ID-kaart

Lihtotsing

Nõukogu otsus (EL) 2020/1271, 11. september 2020, millega võetakse vastu nõukogu seisukoht Euroopa Liidu 2020. aasta üldeelarve paranduseelarve projekti nr 8 kohta
Euroopa Liidu Nõukogu 11.09.2020 otsus number 1271; jõustumiskuupäev 11.09.2020

redaktsioon 11.09.2020

14.9.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

LI 300/1


NÕUKOGU OTSUS (EL) 2020/1271,

11. september 2020,

millega võetakse vastu nõukogu seisukoht Euroopa Liidu 2020. aasta üldeelarve paranduseelarve projekti nr 8 kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 314, koostoimes Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepinguga, eriti selle artikliga 106a,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, Euratom) 2018/1046, mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012, (1) eriti selle artiklit 44,

ning arvestades järgmist:

liidu 2020. aasta eelarve (2) võeti lõplikult vastu 27. novembril 2019;

28. augustil 2020 esitas komisjon ettepaneku, mis sisaldab 2020. aasta üldeelarve paranduseelarve projekti nr 8;

selleks et teha 2020. aastal erakorralise toetuse rahastamisvahendi raames kiiresti kättesaadavaks piisavad maksete assigneeringud, et katta kõik komisjoni poolt koos vaktsiinitootjatega lühiajaliselt liikmesriikide nimel võetavad asjakohased kohustused ning muud erakorralise toetuse rahastamisvahendi raames käimasolevad meetmed, ning suuta tagada vahendid eeldatavate maksetaotluste alusel koroonaviirusele reageerimise investeerimisalgatuse+ (CRII+) raames 2020. aastal tehtavatele väljamaksetele, peab nõukogu viivitamata vastu võtma oma seisukoha 2020. aasta üldeelarve paranduseelarve projekti nr 8 kohta. Sellest tulenevalt on nõukogu kodukorra artikli 3 lõike 3 kohaselt protokolli nr 1 artiklis 4 liikmesriikide parlamentide teavitamiseks ette nähtud kaheksanädalase tähtaja lühendamine põhjendatud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Ainus artikkel

Nõukogu seisukoht Euroopa Liidu 2020. aasta üldeelarve paranduseelarve projekti nr 8 kohta võeti vastu 11. septembril 2020.

Nõukogu seisukoha täielik tekst on tutvumiseks või allalaadimiseks saadaval nõukogu veebisaidil http://www.consilium.europa.eu/.

Brüssel, 11. september 2020

Nõukogu nimel

eesistuja

M. ROTH


(1)  ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.

(2)  ELT L 57, 27.2.2020, lk 1.


Top

avalikgif