ID-kaart

Lihtotsing

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1280, 14. september 2020, milles käsitletakse toimeaine benalaksüüli heakskiidu pikendamata jätmist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning millega muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa 
Euroopa Komisjon 14.09.2020 määrus number 1280; jõustumiskuupäev 05.10.2020

redaktsioon 05.10.2020

15.9.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 301/4


Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1280,

14. september 2020,

milles käsitletakse toimeaine benalaksüüli heakskiidu pikendamata jätmist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning millega muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise ja nõukogu direktiivide 79/117/EMÜ ja 91/414/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta, (1) eriti selle artikli 20 lõiget 1 ja artikli 78 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni direktiiviga 2004/58/EÜ (2) lisati toimeaine benalaksüül nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ (3) I lisasse.

(2)

Direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse kantud toimeained loetakse määruse (EÜ) nr 1107/2009 alusel heaks kiidetuks ja need on loetletud komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 (4) lisa A osas.

(3)

Toimeaine benalaksüüli heakskiit, nagu on sätestatud rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa A osas, aegub 31. juulil 2021.

(4)

Komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 844/2012 (5) artikli 1 kohaselt on kõnealuses artiklis sätestatud ajavahemiku jooksul esitatud taotlus toimeaine benalaksüüli heakskiidu pikendamiseks.

(5)

Taotleja esitas täiendavad toimikud, mis on nõutud vastavalt rakendusmääruse (EL) nr 844/2012 artiklile 6. Referentliikmesriik leidis, et taotlus on täielik.

(6)

Referentliikmesriik koostas kaasreferentliikmesriigiga konsulteerides pikendamise hindamise aruande ning esitas selle 12. oktoobril 2016 Euroopa Toiduohutusametile (edaspidi „toiduohutusamet“) ja komisjonile.

(7)

Toiduohutusamet tegi täiendava kokkuvõtliku toimiku üldsusele kättesaadavaks. Toiduohutusamet edastas pikendamise hindamisaruande taotlejale ja liikmesriikidele märkuste esitamiseks ning algatas selle kohta avaliku arutelu. Toiduohutusamet edastas saadud märkused komisjonile.

(8)

19. detsembril 2019 esitas toiduohutusamet komisjonile oma järelduse (6) selle kohta, kas benalaksüül võib eeldatavalt vastata määruse (EÜ) nr 1107/2009 artiklis 4 sätestatud heakskiitmise kriteeriumidele.

(9)

Oma järelduses osutas toiduohutusamet mitmele probleemile. Eelkõige ei saa välistada põhjavee võimalikku saastumist asjakohaste metaboliitidega. Lisaks leiti, et benalaksüülist tuleneva teisese mürgistuse pikaajaline risk lindudele ja vihmaussidest toituvatele lindudele on suur probleem. Kõigi iseloomulike kasutusviiside puhul tehti ka kindlaks probleemid seoses sihtrühma mittekuuluvatele lülijalgsetele avalduva pikaajalise riskiga. Pärast toiduohutusameti taotlust saada lisateavet benalaksüüli endokriinseid häireid põhjustava potentsiaali hindamiseks kinnitas taotleja, et täiendavaid uuringuid ei tehta ega esitata. Seega ei saa järeldada, et ainel ei ole endokriinseid häireid põhjustavaid omadusi.

(10)

Komisjon palus, et taotluse esitaja esitaks oma märkused toiduohutusameti järelduste kohta. Lisaks palus komisjon rakendusmääruse (EL) nr 844/2012 artikli 14 lõike 1 kolmanda lõigu kohaselt, et taotleja esitaks oma märkused pikendamist käsitleva aruande kohta. Taotleja esitas oma märkused ja need on põhjalikult läbi vaadatud.

(11)

Vaatamata taotleja esitatud väidetele ei olnud võimalik kõnealuse toimeainega seotud probleeme lahendatuks lugeda.

(12)

Seega ei ole vähemalt ühe taimekaitsevahendi ühe või mitme iseloomuliku kasutusviisiga seoses leidnud kinnitust, et määruse (EÜ) nr 1107/2009 artiklis 4 sätestatud heakskiitmise kriteeriumid on täidetud. Seetõttu on asjakohane jätta toimeaine benalaksüüli heakskiit vastavalt kõnealuse määruse artikli 20 lõike 1 punktile b pikendamata.

