ID-kaart

Lihtotsing

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1276, 11. september 2020, milles käsitletakse toimeaine bromoksüniili heakskiidu pikendamata jätmist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning millega muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa 
Euroopa Komisjon 11.09.2020 määrus number 1276; jõustumiskuupäev 17.09.2020

redaktsioon 17.09.2020

14.9.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 300/32


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/1276,

11. september 2020,

milles käsitletakse toimeaine bromoksüniili heakskiidu pikendamata jätmist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning millega muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise ja nõukogu direktiivide 79/117/EMÜ ja 91/414/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta, (1) eriti selle artikli 20 lõiget 1 ja artikli 78 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni direktiiviga 2004/58/EÜ (2) kanti toimeaine bromoksüniil nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ (3) I lisasse.

(2)

Direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse kantud toimeained loetakse määruse (EÜ) nr 1107/2009 alusel heaks kiidetuks ja need on loetletud komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 (4) lisa A osas.

(3)

Toimeaine bromoksüniili heakskiit, nagu on sätestatud rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa A osas, aegub 31. juulil 2021.

(4)

Komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 844/2012 (5) artikli 1 kohaselt on kõnealuses artiklis sätestatud ajavahemiku jooksul esitatud taotlus toimeaine bromoksüniili heakskiidu pikendamiseks.

(5)

Taotleja esitas täiendavad toimikud, mis on nõutud vastavalt rakendusmääruse (EL) nr 844/2012 artiklile 6. Referentliikmesriik leidis, et taotlus on täielik.

(6)

Referentliikmesriik koostas kaasreferentliikmesriigiga konsulteerides pikendamise hindamise aruande ning esitas selle 21. märtsil 2016 Euroopa Toiduohutusametile (edaspidi „toiduohutusamet“) ja komisjonile.

(7)

Toiduohutusamet tegi täiendava kokkuvõtliku toimiku üldsusele kättesaadavaks. Samuti edastas toiduohutusamet pikendamise hindamise aruande taotlejale ja liikmesriikidele märkuste esitamiseks ning algatas selle kohta avaliku arutelu. Toiduohutusamet edastas saadud märkused komisjonile.

(8)

10. aprillil 2017 esitas toiduohutusamet komisjonile oma järelduse (6) selle kohta, kas bromoksüniil võib eeldatavalt vastata määruse (EÜ) nr 1107/2009 artiklis 4 sätestatud heakskiitmise kriteeriumidele.

(9)

Toiduohutusameti järeldusest nähtub, et liikmesriikide ja toiduohutusameti eksperdid tegid vastastikuse eksperdihinnangu käigus ettepaneku, et bromoksüniil, mida praegu klassifitseeritakse ja märgistatakse määruse (EÜ) nr 1272/2008 (7) kohaselt 2. kategooria reproduktiivtoksiliseks aineks, tuleks kõnealuses määruses sätestatud kriteeriumide kohaselt klassifitseerida 1B kategooria reproduktiivtoksiliseks aineks. Seepärast palus komisjon toiduohutusametil kaaluda, kas on võimalik tõendada väheolulist kokkupuudet ainega vastavalt määruse (EÜ) nr 1107/2009 II lisa punktile 3.6.4. 8. novembril 2018 esitas toiduohutusamet komisjonile oma järelduse, (8) et bromoksüniiliga mitte-toidukaudset kokkupuudet ei saa vaadeldud tüüpiliste kasutusviiside puhul pidada tühiseks. Toiduohutusamet määras oma järelduses kindlaks bromoksüniili tüüpilistest kasutusviisidest tuleneva riski lastele isegi juhul, kui võtta arvesse kasutadaolevaid leevendusmeetmeid.

(10)

Oma 2017. aasta järelduses tegi toiduohutusamet kindlaks suure riski metsloomadele, mis tuleneb kokkupuutest bromoksüniiliga toidu kaudu. Lisaks jõudis toiduohutusamet järeldusele, et tarbijatele avalduva riski hindamist loomsete saaduste puhul ja riski hindamist veeorganismide puhul ei ole võimalik lõpule viia.

(11)

Toiduohutusamet jõudis oma teadusaruandes (9) järeldusele, et kuigi bromoksüniili teatavate kasutusviiside puhul ja mõnes liikmesriigis ei pruugi olla piisavalt keemilisi alternatiive, on olemas palju erinevaid kemikaalivabu ennetavaid ja töötlusmeetodeid ning sageli on võimalik keemiliste ja kemikaalivabade meetodite kombineerimine. Arvestades eespool nimetatud probleeme, eelkõige riski lastele ja alternatiivide olemasolu, mis võimaldaksid kohaldada määruse (EÜ) nr 1107/2009 artiklis 55 sätestatud integreeritud kahjuritõrje põhimõtteid, ei ole määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 4 lõikes 7 sätestatud erandi kohaldamise kumulatiivsed tingimused täidetud.

(12)

Komisjon palus, et taotluse esitaja esitaks oma märkused toiduohutusameti järelduste kohta. Lisaks palus komisjon rakendusmääruse (EL) nr 844/2012 artikli 14 lõike 1 kolmanda lõigu kohaselt, et taotleja esitaks oma märkused pikendamist käsitleva aruande kohta. Taotleja esitas oma märkused ja need on põhjalikult läbi vaadatud.

(13)

Vaatamata taotleja esitatud väidetele ei olnud võimalik kõnealuse toimeainega seotud probleeme lahendatuks lugeda.

