ID-kaart

Lihtotsing

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1297, 17. september 2020, millega muudetakse 316. korda nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavad eripiirangud organisatsioonidega ISIL (Daesh) ja Al-Qaida seotud teatavate isikute ja üksuste vastu
Euroopa Komisjon 17.09.2020 määrus number 1297; jõustumiskuupäev 17.09.2020

redaktsioon 17.09.2020

17.9.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

LI 303/1


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/1297,

17. september 2020,

millega muudetakse 316. korda nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavad eripiirangud organisatsioonidega ISIL (Daesh) ja Al-Qaida seotud teatavate isikute ja üksuste vastu

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 27. mai 2002. aasta määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavad eripiirangud organisatsioonidega ISIL (Daesh) ja Al-Qaida seotud teatavate isikute ja üksuste vastu, (1) eriti selle artikli 7 lõike 1 punkti a ja artikli 7a lõiget 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisas on esitatud nende isikute, rühmituste ja üksuste loetelu, kelle rahalised vahendid ja majandusressursid nimetatud määruse alusel külmutatakse.

(2)

10. septembril 2020 otsustas ÜRO Julgeolekunõukogu sanktsioonide komitee muuta 11 kannet nende isikute, rühmituste ja üksuste loetelus, kelle suhtes tuleks kohaldada rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist.

(3)

Seega tuleks määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisa vastavalt muuta.

(4)

Käesolevas määruses sätestatud meetmete tõhususe tagamiseks peaks see jõustuma viivitamata,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 17. september 2020

Komisjoni nimel

presidendi eest

finantsstabiilsuse,

finantsteenuste ja kapitaliturgude liidu peadirektoraadi peadirektor


(1)  EÜT L 139 29.5.2002, lk 9.


LISA

Nõukogu määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisa muudetakse järgmiselt:

Pealkirja „Füüsilised isikud“ all muudetakse järgmisi andmeid:

1)

„Moussa Ben Omar Ben Ali Essaadi (teiste nimedega a) Dah, b) Abdelrahmman, c) Bechir). Aadress: Tuneesia. Sünniaeg: 4.12.1964. Sünnikoht: Tabarka, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Passi nr: L335915 (Tuneesia pass, mis on välja antud Milanos, Itaalias 8.11.1996, kaotas kehtivuse 7.11.2001). Muu teave: lahkus Sudaanist Tuneesiasse 2011. aastal. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 25.6.2003.“

asendatakse järgmisega:

„Moussa Ben Omar Ben Ali Essaadi (algses kirjaviisis: Image 1 ) (kontrollimata varjunimed: a) Dah; b) Abdelrahmman; c) Bechir). Sünniaeg: 4.12.1964. Sünnikoht: Tabarka, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Passi nr L335915 (Tuneesia pass, mis on välja antud Milanos, Itaalias 8.11.1996, kaotas kehtivuse 7.11.2001). Aadress: Tuneesia. Muu teave: lahkus Sudaanist Tuneesiasse 2011. aastal. Artikli 7d lõike 2 punktis i osutatud kuupäev: 25.6.2003.“

2)

„Khalil Ben Ahmed Ben Mohamed Jarraya (teiste nimedega a) Khalil Yarraya, b) Ben Narvan Abdel Aziz, c) Abdel Aziz Ben Narvan, d) Amro, e) Omar, f) Amrou, g) Amr). Aadress: Nuoro, Itaalia. Sünniaeg: a) 8.2.1969, b) 15.8.1970. Sünnikoht: a) Sfax, Tuneesia; b) Sereka, endine Jugoslaavia. Kodakondsus: Tuneesia. Passi nr: a) K989895 (Tuneesia pass, mis on välja antud 26.7.1995 Genuas, Itaalia, kaotas kehtivuse 25.7.2000). Muu teave: Sünniaeg: 15.8.1970 ja sünnikoht: teiste nimedega kodaniku Ben Narvan Abdel Aziz ja Abdel Aziz Ben Narvan puhul Sereka, endine Jugoslaavia. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 25.6.2003.“

asendatakse järgmisega:

