ID-kaart

Lihtotsing

Vabariigi Valitsuse 23. septembri 2010. a määruse nr 140 "Kavandatavast tehnilisest normist, infoühiskonna teenusele kehtestatavast nõudest ja teenuse osutamise nõudest teavitamise kord ning teavitamist koordineeriva asutuse määramine" muutmine
Vabariigi Valitsus 10.09.2020 määrus number 69; jõustumiskuupäev 18.09.2020

redaktsioon 18.09.2020 [RT I, 15.09.2020, 8]

Vabariigi Valitsuse 23. septembri 2010. a määruse nr 140 "Kavandatavast tehnilisest normist, infoühiskonna teenusele kehtestatavast nõudest ja teenuse osutamise nõudest teavitamise kord ning teavitamist koordineeriva asutuse määramine“ muutmine

Vastu võetud 10.09.2020 nr 69

Määrus kehtestatakse toote nõuetele vastavuse seaduse § 43 lõike 4, infoühiskonna teenuse seaduse § 31 lõike 5 ja majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 6 lõike 8 alusel.

Vabariigi Valitsuse 23. septembri 2010. a määruses nr 140 "Kavandatavast tehnilisest normist, infoühiskonna teenusele kehtestatavast nõudest ja teenuse osutamise nõudest teavitamise kord ning teavitamist koordineeriva asutuse määramine“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõikes 3 asendatakse tekstiosa "mittetulundusühingule Eesti Standardikeskus“ tekstiosaga "Eesti standardiorganisatsioonile“;

2) paragrahvide 5 ja 14 pealkirjas asendatakse sõna "menetlemise“ sõnaga "vastuvõtmise“;

3) paragrahvi 5 lõikes 1 asendatakse sõnad "edasine menetlemine“ sõnaga "vastuvõtmine“;

4) paragrahvi 13 lõike 1 punktis 1 asendatakse sõnad "98/34/EÜ, millega nähakse ette tehnilistest standarditest ja eeskirjadest ning infoühiskonna teenuste eeskirjadest teavitamise kord (EÜT L 204, 21.7.1998, lk 37–48)“ sõnadega "(EL) 2015/1535, millega nähakse ette tehnilistest eeskirjadest ning infoühiskonna teenuste eeskirjadest teatamise kord (ELT L 241, 17.9.2015, lk 1–15)“;

5) määruse normitehniline märkus sõnastatakse järgmiselt:
"1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/123/EÜ teenuste kohta siseturul (ELT L 376, 27.12.2006, lk 36–68); Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2015/1535, millega nähakse ette tehnilistest eeskirjadest ning infoühiskonna teenuste eeskirjadest teatamise kord (ELT L 241, 17.9.2015, lk 1–15)“.

Jüri Ratas
Peaminister

Taavi Aas
Majandus- ja taristuminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

avalikgif