ID-kaart

Lihtotsing

Maaeluministri määruste muutmine
Maaeluminister 10.09.2020 määrus number 59; jõustumiskuupäev 18.09.2020

redaktsioon 18.09.2020 [RT I, 15.09.2020, 2]

Maaeluministri määruste muutmine

Vastu võetud 10.09.2020 nr 59

Määrus kehtestatakse kalandusturu korraldamise seaduse § 5 lõike 1, § 19 lõike 1 ja § 22 lõike 1 alusel.

§ 1.  Maaeluministri 25. novembri 2015. a määruse nr 20 "Kalapüügitoodete ladustamisabi" muutmine

Maaeluministri 25. novembri 2015. a määrust nr 20 "Kalapüügitoodete ladustamisabi" muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 lõikes 1 asendatakse tekstiosa "II lisas nimetatud kalapüügitoote (edaspidi kalapüügitoode) ajutise ladustamise eest," tekstiosaga "I lisa punktis a loetletud CN‐koodi 0302 alla kuuluva kalapüügitoote või II lisas nimetatud kalapüügitoote (edaspidi koos kalapüügitoode) ajutise ladustamise eest, kui see kalapüügitoode kuulub maaeluministri 20. mai 2016. a määruses nr 33 "Tootjaorganisatsiooni tunnustamisel majanduslikult oluliste liikide loetelu kehtestamine" nimetatud majanduslikult oluliste liikide hulka ja";

2) paragrahvi 4 lõike 3 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt:

"Toetust taotletakse üks kord perioodi 1. veebruar kuni 31. detsember 2020 kohta. Toetuse taotlemiseks esitatakse Maaeluministeeriumile hiljemalt 31. oktoobriks 2020 taotlus, milles sisalduvad järgmised andmed:";

3) paragrahvi 4 lõike 3 punktis 4 asendatakse tekstiosa "perioodiks 2014–2018" tekstiosaga "2020. aasta kohta";

4) paragrahvi 9 lõiget 1 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

"5) kalapüügitoode on inimtoiduna turustatud hiljemalt 31. jaanuariks 2021.".

§ 2.  Maaeluministri 8. jaanuari 2020. a määruse nr 1 "2020. aastal toetatavate "Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020" meetmete ja tegevuste liigid" muutmine

Maaeluministri 8. jaanuari 2020. a määrust nr 1 "2020. aastal toetatavate "Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020" meetmete ja tegevuste liigid" täiendatakse punktiga 21 järgmises sõnastuses:

"21) kalapüügitoodete ladustamisabi.".

Arvo Aller
Maaeluminister

Tiina Saron
Kantsler

avalikgif