„Khalil Ben Ahmed Ben Mohamed Jarraya (algses kirjaviisis: Image 2 ) (kontrollitud varjunimi: a) Khalil Yarraya; b) Ben Narvan Abdel Aziz (sünniaeg: 15.8.1970; Sünnikoht: Sereka, endine Jugoslaavia); c) Abdel Aziz Ben Narvan (sünniaeg: 15.8.1970; Sünnikoht: Sereka, endine Jugoslaavia); kontrollimata varjunimi: a) Amro; b) Omar; c) Amrou; d) Amr). Sünniaeg: 8.2.1969. Sünnikoht: Sfax, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Passi nr: K989895 (Tuneesia pass, mis on välja antud 26.7.1995 Genovas, Itaalias, kaotas kehtivuse 25.7.2000). Aadress: Nuoro, Itaalia. Muu teave: Itaaliast välja saadetud Tuneesiasse 24.2.2015. Artikli 7d lõike 2 punktis i osutatud kuupäev: 25.6.2003.“

3)

„Said Ben Abdelhakim Ben Omar Al-Cherif (teiste nimedega a) Cherif Said, b) Binhamoda Hokri, c) Hcrif Ataf, d) Bin Homoda Chokri, e) Atef Cherif, f) Sherif Ataf, g) Ataf Cherif Said, h) Cherif Said, i) Cherif Said, j) Djallal, k) Youcef, l) Abou Salman, m) Said Tmimi). Aadress: Corso Lodi 59, Milano, Itaalia. Sünniaeg: a) 25.1.1970, b) 25.1.1971, c) 12.12.1973. Sünnikoht: a) Menzel Temime, Tuneesia; b) Tuneesia; c) Sosa, Tuneesia; d) Solisse, Tuneesia; e) Tunis, Tuneesia; f) Alžeeria; g) Aras, Alžeeria. Kodakondsus: Tuneesia. Passi nr: M307968 (8.9.2001 välja antud Tuneesia pass, mis kaotas kehtivuse 7.9.2006). Muu teave: ema nimi: Radhiyah Makki. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 12.11.2003.“

asendatakse järgmisega:

„Said Ben Abdelhakim Ben Omar Al-Cherif (algses kirjaviisis: Image 3 ) (kontrollitud varjunimi: a) Cherif Said (sünniaeg: 25.1.1970; Sünnikoht: Tuneesia); b) Binhamoda Hokri (sünniaeg: 25.1.1970; Sünnikoht: Sosa, Tuneesia); c) Hcrif Ataf (sünniaeg: 25.1.1971; Sünnikoht: Solisse, Tuneesia); d) Bin Homoda Chokri (sünniaeg: 25.1.1970; Sünnikoht: Tunis, Tuneesia); e) Atef Cherif (sünniaeg: 12.12.1973; Sünnikoht: Alžeeria); f) Sherif Ataf (sünniaeg: 12.12.1973; Sünnikoht: Aras, Alžeeria); g) Ataf Cherif Said (sünniaeg: 12.12.1973; Sünnikoht: Tunis, Tuneesia); h) Cherif Said (sünniaeg: 25.1.1970; Sünnikoht: Tunis, Tuneesia); i) Cherif Said (sünniaeg: 12.12.1973; Sünnikoht: Alžeeria); kontrollimata varjunimi: a) Djallal; b) Youcef; c) Abou Salman; d) Said Tmimi). Sünniaeg: 25.1.1970 Sünnikoht: Manzil Tmim, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Passi nr: M307968 (8.9.2001 välja antud Tuneesia pass, mis kaotas kehtivuse 7.9.2006). Aadress: Corso Lodi 59, Milano, Itaalia. Muu teave: a) ema nimi Radhiyah Makki; b) Itaaliast välja saadetud Tuneesiasse 27.11.2013. Artikli 7d lõike 2 punktis i osutatud kuupäev: 12.11.2003.“

4)

