt lepingu artikli 257 lõikele 2 ELi ja Colombia vahelisel kohtumisel Colombia kahe uue geograafilise tähisega seotud teavet ja tegi kaubanduskomiteele ettepaneku muuta vastavalt lepingu XIII lisa 1. liidet.

(3)

Lepingu XIII lisa 1. liidet tuleks seetõttu muuta.

(4)

Lepingu XIII lisa 1. liite muutmise otsuse võib lepingu artikli 14 lõike 3 kohaselt vastu võtta ELi ja Colombia vahelisel kaubanduskomitee kohtumisel, kuna see omab õigusjõudu ainult nende lepinguosaliste suhtes ega mõjuta teise lepingule alla kirjutanud Andide riigi õigusi ja kohustusi,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Lepingu XIII lisa 1. liite tabeli punktis a „Põllumajandustoodete ja toiduainete, veini, kange alkoholi ja aromatiseeritud veini geograafilised tähised Colombias“ lisatakse käesoleva otsuse lisasse tehtud kanded.

Artikkel 2

Käesolev otsus on koostatud kahes eksemplaris ja sellele kirjutavad alla kaubanduskomitee esindajad, kes on volitatud lepinguosaliste nimel lepingut muutma. Käesolev otsus jõustub viimase allkirja andmise kuupäeval.

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

(Koht):

Kaubanduskomitee nimel

ELi delegatsiooni juht

Colombia delegatsiooni juht


LISA

ARROZ DE LA MESETA DE IBAGUÉ

Riis

CAFÉ DE SANTANDER

Kohv


Top

avalikgif