ID-kaart

Lihtotsing

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1293, 15. september 2020, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 seoses toimeaine asadiraktiini heakskiitmise tingimustega 
Euroopa Komisjon 15.09.2020 määrus number 1293; jõustumiskuupäev 06.10.2020

redaktsioon 06.10.2020

16.9.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 302/24


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/1293,

15. september 2020,

millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 seoses toimeaine asadiraktiini heakskiitmise tingimustega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise ja nõukogu direktiivide 79/117/EMÜ ja 91/414/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta, (1) eriti selle artikli 13 lõike 2 punkti c,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni rakendusdirektiiviga 2011/44/EL (2) kanti toimeaine asadiraktiin nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ (3) I lisasse.

(2)

Direktiivi 91/414/EMÜ I lisas esitatud toimeained loetakse määruse (EÜ) nr 1107/2009 alusel heaks kiidetuks ja need on loetletud komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 (4) lisa A osas.

(3)

Toimeainet asadiraktiini, nagu on sätestatud rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa A osas, on lubatud kasutada insektitsiidina.

(4)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 7 lõikele 1 esitas üks toimeaine tootjatest Trifolio-M GmbH määratud referentliikmesriigile Saksamaale 27. veebruaril 2012 taotluse asadiraktiini heakskiitmise tingimuste muutmiseks, et võimaldada selle kasutamist akaritsiidina. Referentliikmesriik leidis, et taotlus on vastuvõetav.

(5)

Määratud referentliikmesriik hindas kooskõlas määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 4 sätetega toimeaine asadiraktiini uut kasutusviisi seoses selle võimaliku mõjuga inimeste ja loomade tervisele ning keskkonnale ning koostas esialgse hindamisaruande ja täiendava aruande addendum’i, mis esitati Euroopa Toiduohutusametile (edaspidi „toiduohutusamet“) ja komisjonile 10. jaanuaril 2013.

(6)

Toiduohutusamet edastas esialgse hindamisaruande ja täiendava aruande addendum’i määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 12 lõike 1 kohaselt taotlejale ja liikmesriikidele märkuste esitamiseks ning tegi selle üldsusele kättesaadavaks. Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 12 lõike 3 kohaselt nõuti taotlejalt täiendavat teavet. Saksamaa hindas täiendavat teavet ning esitas 19. septembril 2017 komisjonile ja toiduohutusametile esialgse hindamisaruande ja täiendava aruande läbivaadatud addendum’i.

(7)

Toiduohutusamet esitas 14. septembril 2018 komisjonile oma järelduse (5) toimeaine asadiraktiini uue kasutusviisi eeldatava vastavuse kohta määruse (EÜ) nr 1107/2009 artiklis 4 sätestatud heakskiitmise kriteeriumidele. Komisjon esitas asadiraktiini käsitleva hindamisaruande esialgse addendum’i ja määruse eelnõu alalisele taime-, looma-, toidu- ja söödakomiteele 19. mail 2020.

(8)

Taotlejal paluti esitada märkusi läbivaatamisaruande addendum’i kohta.

(9)

Vähemalt ühe kõnealust toimeainet sisaldava taimekaitsevahendi puhul on ühe või mitme iseloomuliku kasutusviisiga seoses leidnud kinnitust, et taimekaitsevahendi kasutamisel akaritsiidina on täidetud määruse (EÜ) nr 1107/2009 artiklis 4 sätestatud heakskiitmisnõuded. Seepärast on asjakohane kaotada piirang, mis lubab asadiraktiini kasutada üksnes insektitsiidina.

(10)

Seepärast tuleks rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 vastavalt muuta.

(11)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 muutmine

Rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 15. september 2020

Komisjoni nimel

eesistuja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 309, 24.11.2009, lk 1.

(2)  Komisjoni 13. aprilli 2011. aasta rakendusdirektiiv 2011/44/EL, millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ, et lisada toimeainete hulka asadiraktiin, ja komisjoni otsust 2008/941/EÜ (ELT L 100, 14.4.2011, lk 43).

(3)  Nõukogu 15. juuli 1991. aasta direktiiv 91/414/EMÜ taimekaitsevahendite turuleviimise kohta (EÜT L 230, 19.8.1991, lk 1).

(4)  Komisjoni 25. mai 2011. aasta rakendusmäärus (EL) nr 540/2011, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1107/2009 seoses heakskiidetud toimeainete loeteluga (ELT L 153, 11.6.2011, lk 1).

(5)  Euroopa Toiduohutusamet, „Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance azadirachtin (Margosa extract)“ (Vastastikune eksperdihinnang toimeaine asadiraktiini (India neemipuu ekstrakt) pestitsiidina kasutamise riskihindamise kohta) EFSA Journal 2018; 16(9):5234. Doi: 10.2903/j.efsa.2018.5234.


LISA

Rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa A osa veeru „Erisätted“ asadiraktiini käsitlev rida 343 asendatakse järgmisega:

„Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse toiduahela ja loomatervishoiu alalises komitees 11. märtsil 2011 asadiraktiini kohta lõplikult vormistatud läbivaatamisaruande järeldusi, eelkõige selle I ja II liidet, ning alalises taime-, looma-, toidu- ja söödakomitees 17. juulil 2020 asadiraktiini kohta lõplikult vormistatud läbivaatamisaruande addendum’it ning eriti selle I ja II liidet.

Üldhindamisel peavad liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu:

1)

tarbijate kokkupuutele toidu kaudu arvestades jääkide piirnormide tulevasi läbivaatamisi,

2)

sihtrühma mittekuuluvate lülijalgsete ja veeorganismide kaitsele.

Vajaduse korral hõlmavad kasutustingimused riskivähendusmeetmete võtmist.“


Top

avalikgif