ID-kaart

Lihtotsing

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1296, 16. september 2020, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 88/97 Hiina Rahvavabariigist pärit teatud jalgrattavaruosade impordi vabastamise kohta nõukogu määrusega (EMÜ) nr 2474/93 kehtestatud dumpinguvastase tollimaksu nõukogu määrusega (EÜ) nr 71/97 kehtestatud laiendamisest
Euroopa Komisjon 16.09.2020 määrus number 1296; jõustumiskuupäev 18.09.2020

redaktsioon 18.09.2020

17.9.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 303/20


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/1296,

16. september 2020,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 88/97 Hiina Rahvavabariigist pärit teatud jalgrattavaruosade impordi vabastamise kohta nõukogu määrusega (EMÜ) nr 2474/93 kehtestatud dumpinguvastase tollimaksu nõukogu määrusega (EÜ) nr 71/97 kehtestatud laiendamisest

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2016. aasta määrust (EL) 2016/1036 kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Liidu liikmed (1) (edaspidi „alusmäärus“), eriti selle artikli 13 lõiget 4,

võttes arvesse nõukogu 10. jaanuari 1997. aasta määrust (EÜ) nr 71/97, millega laiendatakse Hiina Rahvavabariigist pärit jalgrataste suhtes määrusega (EMÜ) nr 2474/93 kehtestatud lõplikku dumpinguvastast tollimaksu Hiina Rahvavabariigist pärit teatud jalgrattavaruosade impordile ning kehtestatakse laiendatud tollimaks vastavalt komisjoni määrusele (EÜ) nr 703/96 registreeritud impordi suhtes, (2) eriti selle artiklit 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Praegu kohaldatakse Hiina Rahvavabariigist (edaspidi „Hiina“) pärit oluliste jalgrattavaruosade liitu suunatud impordi suhtes dumpinguvastast tollimaksu (edaspidi „laiendatud tollimaks“), kuna määrusega (EÜ) nr 71/97 laiendati Hiinast pärit jalgrataste impordi suhtes kehtestatud dumpinguvastast tollimaksu.

(2)

Määruse (EÜ) nr 71/97 artikli 3 kohaselt tuleks kehtestada maksuvabastuskava, et lubada vabastust oluliste jalgrattavaruosade impordi suhtes kehtestatud tollimaksust, kui sellega ei hoita kõrvale kõnealusest dumpinguvastasest tollimaksust. Kõnealune maksuvabastus on sätestatud alusmääruse artikli 13 lõikes 4 (edaspidi „maksuvabastuskava“). Maksuvabastuskava võimaldab jalgrataste kokkupanijatel, kes ei hoia kõrvale jalgrataste suhtes kehtestatud dumpinguvastasest meetmest, importida Hiina jalgrattavaruosi dumpinguvastase tollimaksuta.

(3)

Maksuvabastuskava kasutamise õigusraamistik sätestati komisjoni määruses (EÜ) nr 88/97 (3) (edaspidi „tollimaksust vabastamise määrus“). Tollimaksust vabastamise määrust muudeti komisjoni määrusega (EL) nr 512/2013 (4) muu hulgas selleks, et kehtestada lõppkasutamise kontrollimise sätted, mis on ette nähtud elektrijalgrataste kokkupanekuks.

(4)

Pärast seda, kui vaadati läbi Hiinast pärit jalgrataste impordi suhtes kehtestatud dumpinguvastase tollimaksu laiendamine Hiinast pärit teatud jalgrattavaruosade impordile alusmääruse artikli 11 lõike 2 kohaselt, otsustas komisjon rakendusmäärusega (EL) 2019/1379 (5) säilitada kõrvalehoidmist takistavad meetmed veel viieks aastaks.

(5)

Määruse (EÜ) nr 71/97 põhjenduse 44 kohaselt vaatab komisjon maksuvabastuse korda pidevalt läbi, et seda vajaduse korral kõnealuse korra rakendamisel saadud kogemuste taustal kohandada.

(6)

Maksuvabastuskava kohaselt, nagu on sätestatud tollimaksust vabastamise määruse artiklis 14, võib imporditud jalgrattavaruosi kasutada elektrijalgrataste kokkupanemiseks lõppkasutamise kontrollimise loa alusel. Seda artiklit kohaldatakse siiski ainult jalgrataste kokkupanijate suhtes, kelle suhtes maksuvabastust ei kohaldata. Samuti tuleks kehtestada menetlus, mis võimaldaks tollimaksust vabastatud liidu jalgrataste kokkupanijatel importida elektrijalgrataste kokkupanekuks vajalikke olulisi jalgrattavaruosi.

