ID-kaart

Lihtotsing

Vabariigi Valitsuse 10. oktoobri 2013. a määruse nr 151 "Kaitseliidu kodukord" muutmine
Vabariigi Valitsus 10.09.2020 määrus number 72; jõustumiskuupäev 18.09.2020

redaktsioon 18.09.2020 [RT I, 15.09.2020, 11]

Vabariigi Valitsuse 10. oktoobri 2013. a määruse nr 151 "Kaitseliidu kodukord“ muutmine

Vastu võetud 10.09.2020 nr 72

Määrus kehtestatakse Kaitseliidu seaduse § 5 lõike 2 alusel.

VabariigiValitsuse 10. oktoobri 2013. a määruses nr 151 "Kaitseliidu kodukord“ tehaksejärgmised muudatused:

1) paragrahvi 34 lõige 3 sõnastataksejärgmiselt:

"(3)Maleva esindajatekogul osaleb sõnaõigusega maleva juhatuse jarevisjonikomisjoni liige ning maleva vastutusalas tegutseva Naiskodukaitse,Noorte Kotkaste ja Kodutütarde allüksuse esindaja.“;

2) paragrahvi 35 lõike2 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

"3) teeb ettepanekuid malevamajandustegevuse korraldamiseks;“;

3) paragrahvi 35 lõiget2 täiendatakse punktiga 41 järgmises sõnastuses:

"41)otsustab maleva riigieelarvevälise tulu kasutamise vastavalt Kaitseliidu riigieelarvevälisetulu kasutamise korrale;“;

4) paragrahvi 37lõiget 3 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

"11)otsustab Naiskodukaitse riigieelarvevälise tulu kasutamise vastavaltKaitseliidu riigieelarvevälise tulu kasutamise korrale.“;

5) paragrahvi 38lõiget 2 ja § 40 lõiget 2 täiendatakse punktiga 81 järgmisessõnastuses:

"81)kuulab ära maleva revisjonikomisjoni aruande, mis on koostatud § 46 lõike 11alusel läbiviidud revisjoni kohta;“;

6) paragrahvi 39lõiget 2 täiendatakse punktiga 13 järgmises sõnastuses:

"13)otsustab Noorte Kotkaste riigieelarvevälise tulu kasutamise vastavaltKaitseliidu riigieelarvevälise tulu kasutamise korrale.“;

7) paragrahvi 41lõiget 2 täiendatakse punktiga 12 järgmises sõnastuses:

"12)otsustab Kodutütarde riigieelarvevälise tulu kasutamise vastavalt Kaitseliidu riigieelarvevälisetulu kasutamise korrale.“;

8) paragrahvi 43 lõike2 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

"2) teeb ettepanekuid küberkaitseüksusemajandustegevuse korraldamiseks;“;

9) paragrahvi 43 lõiget 2 täiendataksepunktiga 31 järgmises sõnastuses:

"31) otsustab küberkaitseüksuseriigieelarvevälise tulu kasutamise vastavalt Kaitseliidu riigieelarvevälisetulu kasutamise korrale;“;

10) paragrahvi46 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

"(11)Maleva revisjonikomisjon revideerib maleva vastutusalas asuva Noorte Kotkastemaleva ja Kodutütarde ringkonna tegevust ning on selles osas aruandekohustuslikka Noorte Kotkaste ja Kodutütarde keskkogu ees.“;

11) paragrahvi 48 lõikes3 asendatakse sõnad "struktuuriüksuse juhatus“ sõnadega "allüksuseüldkoosolek“;  

12) paragrahvi 50 lõige1 sõnastatakse järgmiselt:

"(1)Revisjonikava koostamine ja revisjoni määramine toimub Kaitseliidurevideerimiskorra kohaselt.“;

13) paragrahvi50 lõiget 3 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

"4)revisjoni osas, mis viiakse läbi § 46 lõike 11 alusel, Noorte Kotkastevõi Kodutütarde keskkogu ja vastava maleva esindajatekogu.“;

14) paragrahvi 50lõikest 6 jäetakse välja sõnad "kava alusel tehtud“;

15) paragrahvi 50täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

"(7)Aruanne revisjoni kohta, mis on läbi viidud § 46 lõike 11 alusel,esitatakse arvamuse avaldamiseks maleva esindajatekogule ja Noorte Kotkaste võiKodutütarde keskkogule koos vastava Noorte Kotkaste maleva malevapealiku võiKodutütarde ringkonna ringkonnavanema arvamusega.“.

Jüri Ratas
Peaminister

Jüri Luik
Kaitseminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

avalikgif