ID-kaart

Lihtotsing

Eesti Panga presidendi 2. juuni 2014. aasta määruse nr 8 "Krediidiasutuste maksestatistilise aruandluse kehtestamine" muutmine
Eesti Panga president 11.09.2020 määrus number 5; jõustumiskuupäev 20.09.2020

redaktsioon 20.09.2020 [RT I, 17.09.2020, 1]

Eesti Panga presidendi 2. juuni 2014. aasta määruse nr 8 "Krediidiasutuste maksestatistilise aruandluse kehtestamine" muutmine

Vastu võetud 11.09.2020 nr 5

Määrus kehtestatakse Eesti Panga seaduse § 2 lõike 2 punkti 7, krediidiasutuste seaduse § 91 lõigete 1 ja 3 ja riikliku statistika seaduse § 301 lõike 31 alusel.

§ 1.  Eesti Panga presidendi 2. juuni 2014. aasta määruses nr 8 "Krediidiasutuste maksestatistilise aruandluse kehtestamine" (RT I, 19.06.2018, 5) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambulit muudetakse ja see sõnastatakse järgmiselt:

"Määrus kehtestatakse Eesti Panga seaduse § 2 lõike 2 punkti 7, krediidiasutuste seaduse § 91 lõigete 1 ja 3 ja riikliku statistika seaduse § 301 lõike 31 alusel.";

2) paragrahvi 1 muudetakse ja see sõnastatakse järgmiselt:

"§ 1. Määruse reguleerimisala ja eesmärk

Määrusega kehtestatakse nõuded määruse §-s 3 nimetatud Eesti Panga ja Finantsinspektsiooni ülesannete täitmiseks vajalike aruannete (edaspidi aruanded) sisule ja struktuurile ning aruannete Eesti Pangale esitamise tähtajad ja kord.";

3) paragrahvi 6 lõiget 2 muudetakse ja see sõnastatakse järgmiselt:

"(2) Makseteenuse osutaja, kliendi residentsuse, pangakaardi väljastaja, pangaautomaadi, müügikoha või müügiterminali asukohaks oleva või kaarditehingu või mobiilmakse sooritamise kohaks oleva riigi kood määratakse aruannetes vastavalt rahvusvahelise standardi ISO 3166 riikide ja territooriumide kahetäheliste koodide tabelile ja kirjutatakse suurtähtedega.";

4) lisa 1 "Maksete aruanne" punkt 1 tunnistatakse kehtetuks;

5) lisa 1 "Maksete aruanne" punkti 4 esimest loetelu täiendatakse alapunktiga 12:

"12) Kliendi residentsus";

6) lisa 1 "Maksete aruanne" punkti 4 täiendatakse alapunktiga 12 järgmises sõnastuses:

"12) Kliendi residentsus
Siin näidatakse riigi kood kliendi residentsuse järgi. Kui kliendi residentsust pole võimalik tuvastada, on kood XX. Kõik maksed, välja arvatud laekuvad välismaksed, liigitatakse maksja residentsuse alusel. Laekuvad välismaksed liigitatakse saaja residentsuse alusel.
Residentsus määratakse Eesti Panga presidendi 29. mai 2014. aasta määruse nr 7 "Krediidiasutuse bilansi täiendava aruandluse kehtestamine" §-s 9 defineeritud residentsuse mõiste alusel.".

§ 2.  Eesti Panga presidendi 7. aprilli 2020. aasta määrus nr 3 "Eesti Panga presidendi 2. juuni 2014. a määruse nr 8 "Krediidiasutuste maksestatistilise aruandluse kehtestamine" muutmine" tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.  Määruse jõustumine

  (1) Määruse § 1 punktid 1, 2 ja 4 ning § 2 jõustuvad üldises korras.

  (2) Määruse § 1 punktid 3, 5 ja 6 jõustuvad 1. jaanuaril 2021.

Madis Müller
president

avalikgif