ID-kaart

Lihtotsing

Komisjoni määrus (EL) 2020/1285, 11. september 2020, millega Portugali lipu all sõitvatele laevadele kehtestatakse mõõkkala püügi keeld Atlandi ookeanis, lõuna pool 5° põhjalaiust
Euroopa Komisjon 11.09.2020 määrus number 1285; jõustumiskuupäev 17.09.2020

redaktsioon 17.09.2020

16.9.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 302/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2020/1285,

11. september 2020,

millega Portugali lipu all sõitvatele laevadele kehtestatakse mõõkkala püügi keeld Atlandi ookeanis, lõuna pool 5° põhjalaiust

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. novembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1224/2009, millega luuakse liidu kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks, (1) eriti selle artikli 36 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu määrusega (EL) 2020/123 (2) on kehtestatud kvoodid 2020. aastaks.

(2)

Komisjonile esitatud teabe kohaselt on mõõkkala varu püük Atlandi ookeanis, lõuna pool 5° põhjalaiust Portugali lipu all sõitvate või Portugalis registreeritud laevade puhul ammendanud 2020. aastaks eraldatud kvoodi.

(3)

Seepärast on vaja keelata nimetatud kalavaru teatav püük,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kvoodi ammendumine

Portugalile 2020. aastaks lisas osutatud mõõkkala varu püügiks Atlandi ookeanis, lõuna pool 5° põhjalaiust eraldatud kvooti käsitatakse ammendatuna alates lisas esitatud kuupäevast.

Artikkel 2

Keelud

Portugali lipu all sõitvatel või Portugalis registreeritud laevadel on keelatud püüda artiklis 1 nimetatud kalavaru alates lisas esitatud kuupäevast. Kõnealustel laevadel on keelatud pardal hoida, ümber paigutada, ümber laadida või lossida sellist püütud kalavaru pärast nimetatud kuupäeva.

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 11. september 2020

Komisjoni nimel

presidendi eest

komisjoni liige

Virginijus SINKEVIČIUS


(1)  ELT L 343, 22.12.2009, lk 1.

(2)  Nõukogu 27. jaanuari 2020. aasta määrus (EL) 2020/123, millega määratakse 2020. aastaks kindlaks teatavate kalavarude ja kalavarurühmade püügi võimalused, mida kohaldatakse liidu vetes ning liidu kalalaevade suhtes teatavates vetes väljaspool liitu (ELT L 25, 30.1.2020, lk 1).


LISA

Nr

10/TQ/123

Liikmesriik

Portugal

Kalavaru

SWO/AS05N ja eritingimus SWO/*AN05N puhul

Liik

Mõõkkala (Xiphias gladius)

Piirkond

Atlandi ookean, lõuna pool 5° põhjalaiust

Kuupäev

14.8.2020


Top

avalikgif