ID-kaart

Lihtotsing

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/1270, 11. september 2020, milles käsitletakse teatavaid ajutisi kaitsemeetmeid seoses sigade Aafrika katkuga Saksamaal (teatavaks tehtud numbri C(2020) 6326 all)  
Euroopa Komisjon 11.09.2020 otsus number 1270; jõustumiskuupäev

redaktsioon

11.9.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

LI 297/1


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2020/1270,

11. september 2020,

milles käsitletakse teatavaid ajutisi kaitsemeetmeid seoses sigade Aafrika katkuga Saksamaal

(teatavaks tehtud numbri C(2020) 6326 all)

(Ainult saksakeelne tekst on autentne)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 11. detsembri 1989. aasta direktiivi 89/662/EMÜ veterinaarkontrollide kohta ühendusesiseses kaubanduses seoses siseturu väljakujundamisega, (1) eriti selle artikli 9 lõiget 3,

võttes arvesse nõukogu 26. juuni 1990. aasta direktiivi 90/425/EMÜ, milles käsitletakse liidusiseses kaubanduses teatavate elusloomade ja toodete suhtes seoses siseturu väljakujundamisega kohaldatavaid veterinaarkontrolle, (2) eriti selle artikli 10 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Sigade Aafrika katk on kodu- ja uluksigade populatsiooni kahjustav nakkuslik viirushaigus, mis võib rängalt mõjutada seakasvatuse tulusust, tekitades häireid liidusiseses kaubanduses ja kolmandatesse riikidesse eksportimises.

(2)

Sigade Aafrika katku juhtumi korral uluksigadel on oht, et haigusetekitaja võib levida muudele uluksigade populatsioonidele ja seakasvatusettevõtetesse.

(3)

Nõukogu direktiiviga 2002/60/EÜ (3) on kehtestatud liidus kohaldatavad miinimummeetmed sigade Aafrika katku tõrjeks. Eelkõige on direktiivi 2002/60/EÜ artiklis 15 on sätestatud, et pärast ühe või mitme sigade Aafrika katku juhtumi kinnitamist uluksigadel tuleb võtta teatavad meetmed.

(4)

Saksamaa on teavitanud komisjoni praegusest olukorrast tema territooriumil seoses sigade Aafrika katkuga pärast kõnealuse taudi juhtumi esinemist Branderburgi liidumaal, ning on direktiivi 2002/60/EÜ artikli 15 kohaselt võtnud mitmeid meetmeid, sealhulgas kehtestanud nakkuspiirkonna, kus taudi leviku tõkestamiseks kohaldatakse kõnealuse direktiivi artiklis 15 osutatud meetmeid.

(5)

Et ära hoida tarbetuid häireid liidusiseses kaubanduses ning ohtu, et kolmandad riigid kehtestavad põhjendamatuid kaubandustõkkeid, on koostöös Saksamaaga vaja liidu tasandil määratleda sigade Aafrika katku nakkuspiirkond Saksamaal.

(6)

Võttes arvesse sigade Aafrika katku levikuga seotud epidemioloogilise olukorra kiireloomulisust liidus, on oluline, et käesolev otsus võetaks vastu võimalikult kiiresti.

(7)

Seega tuleks kuni alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee järgmise kohtumiseni esitada käesoleva otsuse lisas Saksamaal kehtestatud nakkuspiirkond koos selle kehtivusajaga.

(8)

Käesolev otsus tuleb läbi vaadata alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee järgmisel kohtumisel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Saksamaa tagab, et tema poolt kehtestatud nakkuspiirkond, kus kohaldatakse direktiivi 2002/60/EÜ artikliga 15 ette nähtud meetmeid, hõlmab vähemalt käesoleva otsuse lisas loetletud piirkondi.

Artikkel 2

Käesolevat otsust kohaldatakse kuni 30. novembrini 2020.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud Saksamaa Liitvabariigile.

Brüssel, 11. september 2020

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Stella KYRIAKIDES


(1)  EÜT L 395, 30.12.1989, lk 13.

(2)  EÜT L 224, 18.8.1990, lk 29.

(3)  Nõukogu 27. juuni 2002. aasta direktiiv 2002/60/EÜ, millega kehtestatakse erisätted sigade aafrika katku tõrjeks ja muudetakse direktiivi 92/119/EMÜ seoses Tescheni haiguse ja sigade aafrika katkuga (EÜT L 192, 20.7.2002, lk 27).


LISA

Artiklis 1 osutatud nakkuspiirkonnana määratletud Saksamaa piirkonnad

Kohaldamise lõppkuupäev

Landkreis Oder-Spree

Gemeinde Grunow-Dammendorf

Gemeinde Mixdorf

Gemeinde Siehdichum

Gemeinde Schlaubetal

Gemeinde Neuzelle

Gemeinde Neißemünde

Gemeinde Lawitz

Gemeinde Eisenhüttenstadt

Gemeinde Vogelsang

Gemeinde Zeltendof

Gemeinde Wiesenau

Gemeinde Friedland mit den Gemarkungen Günthersdorf, Lindow, Weichensdorf, Groß Muckrow, Klein Muckrow, Chossewitz, Groß Briesen, Reudnitz, Oelsen

30. november 2020

Landkreis Dahme-Spreewald

Gemeinde Jamlitz

Gemeinde Lieberose – mit den Gemarkungen Goschen, Blasdorf, Lieberose, Trebitz

30. november 2020

Landkreis Spree-Neiße

Gemeinde Turow-Preilack mit der Gemarkung Preilack

Gemeinde Tauer

Gemeinde Schenkendöbern

Gemeinde Guben

Gemeinde Jänschwalde mit den Gemarkungen Jänschwalde, Drewitz

Gemeinde Peitz

30. november 2020


Top

avalikgif