ID-kaart

Lihtotsing

Keskkonnaministri 22. detsembri 2016. a määruse nr 73 "Vedelkütuste kohta esitatavad keskkonnanõuded, biokütuste säästlikkuse kriteeriumid, vedelkütuste keskkonnanõuetele vastavuse seire ja aruandmise kord ning biokütuste ja vedelate biokütuste kasutamisest tuleneva kasvuhoonegaaside heitkoguste vähenemise määramise metoodika" muutmine
Keskkonnaminister 11.09.2020 määrus number 44; jõustumiskuupäev 18.09.2020

redaktsioon 18.09.2020 [RT I, 15.09.2020, 19]

Keskkonnaministri 22. detsembri 2016. a määruse nr 73 "Vedelkütuste kohta esitatavad keskkonnanõuded, biokütuste säästlikkuse kriteeriumid, vedelkütuste keskkonnanõuetele vastavuse seire ja aruandmise kord ning biokütuste ja vedelate biokütuste kasutamisest tuleneva kasvuhoonegaaside heitkoguste vähenemise määramise metoodika“ muutmine

Vastu võetud 11.09.2020 nr 44

Määrus kehtestatakse atmosfääriõhu kaitse seaduse § 120 lõike 1 alusel.

Keskkonnaministri 22. detsembri 2016. amääruses nr 73 "Vedelkütuste kohta esitatavad keskkonnanõuded, biokütustesäästlikkuse kriteeriumid, vedelkütuste keskkonnanõuetele vastavuse seire jaaruandmise kord ning biokütuste ja vedelate biokütuste kasutamisest tulenevakasvuhoonegaaside heitkoguste vähenemise määramise metoodika“ tehakse järgmisedmuudatused:

1) paragrahvi3 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks

2) määruselisa 1 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

3) määruselisa 3 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

4) määruse lisa 4 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

5) määruse lisa 6 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

6) määruse lisa 7 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

7) määruse lisa 8 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

8) määruse lisa 10 kehtestatakse uuessõnastuses (lisatud);

9) määruse lisa 11 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

10) määruse lisa 14 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

Rene Kokk
Minister

Meelis Münt
Kantsler

Lisa 1 Nõuded ottomootoritega sõidukites kasutamiseks müüdava mootoribensiini kohta
Lisa 3 Nõuded diiselmootoritega sõidukites kasutamiseks müüdava biodiislikütuse (rasvhapete metüülestrid) kohta
Lisa 4 Laevakütusena kasutamiseks turustatavate kütuste keskkonnanõuded
Lisa 6 Kerge kütteõli keskkonnanõuded
Lisa 7 Raske kütteõli keskkonnanõuded
Lisa 8 Põlevkivikütteõli keskkonnanõuded
Lisa 10 Maakasutuse kaudsest muutusest tulenevad biokütuste hinnangulised heitkogused
Lisa 11 Nõuded sädesüütega mootorites kasutamiseks müüdava alkülaatbensiini kohta
Lisa 14 Nõuded diiselmootoritega sõidukites kasutamiseks müüdava diislikütuse B30 kohta
avalikgif