„Imed Ben Mekki Zarkaoui (teiste nimedega a) Dour Nadre, b) Dour Nadre, c) Daour Nadre, d) Imad ben al-Mekki ben al-Akhdar al-Zarkaoui, f) Zarga, g) Nadra). Aadress: 41-45, Rue Estienne d’Orves, Pré Saint Gervais, Prantsusmaa. Sünniaeg: a) 15.1.1973, b) 15.1.1974, c) 31.3.1975. Sünnikoht: a) Tunis, Tuneesia; b) Maroko; c) Alžeeria. Kodakondsus: Tuneesia. Passi nr: M174950 (Tuneesia pass, välja antud 27.4.1999, kaotas kehtivuse 26.4.2004). Muu teave: ema nimi Zina al-Zarkaoui. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 12.11.2003.“

asendatakse järgmisega:

„Imed Ben Mekki Zarkaoui (algses kirjaviisis: Image 4 ) (kontrollitud varjunimi: a) Dour Nadre; b) Dour Nadre; c) Daour Nadre; d) Imad ben al-Mekki ben al-Akhdar al-Zarkaoui (nagu varem loetletud); kontrollimata varjunimi: a) Zarga; b) Nadra). Sünniaeg: a) 15.1.1973; b) 15.1.1974; c) 31.3.1975. Sünnikoht: a) Tunis, Tuneesia; b) Maroko; c) Alžeeria. Kodakondsus: Tuneesia. Passi nr: M174950 (Tuneesia pass, välja antud 27.4.1999, kaotas kehtivuse 26.4.2004). Aadress: 41-45, Rue Estienne d’Orves, Pré Saint Gervais, Prantsusmaa. Muu teave: ema nimi Zina al-Zarkaoui. Artikli 7d lõike 2 punktis i osutatud kuupäev: 12.11.2003.“

5)

„Kamal Ben Maoeldi Ben Hassan Al-Hamraoui (teiste nimedega a) Hamroui Kamel ben Mouldi, b) Hamraoui Kamel, c) Kamel, d) Kimo). Aadress: a) Via Bertesi 27, Cremona, Itaalia, b) Via Plebiscito 3, Cremona, Itaalia. Sünniaeg: a) 21.10.1977, b) 21.11.1977. Sünnikoht: a) Beja, Tuneesia; b) Maroko; c) Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Passi nr: P229856 (Tuneesia pass, välja antud 1.11.2002, kaotas kehtivuse 31.10.2007). Muu teave: a) ema nimi Khamisah al-Kathiri; b) tema suhtes on välja antud väljasaatmisorder, mille Euroopa Inimõiguste Kohus 17.4.2007 tühistas. c) vahistati uuesti Itaalias 20. mail 2008; d) Schengeni alale sisenemise keeld; Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 12.11.2003.“

asendatakse järgmisega:

„Kamal Ben Maoeldi Ben Hassan Al-Hamraoui (algses kirjaviisis: Image 5 ) (kontrollitud varjunimi: a) Hamroui Kamel ben Mouldi; b) Hamraoui Kamel; kontrollimata varjunimi: a) Kamel; b) Kimo). Sünniaeg: a) 21.10.1977; b) 21.11.1977. Sünnikoht: a) Beja, Tuneesia; b) Maroko; c) Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Passi nr: P229856 (Tuneesia pass, välja antud 1.11.2002, kaotas kehtivuse 31.10.2007). Aadress: a) Via Bertesi 27, Cremona, Itaalia; b) Via Plebiscito 3, Cremona, Itaalia. Muu teave: a) ema nimi Khamisah al-Kathiri; b) Itaaliast välja saadetud Tuneesiasse 6.5.2015; Artikli 7d lõike 2 punktis i osutatud kuupäev: 12.11.2003.“

6)

„Hamadi Ben Abdul Azis Ben Ali Bouyehia (teiste nimedega a) Gamel Mohamed, b) Abd el Wanis Abd Gawwad Abd el Latif Bahaa, c) Mahmoud Hamid). Aadress: Corso XXII Marzo 39, Milano, Itaalia. Sünniaeg: a) 29.5.1966, b) 25.5.1966 (Gamel Mohamed), c) 9.5.1986 (Abd el Wanis Abd Gawwad Abd el Latif Bahaa). Sünnikoht: a) Tunis, Tuneesia, b) Maroko (Gamel Mohamed), c) Egiptus (Abd el Wanis Abd Gawwad Abd el Latif Bahaa). Kodakondsus: Tuneesia. Passi nr: L723315 (5.5.1998 välja antud Tuneesia pass, mis aegus 4.5.2003). Muu teave: kinnipeetav Itaalias kuni 28. juulini 2011. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 12.11.2003.“

asendatakse järgmisega:

