ID-kaart

Lihtotsing

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1292, 15. september 2020, milles käsitletakse meetmeid taimekahjustaja Agrilus planipennis Fairmaire Ukrainast liitu sissetoomise ärahoidmiseks ja millega muudetakse rakendusmääruse (EL) 2019/2072 XI lisa
Euroopa Komisjon 15.09.2020 määrus number 1292; jõustumiskuupäev 06.10.2020

redaktsioon 06.10.2020

16.9.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 302/20


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/1292,

15. september 2020,

milles käsitletakse meetmeid taimekahjustaja Agrilus planipennis Fairmaire Ukrainast liitu sissetoomise ärahoidmiseks ja millega muudetakse rakendusmääruse (EL) 2019/2072 XI lisa

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/2031, 26. oktoober 2016, mis käsitleb taimekahjustajatevastaseid kaitsemeetmeid, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EL) nr 228/2013, (EL) nr 652/2014 ja (EL) nr 1143/2014 ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 69/464/EMÜ, 74/647/EMÜ, 93/85/EMÜ, 98/57/EÜ, 2000/29/EÜ, 2006/91/EÜ ja 2007/33/EÜ, (1) eriti selle artikli 41 lõiget 2 ja artikli 72 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Taimekahjustaja Agrilus planipennis Fairmaire (edaspidi „kõnealune taimekahjustaja“) on liidu karantiinse taimekahjustajana loetletud komisjoni rakendusmääruse (EL) 2019/2072 (2) II lisas. Kõnealune taimekahjustaja on prioriteetse taimekahjustajana loetletud ka komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2019/1702 (3).

(2)

Teatavat liiki taimede, puidu ja eraldatud koore suhtes seoses kõnealuse taimekahjustajaga kohaldatavad impordinõuded on kehtestatud rakendusmääruse (EL) 2019/2072 VII lisas nende kolmandate riikide jaoks, kus taimekahjustaja esineb. Kõnealuse määruse XI lisa A osa kohaselt nõutakse selliste taimede või taimsete saaduste asjaomastest kolmandatest päritoluriikidest liitu sissetoomisel fütosanitaarsertifikaate.

(3)

2019. aasta novembris kinnitas Ukraina kõnealuse taimekahjustaja esimesi ametlikke leide oma territooriumil.

(4)

Kõnealune riik ei ole loetletud nende kolmandate riikide hulgas, millest rakendusmääruse (EL) 2019/2072 VII lisa kohaselt on lubatud import liidu territooriumile. Seepärast tuleks võtta vastu erimeetmed, et hoida ära teatavat liiki taimedel, puidul ja eraldatud koorel esineva kõnealuse taimekahjustaja võimalikku sissetoomist Ukrainast liitu.

(5)

Võttes arvesse kõnealuse taimekahjustajaga seotud fütosanitaarriski, peaks Ukrainast pärit, teadaolevalt selle kahjustaja asjaomastel peremeestaimedel, selliste taimede puidul ja koorel olema liitu sissetoomisel kaasas fütosanitaarsertifikaat koos lisadeklaratsiooniga selle kohta, et need on pärit kõnealuse organismist vabast piirkonnast. Selline lisadeklaratsioon tuleks koostada kooskõlas asjakohaste rahvusvaheliste fütosanitaarmeetmete standarditega ja edastada eelnevalt komisjonile. Teatavat liiki puitu tuleks importida üksnes juhul, kui koor ja osa välimisest maltspuidust on nõuetekohaselt töödeldud või eemaldatud, et tagada fütosanitaarkaitse kõrgem tase.

(6)

Kuna kõnealuse taimekahjustaja staatus Ukrainas vajab täiendavat kinnitust, tuleks hankida täiendavaid tehnilisi ja teaduslikke tõendeid, et hinnata sellest kahjustajast tulenevat fütosanitaarriski liidule. Selliseid tõendeid on vaja koguda kõnealuse taimekahjustaja esinemise kohta ka muudes kolmandates riikides, et ajakohastada rakendusmääruse (EL) 2019/2072 VII lisas loetletud asjakohaseid meetmeid. Seepärast tuleks käesolevas määruses sätestatud meetmed võimalikult kiiresti läbi vaadata.

(7)

Rakendusmääruse (EL) 2019/2072 XI lisa tuleks samuti muuta, et nõuda asjaomaste taimede ja taimsete saaduste Ukrainast liitu sissetoomisel fütosanitaarsertifikaati.