(13)

Seepärast tuleks rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 vastavalt muuta.

(14)

Liikmesriikidele tuleks anda piisavalt aega benalaksüüli sisaldavate taimekaitsevahendite lubade tagasivõtmiseks.

(15)

Kui liikmesriigid annavad benalaksüüli sisaldavatele taimekaitsevahenditele ajapikendust kooskõlas määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikliga 46, ei tohi kõnealune ajavahemik olla pikem kui 12 kuud alates käesoleva määruse jõustumisest.

(16)

Komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2020/869 (7) pikendati benalaksüüli heakskiidu kehtivusaega 31. juulini 2021, et pikendamise saaks lõpule viia enne kõnealuse aine heakskiidu aegumist. Kuna otsus heakskiidu pikendamata jätmise kohta tehakse enne kuupäeva, mil heakskiidu pikendamine aegub, tuleks käesolevat määrust kohaldada nii kiiresti kui võimalik.

(17)

Käesolev määrus ei piira õigust esitada määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 7 kohaselt uut taotlust benalaksüüli heakskiitmiseks.

(18)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Toimeaine heakskiidu pikendamata jätmine

Toimeaine benalaksüüli heakskiitu ei pikendata.

Artikkel 2

Rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 muutmine

Rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa A osast jäetakse välja 84. rida, milles käsitletakse benalaksüüli.

Artikkel 3

Üleminekumeetmed

Liikmesriigid võtavad toimeainet benalaksüüli sisaldavate taimekaitsevahendite load tagasi hiljemalt 5. aprilliks 2021.

Artikkel 4

Ajapikendus

Ajapikendus, mille liikmesriigid annavad kooskõlas määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikliga 46, on võimalikult lühike ja lõppeb hiljemalt 5. oktoobril 2021.

Artikkel 5

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 14. september 2020

Komisjoni nimel

eesistuja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 309, 24.11.2009, lk 1.

(2)  Komisjoni 23. aprilli 2004. aasta direktiiv 2004/58/EÜ, millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ, lisades toimeainete hulka alpha-tsüpermetriini, benalaksüüli, bromoksüniili, desmedifaami, ioksüniili ja fenmedifaami (ELT L 120, 24.4.2004, lk 26).

(3)  Nõukogu 15. juuli 1991. aasta direktiiv 91/414/EMÜ taimekaitsevahendite turuleviimise kohta (EÜT L 230, 19.8.1991, lk 1).

(4)  Komisjoni 25. mai 2011. aasta rakendusmäärus (EL) nr 540/2011, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1107/2009 seoses heakskiidetud toimeainete loeteluga (ELT L 153, 11.6.2011, lk 1).

(5)  Komisjoni 18. septembri 2012. aasta rakendusmäärus (EL) nr 844/2012, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1107/2009 (taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta) ette nähtud toimeainete heakskiidu pikendamise menetluse rakendamiseks vajalikud sätted (ELT L 252, 19.9.2012, lk 26).

(6)  EFSA Euroopa Toiduohutusamet 2019. „Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance benalaxyl“ (Järeldus toimeaine benalaksüüli pestitsiidina kasutamise riskihindamist käsitleva vastastikuse eksperdiarvamuse kohta) EFSA Journal 2020;18(1):5985, 41 lk doi:10.2903/j.efsa.2020.5985.

(7)  Komisjoni 24. juuni 2020. aasta rakendusmäärus (EL) 2020/869, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 seoses toimeainete beflubutamiidi, benalaksüüli, bentiavalikarbi, bifenasaadi, boskaliidi, bromoksüniili, kaptaani, tsüasofamiidi, dimetomorfi, etefooni, etoksasooli, famoksadooni, fenamifossi, flumioksasiini, fluoksastrobiini, folpeedi, formetanaadi, metribusiini, milbemektiini, Paecilomyces lilacinus’e tüve 251, fenmedifaami, fosmeedi, metüülpirimifossi, propamokarbi, protiokonasooli ja S-metolakloori heakskiidu kehtivusaja pikendamisega (ELT L 201, 25.6.2020, lk 7).


Top

avalikgif