(14)

Seega ei ole vähemalt ühe taimekaitsevahendi ühe või mitme iseloomuliku kasutusviisiga seoses leidnud kinnitust, et määruse (EÜ) nr 1107/2009 artiklis 4 sätestatud heakskiitmise kriteeriumid on täidetud. Seetõttu on asjakohane jätta toimeaine bromoksüniili heakskiit vastavalt kõnealuse määruse artikli 20 lõike 1 punktile b pikendamata.

(15)

Seepärast tuleks rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 vastavalt muuta.

(16)

Liikmesriikidele tuleks anda piisavalt aega bromoksüniili sisaldavate taimekaitsevahendite lubade tagasivõtmiseks.

(17)

Kui liikmesriigid annavad bromoksüniili sisaldavatele taimekaitsevahenditele ajapikendust kooskõlas määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikliga 46, ei tohi kõnealune ajavahemik olla pikem kui 12 kuud alates käesoleva määruse jõustumisest.

(18)

Komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2020/869 (10) pikendati bromoksüniili heakskiidu kehtivusaega 31. juulini 2021, et pikendamise saaks lõpule viia enne kõnealuse aine heakskiidu aegumist. Kuna otsus heakskiidu pikendamata jätmise kohta tehakse enne kuupäeva, mil heakskiidu pikendamine aegub, tuleks käesolevat määrust kohaldada nii kiiresti kui võimalik.

(19)

Käesolev määrus ei piira õigust esitada määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 7 kohaselt uut taotlust bromoksüniili heakskiitmiseks.

(20)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Toimeaine heakskiidu pikendamata jätmine

Toimeaine bromoksüniili heakskiitu ei pikendata.

Artikkel 2

Rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 muutmine

Rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa A osast jäetakse välja 85. rida, milles käsitletakse bromoksüniili.

Artikkel 3

Üleminekumeetmed

Liikmesriigid võtavad toimeainet bromoksüniili sisaldavate taimekaitsevahendite load tagasi hiljemalt 14. märtsiks 2021.

Artikkel 4

Ajapikendus

Ajapikendus, mille liikmesriigid annavad kooskõlas määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikliga 46, lõpeb 14. septembriks 2021.

Artikkel 5

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 11. september 2020

Komisjoni nimel

eesistuja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 309, 24.11.2009, lk 1.

(2)  Komisjoni 23. aprilli 2004. aasta direktiiv 2004/58/EÜ, millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ, lisades toimeainete hulka alfa-tsüpermetriini, benalaksüüli, bromoksüniili, desmedifaami, ioksüniili ja fenmedifaami (ELT L 120, 24.4.2004, lk 26).

(3)  Nõukogu 15. juuli 1991. aasta direktiiv 91/414/EMÜ taimekaitsevahendite turuleviimise kohta (EÜT L 230, 19.8.1991, lk 1).

(4)  Komisjoni 25. mai 2011. aasta rakendusmäärus (EL) nr 540/2011, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1107/2009 seoses heakskiidetud toimeainete loeteluga (ELT L 153, 11.6.2011, lk 1).

(5)  Komisjoni 18. septembri 2012. aasta rakendusmäärus (EL) nr 844/2012, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1107/2009 (taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta) ette nähtud toimeainete heakskiidu pikendamise menetluse rakendamiseks vajalikud sätted (ELT L 252, 19.9.2012, lk 26).

(6)  EFSA (Euroopa Toiduohutusamet), 2017. „Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance bromoxynil“ (Järeldused toimeaine bromoksüniili pestitsiidina kasutamise riskihindamist käsitleva vastastikuse eksperdiarvamuse kohta), EFSA Journal 2017;15(6):4790, 24 lk https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.4790

(7)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist ning millega muudetakse direktiive 67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ ja tunnistatakse need kehtetuks ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1907/2006 (ELT L 353, 31.12.2008, lk 1).

(8)  EFSA (Euroopa Toiduohutusamet), 2018. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment for the active substance bromoxynil in light of negligible exposure data submitted. („Järeldus toimeaine bromoksüniili pestitsiidina kasutamise riskihindamist käsitleva vastastikuse eksperdiarvamuse suhtes esitatud andmete kontekstis väheolulise kokkupuute kohta“) EFSA Journal 2018;16(12):5490, 15 lk https://doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5490.

(9)  EFSA (Euroopa Toiduohutusamet), 2018. Scientific report on evaluation of data concerning the necessity of bromoxynil as herbicide to control a serious danger to plant health which cannot be contained by other available means, including non-chemical methods. („Teadusaruanne andmete hindamise kohta, mis käsitlevad bromoksüniili vajalikkust herbitsiidina, et tõrjuda tõsist ohtu taimetervisele, mida ei ole võimalik ohjata muude kättesaadavate vahenditega, sealhulgas kemikaalivabade meetoditega.“) EFSA Journal 2018;16(8):5391, 80 lk https://doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5391.

(10)  Komisjoni 24. juuni 2020. aasta rakendusmäärus (EL) 2020/869, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 seoses toimeainete beflubutamiidi, benalaksüüli, bentiavalikarbi, bifenasaadi, boskaliidi, bromoksüniili, kaptaani, tsüasofamiidi, dimetomorfi, etefooni, etoksasooli, famoksadooni, fenamifossi, flumioksasiini, fluoksastrobiini, folpeedi, formetanaadi, metribusiini, milbemektiini, Paecilomyces lilacinus’e tüve 251, fenmedifaami, fosmeedi, metüülpirimifossi, propamokarbi, protiokonasooli ja S-metolakloori heakskiidu kehtivusaja pikendamisega. (ELT L 201, 25.6.2020, lk 7).


Top

avalikgif