(8)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Reguleerimisese

Käesolevas määruses sätestatakse meetmed, et hoida ära taimekahjustaja Agrilus planipennis Fairmaire Ukrainast liitu sissetoomine.

Artikkel 2

Ukrainast pärit taimede, puidu ja eraldatud koore liitu sissetoomine

Ukrainast pärit taimi, puitu ja eraldatud koort võib liitu sisse tuua üksnes juhul, kui need vastavad lisas loetletud asjakohastele meetmetele.

Artikkel 3

Rakendusmääruse (EL) 2019/2072 XI lisa muutmine

Rakendusmääruse (EL) 2019/2072 XI lisa A osa muudetakse järgmiselt:

a)

punktis 3 asendatakse kande „Fraxinus L., Juglans L., Pterocarya Kunth ja Ulmus davidiana Planch.“ kolmandas veerus olev tekst järgmisega: „Kanada, Hiina, Korea Rahvademokraatlik Vabariik, Jaapan, Mongoolia, Korea Vabariik, Venemaa, Taiwan, Ukraina ja Ameerika Ühendriigid“;

b)

punktis 11 asendatakse kande „Fraxinus L., Juglans L., Pterocarya Kunth ja Ulmusdavidiana Planch.“ kolmandas veerus olev tekst järgmisega: „Kanada, Hiina, Korea Rahvademokraatlik Vabariik, Jaapan, Mongoolia, Korea Vabariik, Venemaa, Taiwan, Ukraina ja Ameerika Ühendriigid“;

c)

punktis 12 asendatakse kande „Fraxinus L., Juglans L., Pterocarya Kunth ja Ulmus davidiana Planch.“ kolmandas veerus olev tekst järgmisega: „Kanada, Hiina, Korea Rahvademokraatlik Vabariik, Jaapan, Mongoolia, Korea Vabariik, Venemaa, Taiwan, Ukraina ja Ameerika Ühendriigid“.

Artikkel 4

Ajutiste meetmete läbivaatamine

Käesolevas määruses sätestatud meetmete eesmärk on kõrvaldada fütosanitaarriskid, mida ei ole täielikult hinnatud ja mis on ajutised.

Need meetmed vaadatakse läbi niipea kui võimalik, kuid hiljemalt ühe aasta jooksul pärast käesoleva määruse vastuvõtmise kuupäeva.

Artikkel 5

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 15. september 2020

Komisjoni nimel

eesistuja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 317, 23.11.2016, lk 4.

(2)  Komisjoni 28. novembri 2019. aasta rakendusmäärus (EL) 2019/2072, millega kehtestatakse ühetaolised tingimused Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031 rakendamiseks seoses taimekahjustajatevastaste kaitsemeetmetega ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus (EÜ) nr 690/2008 ja muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) 2018/2019 (ELT L 319, 10.12.2019, lk 1).

(3)  Komisjoni 1. augusti 2019. aasta delegeeritud määrus (EL) 2019/1702, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/2031, kehtestades prioriteetsete taimekahjustajate loetelu (ELT L 260, 11.10.2019, lk 8).


LISA

Loetelu Ukrainast pärit taimedest, taimsetest saadustest ja muudest objektidest ning vastavatest meetmetest nende sissetoomisel liidu territooriumile, nagu on osutatud artiklis 2

Taimed, taimsed saadused või muud objektid

CN-kood

Meetmed

1.

Perekondade Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. ja Pterocaryarhoifolia Siebold & Zucc. taimed, v.a viljad ja seemned

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Taimed peavad vastama mõlemale tingimusele:

a)

nendega on kaasas fütosanitaarsertifikaat, mille lahtris „Lisadeklaratsioon“ on märgitud, et taimed on pärit piirkonnast, mille Ukraina taimekaitseorganisatsioon on vastavalt asjakohastele rahvusvahelistele fütosanitaarmeetmete standarditele tunnistanud vabaks taimekahjustajast Agrilus planipennis Fairmaire, ning mis asub vähemalt 100 km kaugusel lähimast teadaolevast piirkonnast, kus kõnealuse taimekahjustaja esinemine on ametlikult kinnitatud,

b)

Ukraina taimekaitseorganisatsioon on selle piirkonna kõnealuse taimekahjustaja vabast staatusest eelnevalt kirjalikult komisjonile teatanud.

2.1.

