ID-kaart

Lihtotsing

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1295, 16. september 2020, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2015/408 seoses toimeainete karbetamiidi, emamektiini, flurokloridooni, gamma-tsühalotriini, halosulfuroon-metüüli, ipkonasooli ja tembotriooni lisamisega asendamisele kuuluvate ainete loetellu 
Euroopa Komisjon 16.09.2020 määrus number 1295; jõustumiskuupäev 07.10.2020

redaktsioon 07.10.2020

17.9.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 303/18


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/1295,

16. september 2020,

millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2015/408 seoses toimeainete karbetamiidi, emamektiini, flurokloridooni, gamma-tsühalotriini, halosulfuroon-metüüli, ipkonasooli ja tembotriooni lisamisega asendamisele kuuluvate ainete loetellu

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise ja nõukogu direktiivide 79/117/EMÜ ja 91/414/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta, (1) eriti selle artikli 78 lõiget 2 ja artikli 80 lõiget 7,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2015/408 (2) on kehtestatud loetelu toimeainetest, mis vastavad määruse (EÜ) nr 1107/2009 II lisa punktis 4 sätestatud kriteeriumidele, mille kohaselt neid võib käsitada asendamisele kuuluvate ainetena.

(2)

Rakendusmäärus (EL) 2015/408 põhines uuringul, milles anti ülevaade enne 31. jaanuarit 2013 heaks kiidetud toimeaineid käsitlevast teabest. Järjepidevuse ja võrdse kohtlemise huvides on asjakohane ajakohastada asendamisele kuuluvate ainete loetelu, lisades sellesse vastavalt määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 80 lõike 1 kohastele üleminekueeskirjadele heaks kiidetud muud ained, mis vastavad kõnealuse määruse II lisa punktis 4 sätestatud kriteeriumidele.

(3)

Karbetamiid, flurokloridoon, halosulfuroon-metüül ja ipkonasool kiideti heaks vastavalt määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 80 lõikele 1, kuid neid ei kantud asendamisele kuuluvate ainete loetellu, kuna need ei vastanud sel ajal kõnealuse määruse II lisa punkti 4 kriteeriumidele. Euroopa Kemikaaliameti riskihindamise komitee on oma hiljutistes arvamustes jõudnud järeldusele, et kõnealused toimeained tuleks vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1272/2008 (3) klassifitseerida 1B kategooria reproduktiivtoksiliseks aineks. Võttes arvesse kõnealust hindamist, loetakse karbetamiid, flurokloridoon, halosulfuroon-metüül ja ipkonasool (4) vastavaks määruse (EÜ) nr 1107/2009 II lisa punkti 4 kuuendas taandes sätestatud kriteeriumile.

(4)

Emamektiini, gamma-tsühalotriini ja tembotriooni ei võetud asendust vajavate ainete loetelu koostamisel arvesse, sest neid ei kiidetud veel heaks 31. jaanuaril 2013, mis oli rakendusmääruse (EL) 2015/408 aluseks olevas uuringus käsitletud ainete heakskiitmise viimane kuupäev, ning seetõttu jäeti need nimetatud rakendusmäärusega kehtestatud loetelust välja.

(5)

Siiski oli Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet“) jõudnud enne toimeainete emamektiini (5) ja tembotriooni (6) heakskiitmist järeldusele, et need ained vastavad määruse (EÜ) nr 1107/2009 II lisa punkti 4 esimeses taandes sätestatud kriteeriumidele, sest nende vastav aktsepteeritav päevadoos ja käitaja ainega kokkupuute vastuvõetav tase on oluliselt madalamad kui enamiku heakskiidetud toimeainete võrdlusväärtused.

(6)

Toiduohutusamet on jõudnud ka järeldusele, et gamma-tsühalotriin (7) vastab määruse (EÜ) nr 1107/2009 II lisa punkti 4 esimeses taandes sätestatud kriteeriumile, kuna käitaja vastuvõetav kokkupuute tase selle ainega ja akuutne standarddoos on märkimisväärselt madalamad kui enamiku heakskiidetud toimeainete võrdlusväärtused.

(7)

Seepärast tuleks rakendusmäärust (EL) 2015/408 vastavalt muuta, et võtta neid hinnanguid nõuetekohaselt arvesse.

(8)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Rakendusmääruse (EL) 2015/408 lisa muudetakse järgmiselt:

1)

Kande „karbendasiim“ ja kande „klorotoluroon“ vahele lisatakse nimetus „karbetamiid“.

2)

Kande „dikvaat“ ja kande „epoksikonasool“ vahele lisatakse nimetus „emamektiin“.

3)

Kande „flukviinkonasool“ ja kande „glufosinaat“ vahele lisatakse nimetus „flurokloridoon“.

4)

Kande „flukviinkonasool“ ja kande „glufosinaat“ vahele lisatakse nimetus „gamma-tsühalotriin“.

5)

Kande „glufosinaat“ ja kande „haloksüfop-P“ vahele lisatakse nimetus „halosulfuroon-metüül“.

6)

Kande „imasosulfuroon“ ja kande „isoproturoon“ vahele lisatakse nimetus „ipkonasool“.

7)

Kande „tebufenpüraad“ ja kande „tepraloksüdiim“ vahele lisatakse nimetus „tembotrioon“.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 16. september 2020

Komisjoni nimel

eesistuja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 309, 24.11.2009, lk 1.

(2)  Komisjoni 11. märtsi 2015. aasta rakendusmäärus (EL) 2015/408, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/2009 (taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta) artikli 80 lõiget 7 ja kehtestatakse asendamisele kuuluvate ainete loetelu (ELT L 67, 12.3.2015, lk 18).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist ning millega muudetakse direktiive 67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ ja tunnistatakse need kehtetuks ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1907/2006 (ELT L 353, 31.12.2008, lk 1).

(4)  Arvamus, milles tehakse ettepanek järgmiste ainete ühtseks klassifitseerimiseks ja märgistamiseks ELi tasandil: karbetamiid (12. märts 2015)

https://echa.europa.eu/documents/10162/b72929b7-77cc-148b-532c-4d5aab8661d4,

flurokloridoon (3. november 2018) https://echa.europa.eu/documents/10162/f186167a-b346-82dc-f237-fc8f580416b2;

halosulfuroonmetüül (22. september 2017) https://echa.europa.eu/documents/10162/4f58f826-4c3d-9388-7c59-a2b101f0d2c4 ja

ipkonasool (9. märts 2018) https://echa.europa.eu/documents/10162/bebd7903-5dc4-864a-da7a-7c3967da6e4d.

(5)  EFSA (Euroopa Toiduohutusamet), 2012. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance emamectin (Järeldused toimeaine emamektiini pestitsiidina kasutamise riskihindamist käsitleva vastastikuse eksperdiarvamuse kohta), EFSA Journal 2012;10(11):2955.

(6)  EFSA (Euroopa Toiduohutusamet), 2013. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance tembotrione (Järeldused toimeaine tembotriooni pestitsiidina kasutamise riskihindamist käsitleva vastastikuse eksperdiarvamuse kohta), EFSA Journal 2013;11(3):3131.

(7)  EFSA (Euroopa Toiduohutusamet), 2014. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance gamma-cyhalothrin (Järeldused toimeaine gamma-tsühalotriini pestitsiidina kasutamise riskihindamist käsitleva vastastikuse eksperdiarvamuse kohta), EFSA Journal 2014;12(2):3560.


Top

avalikgif