(7)

Sellega seoses märgib komisjon, et liidu jalgrataste turg on väga dünaamiline ning tollimaksust vabastatud jalgrataste kokkupanijad toodavad nii elektri- kui ka abimootorita jalgrattaid.

(8)

Elektrijalgrataste kokkupanekul kasutatavate osade suhtes laiendatud dumpinguvastast tollimaksu ei kohaldata. Elektrijalgrataste kokkupanemine jääb seega määruse (EÜ) nr 71/97 kohaldamisalast välja. Määruse (EL) nr 512/2013 põhjendusest 11 nähtub, et jalgrataste suhtes kehtestatud laiendatud dumpinguvastast tollimaksu ei olnud kavas kohaldada elektrijalgrataste kokkupanekuks vajalike oluliste jalgrattavaruosade kasutamise suhtes. Praegune kava on tõepoolest „[---] segane abimootoriga jalgrataste (külgkorviga või ilma, mida mõnikord kutsutakse ka elektrijalgratasteks või elektrilise toega jalgratasteks) kokkupanemisel kasutatavate jalgrattavaruosade impordi osas. Valmis elektrijalgrataste ja järelikult ka elektrijalgrataste kokkupanekul kasutatavate osade suhtes ei kehti dumpinguvastane tollimaks ega laiendatud dumpinguvastane tollimaks, st elektrijalgrataste koostamistegevus jääb määruse (EÜ) nr 71/97 kohaldamisalast välja. Sellepärast peetakse asjakohaseks laiendada artikli 14 sätteid klassikaliste jalgrataste osade lõppkasutamise kontrollimise suhtes ka elektrijalgrataste kokkupanekuks ettenähtud osadele. Lõppkasutamise kontrollimise sätted võimaldavad riiklikel tolliasutustel jälgida imporditud osade edasist kasutamist, st kas neid kasutatakse elektri- või klassikaliste jalgrataste kokkupanekuks.

(9)

Komisjon peab maksuvabastuskava rakendamisega saadud kogemustele tuginedes vajalikuks teha teatavad muudatused, et hõlbustada maksuvabastuskava kasutamist tollimaksust vabastatud jalgrataste kokkupanijate jaoks.

(10)

Maksuvabastuskavas tuleks kehtestada asjakohased sätted nende jaoks, kes panevad kokku muid sõidukeid (elektrilised või mitte) kui jalgrattad, näiteks teatavad tõukerattad, (6) mille tootmisel võib kasutada ka jalgrattavaruosi, nagu rattad, kahvlid ja juhtrauad. Teatavate tõukerataste suhtes ei kohaldata ei dumpinguvastast tollimaksu ega laiendatud dumpinguvastast tollimaksu, seega jääb tõukerataste kokkupanemine laiendava määruse kohaldamisalast välja. Sellepärast peetakse asjakohaseks laiendada tollimaksust vabastamise määruse artikli 14 kehtivaid lõppkasutamise kontrollimise sätteid ka muude jalgrattavaruosadest kokkupandavate toodete kokkupanekuks ettenähtud osadele. Lõppkasutamise kontrollimise sätted võimaldavad riiklikel tolliasutustel jälgida imporditud osade lõppkasutust, st kas neid kasutatakse jalgrataste (elektrimootoriga või ilma) või muude sõidukite (elektrimootoriga või ilma) kokkupanekuks.

(11)

Maksuvabastuskavas tuleks kehtestada ka nõuded jalgrattavaruosade, näiteks pidurisüsteemide (mille tootmises võib kasutada ka jalgrattavaruosi, näiteks pidurikange) kokkupanijatele. Jalgrattavaruosade kokkupanijate suhtes tuleks kohaldada samu norme kui komplektsete jalgrataste kokkupanijate suhtes, eelkõige tollimaksust vabastamise määruse artiklis 8 osutatud vabastatud isikute kohustusi.

(12)

Seda arvesse võttes ja õiguskindluse huvides peetakse asjakohaseks laiendada tollimaksust vabastuse kohaldamisala selliste oluliste jalgrattavaruosade impordile, mida kasutatakse muude sõidukite kui abimootoriga jalgrataste kokkupanekul. Selleks muudetakse vastavalt tollimaksust vabastamise määruse artiklit 1, artikli 4 lõike 1 punkti a, artikli 8 lõike 1 punkti b ja artikli 14 punkti d.