Perekondade Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. ja Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. puit, muul kujul kui:

täielikult või osaliselt kõnealustest puudest saadud pilpad, tükikesed, saepuru, laastud, puidujäätmed või -jäägid,

puidust pakkematerjal pakkekarpide, -kastide, latt- või korvpakendite, pakketrumlite ja muude samalaadsete pakenditena; puitalused, äärtega puitalused ja muud kaubaalused, kaubaaluste puidust ääred, pakkimispuit, olenemata sellest, kas seda tegelikult kasutatakse mitmesuguste kaupade veol, välja arvatud puidusaadetise koostamiseks kasutatud puitpakend, mis on valmistatud sama liiki ja sama kvaliteediga puidust, kui on saadetises, ja vastab samadele liidu fütosanitaarnõuetele kui saadetises olev puit,

kuid sealhulgas puit, millel ei ole säilinud looduslikku kumerat pinda, ning mööbel ja muud töötlemata puidust valmistatud tooted

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

ex 4403 99 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

4407 95 10

4407 95 91

4407 95 99

ex 4407 99 27

ex 4407 99 40

ex 4407 99 90

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Puit peab vastama ühele järgmistest tingimustest:

a)

sellega on kaasas fütosanitaarsertifikaat, mille lahtris „Lisadeklaratsioon“ on märgitud, et puit on pärit konkreetselt nimetatud piirkonnast, mille Ukraina taimekaitseorganisatsioon on vastavalt asjakohastele rahvusvahelistele fütosanitaarmeetmete standarditele tunnistanud vabaks taimekahjustajast Agrilus planipennis Fairmaire, ning mis asub vähemalt 100 km kaugusel lähimast teadaolevast piirkonnast, kus kõnealuse taimekahjustaja esinemine on ametlikult kinnitatud, ning milles on kirjas, et Ukraina taimekaitseorganisatsioon on selle piirkonna kõnealuse taimekahjustaja vabast staatusest eelnevalt kirjalikult komisjonile teatanud,

b)

sellega on kaasas fütosanitaarsertifikaat, mille lahtris „Lisadeklaratsioon“ on märgitud, et koor ja vähemalt 2,5 cm välimisest maltspuidust on eemaldatud üksuses, millele Ukraina taimekaitseorganisatsioon on selleks andnud loa ja mille üle ta teostab järelevalvet,

c)

sellega on kaasas fütosanitaarsertifikaat, mille lahtris „Lisadeklaratsioon“ on märgitud, et puit on läbinud kiiritamise ioniseeriva kiirgusega ja saanud minimaalse neeldumisdoosi 1 kGy kogu puidu ulatuses.

2.2.

Puit pilbaste, tükikeste, saepuru, laastude ja puidujäätmete- ja jääkidena, mis on tervikuna või osaliselt saadud perekondadest Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmusdavidiana Planch. ja Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc.

ex 4401 22 00

ex 4401 40 10

ex 4401 40 90

Puit peab vastama mõlemale tingimusele:

a)

sellega on kaasas fütosanitaarsertifikaat, mille lahtris „Lisadeklaratsioon“ on märgitud, et puit on pärit konkreetselt nimetatud piirkonnast, mille Ukraina taimekaitseorganisatsioon on vastavalt asjakohastele rahvusvahelistele fütosanitaarmeetmete standarditele tunnistanud vabaks taimekahjustajast Agrilus planipennis Fairmaire, ning mis asub vähemalt 100 km kaugusel lähimast teadaolevast piirkonnast, kus kõnealuse taimekahjustaja esinemine on ametlikult kinnitatud,

b)

Ukraina taimekaitseorganisatsioon on selle piirkonna kõnealuse taimekahjustaja vabast staatusest eelnevalt kirjalikult komisjonile teatanud.

3.

Perekondade Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. ja Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. eraldatud koor ja koorest valmistatud tooted

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Koor peavad vastama mõlemale tingimusele:

a)

sellega on kaasas fütosanitaarsertifikaat, mille lahtris „Lisadeklaratsioon“ on ametlikult märgitud, et koor on pärit konkreetselt nimetatud piirkonnast, mille Ukraina taimekaitseorganisatsioon on vastavalt asjakohastele rahvusvahelistele fütosanitaarmeetmete standarditele tunnistanud vabaks taimekahjustajast Agrilus planipennis Fairmaire, ning mis asub vähemalt 100 km kaugusel lähimast teadaolevast piirkonnast, kus kõnealuse taimekahjustaja esinemine on ametlikult kinnitatud,

b)

Ukraina taimekaitseorganisatsioon on selle piirkonna kõnealuse taimekahjustaja vabast staatusest eelnevalt kirjalikult komisjonile teatanud.


Top

avalikgif