ID-kaart

Lihtotsing

Justiitsministri 26. juuli 2016. a määruse nr 16 "Advokaadile riigi õigusabi tasu maksmise ja kulude hüvitamise kord" muutmine
Justiitsminister 11.09.2020 määrus number 16; jõustumiskuupäev 18.09.2020

redaktsioon 18.09.2020 [RT I, 15.09.2020, 16]

Justiitsministri 26. juuli 2016. a määruse nr 16 "Advokaadile riigi õigusabi tasu maksmise ja kulude hüvitamise kord" muutmine

Vastu võetud 11.09.2020 nr 16

Määrus kehtestatakse riigi õigusabi seaduse § 21 lõike 3 alusel.

Justiitsministri 26.juuli 2016. a määruse nr 16 "Advokaadile riigi õigusabi tasu maksmise ja kuludehüvitamise kord“ § 17 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"(1) Riigi õigusabiosutanud advokaadi taotluse alusel määrab kohus, uurimisasutus või prokuratuurkindlaks hüvitamisele kuuluvad advokaadi või advokaadibüroo pidaja poolt riigiõigusabi osutamisega seoses kantud isikliku või advokaadibüroo pidaja sõiduautovõi muu sõiduki kasutamise kulud ja majutuskulud. Hüvitatakse üksnes riigiõigusabi osutamisega seotud otsesed kulud.

(2) Riigi õigusabiosutamisega seoses kantud isikliku või advokaadibüroo pidaja sõiduauto või muu sõidukikasutamise kulud hüvitatakse advokaadi taotluse alusel summas 0,15 eurotläbitud kilomeetri kohta. Kui taotletakse sõidukuludehüvitamist esimeses lauses sätestatud hüvitisemäärast suuremas ulatuses, tulebkulusid põhjendada ja esitada kulude kandmist tõendavad dokumendid.

(3) Kui sõidu- ja majutuskulud on kantud erinevatele isikutele või erinevates menetlustes osutatud riigi õigusabiga seoses, jagatakse hüvitatavad kulud kõigi esindatavate ja menetluste vahel proportsionaalselt.

(4) Sõidu- ja majutuskulusid ei hüvitata, kui riigi õigusabion osutatud samas linnas või vallas, kus asub advokaadibüroo või sellestruktuuriüksus, mille kaudu advokaat õigusteenust osutab.“.

Raivo Aeg
Justiitsminister

Tõnis Saar
Kantsler

avalikgif