(13)

Lisaks sellele võivad tollimaksust vabastatud jalgrattatootjad tarnida oma klientidele olulisi jalgrattavaruosi müügijärgsete teenuste osutamiseks ja garantiinõuete rahuldamiseks, ilma et nende suhtes kohaldataks meetmetest kõrvalehoidmise vältimiseks kehtestatud tollimaksu. Komisjoni hinnangul võiks sel juhul kasutada tollimaksust vabastatud olulisi jalgrattavaruosi müügijärgsete ja garantiiteenuste osutamiseks. Tollimaksust vabastamise määruse artikli 14 punktis c sätestatud ülempiiri ei kohaldata tollimaksust vabastatud isikute tarnitud kõnealuste varuosade suhtes. Siiski rõhutatakse, et sel otstarbel tarnitud kogused peavad olema mõistlikud ja proportsionaalsed vabastatud isiku kokkupanemistegevuseks kooskõlas tollimaksust vabastamise määruse artikliga 8 ning need ei tohi kahjustada alusmääruse artikli 13 lõikes 2 sätestatud tollimaksu parandavat mõju.

(14)

Kookõlas hea halduse põhimõttega tuleb ette näha, et käesolevas määruses sätestatud tollimaksust vabastamise määruse muudatusi kohaldatakse esimesel võimalusel kõigi uute ja käimasolevate uurimiste suhtes.

(15)

Määrust (EÜ) nr 88/97 tuleks seega vastavalt muuta.

(16)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas määruse (EL) 2016/1036 artikli 15 lõike 1 alusel loodud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 88/97 muudetakse järgmiselt.

1)

Artiklis 1 asendatakse mõiste „koostamine“ järgmisega:

„koostamine – tegevus, mille käigus olulised jalgrattavaruosad tuuakse koostamiseks, jalgrataste lõplikuks valmistamiseks või jalgrattavaruosade tootmiseks või koostamiseks,“.

2)

Artikli 4 lõike 1 punkt a asendatakse järgmisega:

„a)

see sisaldab tõendeid, et taotleja kasutab olulisi jalgrattavaruosi jalgrataste või jalgrattavaruosade tootmiseks või kokkupanekuks artikli 14 punktis c sätestatud kogusest suuremates kogustes või taotleja on võtnud selleks tühistamatu lepingulise kohustuse;“.

3)

Artikli 8 lõike 1 punkt b asendatakse järgmisega:

„b)

kui talle tarnitakse olulisi jalgrattavaruosi, mis on artikli 2 kohaselt vabastatud laiendatud tollimaksust, kasutatakse neid varuosi tema koostamistegevuses või muude toodete kokkupanemiseks, need hävitatakse, reeksporditakse või müüakse edasi teisele tollimaksust vabastatud isikule.“

4)

Artikli 14 punkt d asendatakse järgmisega:

„d)

olulisi jalgrattavaruosi kasutatakse abimootoriga jalgrataste (TARICi lisakood 8835) või muude abimootoriga või abimootorita sõidukite kokkupanemisel, mis ei ole jalgrattad (TARICi lisakood C549).“

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse jõustumisest alates kõigi uute ja käimasolevate uurimiste suhtes.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 16. september 2020

Komisjoni nimel

eesistuja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 176, 30.6.2016, lk 21.

(2)  EÜT L 16, 18.1.1997, lk 55.

(3)  Komisjoni 20. jaanuari 1997. aasta määrus (EÜ) nr 88/97 Hiina Rahvavabariigist pärit teatud jalgrattavaruosade impordi vabastamise kohta nõukogu määrusega (EMÜ) nr 2474/93 kehtestatud dumpinguvastase tollimaksu nõukogu määrusega (EÜ) nr 71/97 kehtestatud laiendamisest (EÜT L 17, 21.1.1997, lk 17).

(4)  Komisjoni 4. juuni 2013. aasta määrus (EL) nr 512/2013, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 88/97 Hiina Rahvavabariigist pärit teatud jalgrattavaruosade impordi vabastamise kohta nõukogu määrusega (EMÜ) nr 2474/93 kehtestatud dumpinguvastase tollimaksu nõukogu määrusega (EÜ) nr 71/97 kehtestatud laiendamisest (ELT L 152, 5.6.2013, lk 1).

(5)  Komisjoni 28. august 2019. aasta rakendusmäärus (EL) 2019/1379, millega pärast aegumise läbivaatamist vastavalt määruse (EL) 2016/1036 artikli 11 lõikele 2 kehtestatakse Hiina Rahvavabariigist pärit jalgrataste impordi suhtes lõplik dumpinguvastane tollimaks, mis laieneb Indoneesiast, Malaisiast, Sri Lankalt, Tuneesiast, Kambodžast, Pakistanist ja Filipiinidelt lähetatud jalgrataste impordile, olenemata sellest, kas need riigid on deklareeritud päritolumaana või mitte (ELT L 225, 29.8.2019, lk 1).

(6)  On tõukerattaid, mis kuuluvad jalgratta määratluse alla. Selliste tõukerataste kokkupanemist reguleerivad jalgrataste kokkupanijaid käsitlevad normid.


Top

avalikgif