„Hamadi Ben Abdul Azis Ben Ali Bouyehia (algses kirjaviisis: Image 6 ) (kontrollitud varjunimi: a) Gamel Mohamed (sünniaeg: 25.5.1966; Sünnikoht: Maroko); b) Abd el Wanis Abd Gawwad Abd el Latif Bahaa (sünniaeg: 9.5.1986; Sünnikoht: Egiptus); c) Mahmoud Hamid). Sünniaeg: 29.5.1966 Sünnikoht: Tunis, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Passi nr: L723315 (5.5.1998 välja antud Tuneesia pass, mis aegus 4.5.2003). Aadress: Corso XXII Marzo 39, Milano, Itaalia. Muu teave: kinnipeetav Itaalias kuni 6.2.2026. Artikli 7d lõike 2 punktis i osutatud kuupäev: 12.11.2003.“

7)

„Noureddine Ben Ali Ben Belkassem Al-Drissi (teiste nimedega a) Drissi Noureddine, b) Abou Ali, c) Faycal). Aadress: Via Plebiscito 3, Cremona, Itaalia. Sünniaeg: 30.4.1964. Sünnikoht: Tunis, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Passi nr: L851940 (Tuneesia pass, mis on välja antud 9.9.1998, kaotas kehtivuse 8.9.2003). Muu teave: a) isiku suhtes kehtis Itaalias halduskontrollimeede kuni 5.5.2010; b) Schengeni alale sisenemise keeld; c) ema nimi Khadijah al-Drissi. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 12.11.2003.“

asendatakse järgmisega:

„Noureddine Ben Ali Ben Belkassem Al-Drissi (algses kirjaviisis: Image 7 ) (kontrollitud varjunimi: a) Drissi Noureddine; kontrollimata varjunimi: a) Abou Ali; b) Faycal). Sünniaeg: 30.4.1964. Sünnikoht: Tunis, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Passi nr: L851940 (Tuneesia pass, mis on välja antud 9.9.1998, kaotas kehtivuse 8.9.2003). Aadress: Via Plebiscito 3, Cremona, Itaalia. Muu teave: ema nimi Khadijah al-Drissi; b) Itaaliast välja saadetud Tuneesiasse 10.2.2013. Artikli 7d lõike 2 punktis i osutatud kuupäev: 12.11.2003.“

8)

„Azzam Abdullah Zureik Al-Maulid Al-Subhi (teiste nimedega a) Mansur al-Harbi; b) Azzam al-Subhi; c) Azam Abdallah Razeeq al Mouled Alsbhua; d) Abu Muslem al-Maky; e) Abu Suliman al-Harbi; f) Abu Abdalla al-Harbi; g) Azam A.R. Alsbhua). Sünniaeg: 12.4.1976. Sünnikoht: Al Baraka, Saudi Araabia. Kodakondsus: Saudi Araabia. Passi nr: C389664 (Saudi Araabia pass, välja antud 15.9.2000, aegus 15.9.2005). Muu teave: a) välised tundemärgid: tumedad silmad; tumedad juuksed; tõmmu; b) räägib araabia keelt; c) isa nimi Abdullah Razeeq al Mouled al Sbhua; d) foto lisatud Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehte. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 23.9.2014. “

asendatakse järgmisega:

„Azzam Abdullah Zureik Al-Maulid Al-Subhi (kontrollitud varjunimi: a) Mansur al-Harbi; b) Azzam al-Subhi; c) Azam Abdallah Razeeq al Mouled Alsbhua; d) Abu Muslem al-Maky; e) Abu Suliman al-Harbi; f) Abu Abdalla al-Harbi; g) Azam A.R. Alsbhua). Sünniaeg: 12.4.1976. Sünnikoht: Al Baraka, Saudi Araabia. Kodakondsus: Saudi Araabia. Passi nr C389664 (Saudi Araabia pass, välja antud 15.9.2000). Riiklik isikukood: 1024026187. Muu teave: a) isa nimi Abdullah Razeeq al Mouled al Sbhua; a) välised tundemärgid: tumedad silmad; tumedad juuksed; tõmmu; c) räägib araabia keelt; d) olemas foto Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehte lisamiseks. Artikli 7d lõike 2 punktis i osutatud kuupäev: 23.9.2014.“

