ID-kaart

Lihtotsing

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1288, 9. september 2020, teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris
Euroopa Komisjon 09.09.2020 määrus number 1288; jõustumiskuupäev 06.10.2020

redaktsioon 06.10.2020

16.9.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 302/8


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/1288,

9. september 2020,

teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. oktoobri 2013. aasta määrust (EL) nr 952/2013, millega kehtestatakse liidu tolliseadustik, (1) eriti selle artikli 57 lõiget 4 ja artikli 58 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2658/87 (2) lisatud kombineeritud nomenklatuuri ühetaolise kohaldamise tagamiseks on vaja vastu võtta meetmed, mis käsitlevad käesoleva määruse lisas osutatud kaupade klassifitseerimist.

(2)

Määrusega (EMÜ) nr 2658/87 on kehtestatud kombineeritud nomenklatuuri klassifitseerimise üldreeglid. Neid üldreegleid kohaldatakse ka kombineeritud nomenklatuuril täielikult või osaliselt põhinevate või sellele täiendavaid alajaotisi lisavate teiste nomenklatuuride suhtes, mis on kehtestatud liidu erisätetega kaubavahetust käsitlevate tariifsete või muude meetmete kohaldamiseks.

(3)

Vastavalt nimetatud üldreeglitele tuleb käesoleva määruse lisas esitatud tabeli 1. veerus kirjeldatud kaubad klassifitseerida 2. veerus esitatud CN-koodi alla, lähtuvalt tabeli 3. veerus esitatud põhjendusest.

(4)

On asjakohane sätestada, et siduvale tariifiinformatsioonile, mis on antud käesolevas määruses käsitletavate kaupade kohta, kuid mis ei ole kooskõlas käesoleva määrusega, võib siduva tariifiinformatsiooni valdaja määruse (EL) nr 952/2013 artikli 34 lõike 9 kohaselt tugineda veel teatava perioodi vältel. Kõnealuseks ajavahemikuks tuleks kehtestada kolm kuud.

(5)

Tolliseadustiku komitee ei ole eesistuja määratud tähtaja jooksul oma arvamust esitanud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Lisas esitatud tabeli 1. veerus kirjeldatud kaubad klassifitseeritakse kombineeritud nomenklatuuris kõnealuse tabeli 2. veerus esitatud CN-koodi alla.

Artikkel 2

Siduvale tariifiinformatsioonile, mis ei ole kooskõlas käesoleva määrusega, võib määruse (EL) nr 952/2013 artikli 34 lõike 9 kohaselt tugineda veel kolm kuud pärast käesoleva määruse jõustumist.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 9. september 2020

Komisjoni nimel

presidendi eest

maksunduse ja tolliliidu peadirektoraadi

peadirektor

Gerassimos THOMAS


(1)  ELT L 269, 10.10.2013, lk 1.

(2)  Nõukogu 23. juuli 1987. aasta määrus (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta (EÜT L 256, 7.9.1987, lk 1).


LISA

Kauba kirjeldus

Klassifikatsioon (CN-kood)

Põhjendused

(1)

(2)

(3)

Toode on värvitu vedelik väikeses 2 ml silindrilises mahutis, mille eemaldataval korgil on peen pintsel. Pintsel on ette nähtud vedeliku pealekandmiseks.

Toode on ripsmepalsam ja see on ette nähtud ripsmete niisutamiseks ja toitmiseks. See kaitseb ripsmeid hapruse ja murdumise eest ning pikendab ripsmete kasvufaasi ja seega nende eluiga.

Toode sisaldab järgmisi põhilisi koostisaineid:

biotiin;

deklorodihüdroksüdifluoroetüülkloprostenoolamiid;

biotinoüül tripeptiid-1;

saialilleekstrakt;

ženšenniekstrakt.

Toode esitatakse tollile pappkarbis jaemüügiks pakendatult.

3304 99 00

Klassifikatsioon määratakse kindlaks kombineeritud nomenklatuuri klassifitseerimise üldreeglitega 1 ja 6 ning CN-koodide 3304 ja 3304 99 00 sõnastusega.

Toodet ei või klassifitseerida rubriiki 3305, kuna toode on ihukarvade hooldusvahend, mitte juuksehooldusvahend (vt ka HSi selgitavad märkused, rubriik 3305, välistav märkus).

Kuna toode aitab parandada ripsmete painduvust, niiskuse taset ja sära, käsitatakse seda kosmeetikatootena (vt ka HSi selgitavad märkused, rubriik 3304, A osa punkt 3). Seega ei või toodet klassifitseerida rubriiki 3307 kui mujal nimetamata parfümeeria- ja kosmeetikatoode ning hügieenivahend.

Järelikult tuleb toode klassifitseerida CN-koodi 3304 99 00 alla kui kosmeetikatoode.


Top

avalikgif