9)

„Ibrahim Suleiman Hamad Al-Hablain (teiste nimedega a) Barahim Suliman H. al Hblian; b) Abu Jabal; c) Abu-Jabal). Positsioon: rühmituse Abdallah Azzam Brigades (AAB) lõhkeainespetsialist ja agent. Sünniaeg: 17.12.1984. Sünnikoht: Buraidah, Saudi Araabia. Kodakondsus: Saudi Araabia. Passi nr: F800691 (Saudi Araabia pass). Muu teave: a) välised tundemärgid: tumedad silmad; tumedad juuksed; oliivikarva nahk; b) räägib araabia keelt; c) foto lisatud Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehte. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 23.9.2014.“

asendatakse järgmisega:

„Ibrahim Suleiman Hamad Al-Hablain (kontrollitud varjunimi: a) Barahim Suliman H. al Hblian; kontrollimata varjunimi: a) Abu Jabal; b) Abu-Jabal). Sünniaeg: 17.12.1984. Sünnikoht: Buraidah, Saudi Araabia. Kodakondsus: Saudi Araabia. Pass nr F800691 (Saudi Araabia pass). Riiklik isikukood: 1047503170. Muu teave: a) välised tundemärgid: tumedad silmad; tumedad juuksed; oliivikarva nahk; b) räägib araabia keelt; c) olemas foto Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehte lisamiseks. Artikli 7d lõike 2 punktis i osutatud kuupäev: 23.9.2014.“

10)

„Tarad Mohammad Aljarba (teiste nimedega a) Tarad Aljarba, b) Abu-Muhammad al-Shimali); Sünniaeg: 20.11.1979; Sünnikoht: Iraak; Kodakondsus: Saudi Araabia; Passi nr: E704088 (Saudi Araabia pass, välja antud 26.8.2003, aegus 2.7.2008). Artikli 7d lõike 2 punktis i osutatud kuupäev: 29.9.2015.“

asendatakse järgmisega:

„Tarad Mohammad Alnori Alfares Aljarba (kontrollitud varjunimi: Tarad Aljarba; kontrollimata varjunimi: Abu-Muhammad al-Shimali). Sünniaeg: 20.11.1979. Sünnikoht: Iraak. Kodakondsus: Saudi Araabia. Passi nr E704088 (välja antud 26.8.2003, kaotas kehtivuse 2.7.2008). Riiklik isikukood: 1121628414. Artikli 7d lõike 2 punktis i osutatud kuupäev: 29.9.2015.“

Pealkirja „Juriidilised isikud, rühmitused ja üksused“ all muudetakse järgmisi andmeid:

„Wafa Humanitarian Organisation (teiste nimedega a) Al Wafa, b) Al Wafa Organisation, c) Wafa Al-Igatha Al-Islamia). Aadress: a) Jordan house No 125, Street 54, Phase II. Hayatabad, Peshawar, Pakistan (loetelusse lisamise ajal); b) Saudi Araabia (loetelusse lisamise ajal); c) Kuveit (loetelusse lisamise ajal); d) Araabia Ühendemiraadid (loetelusse lisamise ajal); e) Afganistan (loetelusse lisamise ajal). Muu teave: peakorter 2001. aasta seisuga Afganistanis Kandaharis. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 6.10.2001.“

asendatakse järgmisega:

„Wafa Humanitarian Organisation (teiste nimedega: a) Al Wafa; b) Al Wafa Organisation; c) Wafa Al-Igatha Al-Islamia). Aadress: a) Jordan house No 125, Street 54, Phase II. Hayatabad, Peshawar, Pakistan (loetelusse lisamise ajal); b) Kuveit (loetelusse lisamise ajal); c) Araabia Ühendemiraadid (loetelusse lisamise ajal); d) Afganistan (loetelusse lisamise ajal). Muu teave: peakorter asus 2001. aasta seisuga Kandaharis, Afganistanis. Artikli 7e punktis e osutatud kuupäev: 6.10.2001.“


Top

avalikgif