ID-kaart

Lihtotsing

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1263, 10. september 2020, millega kiidetakse madala riskiastmega ainena heaks toimeaine naatriumvesinikkarbonaat kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 
Euroopa Komisjon 10.09.2020 määrus number 1263; jõustumiskuupäev 01.10.2020

redaktsioon 01.10.2020

11.9.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 297/1


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/1263,

10. september 2020,

millega kiidetakse madala riskiastmega ainena heaks toimeaine naatriumvesinikkarbonaat kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise ja nõukogu direktiivide 79/117/EMÜ ja 91/414/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta, (1) eriti selle artikli 22 lõiget 1 koostoimes kõnealuse määruse artikli 13 lõikega 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Austria sai 18. märtsil 2016 ettevõtjalt BIOFA AG määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 7 lõike 1 kohase taotluse toimeaine naatriumvesinikkarbonaadi heakskiitmiseks. 21. jaanuaril 2020 teatati komisjonile loa taotleja/hoidja õiguste üleandmisest BIOFA AG-lt SCC Legal GmbH-le.

(2)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 9 lõikele 3 teatas referentliikmesriik Austria 26. aprillil 2016 taotlejale, teistele liikmesriikidele, komisjonile ja Euroopa Toiduohutusametile (edaspidi „toiduohutusamet“), et taotlus on vastuvõetav.

(3)

Referentliikmesriik esitas 7. septembril 2017 komisjonile ja toiduohutusametile esialgse hindamisaruande, milles hinnatakse, kas kõnealune toimeaine vastab eeldatavalt määruse (EÜ) nr 1107/2009 artiklis 4 sätestatud heakskiitmise kriteeriumidele.

(4)

Toiduohutusamet järgis määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 12 lõikes 1 sätestatud nõudeid. Vastavalt kõnealuse määruse artikli 12 lõikele 3 nõudis toiduohutusamet, et taotleja esitaks liikmesriikidele, komisjonile ja toiduohutusametile täiendavat teavet. Referentliikmesriigi hinnang täiendavale teabele esitati toiduohutusametile ajakohastatud esialgse hindamisaruandena 2018. aasta juunis.

(5)

17. augustil 2018 teatas toiduohutusamet taotlejale, liikmesriikidele ja komisjonile oma järelduse (2) selle kohta, kas võib eeldada, et toimeaine naatriumvesinikkarbonaat vastab määruse (EÜ) nr 1107/2009 artiklis 4 sätestatud heakskiitmise kriteeriumidele. Toiduohutusamet tegi oma järelduse üldsusele kättesaadavaks.

(6)

24.–25. jaanuaril 2019 esitas komisjon alalisele taime-, looma-, toidu- ja söödakomiteele naatriumvesinikkarbonaati käsitleva läbivaatamisaruande, mille kohaselt nähakse ette naatriumvesinikkarbonaadi heakskiitmine.

(7)

Taotlejale anti võimalus esitada läbivaatamisaruande kohta märkusi.

(8)

Vähemalt ühe kõnealust toimeainet sisaldava taimekaitsevahendi ühe või mitme iseloomuliku kasutusviisiga seoses ning eelkõige läbivaatamisaruandes uuritud ja üksikasjalikult käsitletud kasutusviisidega seoses on kinnitust leidnud, et määruse (EÜ) nr 1107/2009 artiklis 4 sätestatud heakskiitmise kriteeriumid on täidetud.

(9)

Lisaks leiab komisjon, et naatriumvesinikkarbonaat on madala riskiastmega toimeaine vastavalt määruse (EÜ) nr 1107/2009 artiklile 22. Naatriumvesinikkarbonaat ei ole probleemne aine ja vastab määruse (EÜ) nr 1107/2009 II lisa punktis 5 sätestatud tingimustele.

(10)

Seepärast on asjakohane naatriumvesinikkarbonaat madala riskiastmega ainena heaks kiita.

(11)

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 13 lõike 2 kohaselt ja koostoimes artikliga 6 ning teaduse ja tehnika arengut arvestades oleks siiski vaja lisada teatavad tingimused.

(12)

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 13 lõike 4 kohaselt tuleks komisjoni rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 (3) vastavalt muuta.

(13)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Toimeaine heakskiitmine

I lisas kirjeldatud toimeaine naatriumvesinikkarbonaat kiidetakse heaks vastavalt kõnealuses lisas sätestatud tingimustele.

Artikkel 2

Rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 muutmine

Rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 muudetakse vastavalt käesoleva määruse II lisale.

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 10. september 2020

Komisjoni nimel

eesistuja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 309, 24.11.2009, lk 1.

(2)  EFSA Journal 2018; 16(9): 5407.

(3)  Komisjoni 25. mai 2011. aasta rakendusmäärus (EL) nr 540/2011, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1107/2009 seoses heakskiidetud toimeainete loeteluga (ELT L 153, 11.6.2011, lk 1).


I LISA

Tavanimetus, tunnuskoodid

IUPACi nimetus

Puhtus  (1)

Heakskiitmine

Heakskiidu aegumine

Erisätted

Naatriumvesinikkarbonaat

CASi nr: 144-55-8

Naatriumvesinikkarbonaat

≥ 990 g/kg

Arseen ≤ 3 mg/kg

Plii ≤ 2 mg/kg

Elavhõbe ≤ 1 mg/kg

1. oktoober 2020

1. oktoober 2035

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse naatriumvesinikkarbonaadi kohta koostatud läbivaatamisaruande järeldusi, eelkõige selle I ja II liidet.


(1)  Täiendavad andmed toimeaine tunnusandmete ja kirjelduse kohta on esitatud läbivaatamisaruandes.


II LISA

Rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa D osasse lisatakse järgmine kanne:

 

Tavanimetus, tunnuskoodid

IUPACi nimetus

Puhtus (1)

Heakskiitmine

Heakskiidu aegumine

Erisätted

„24

Naatriumvesinikkarbonaat

CASi nr: 144-55-8

Naatriumvesinikkarbonaat

≥ 990 g/kg

Arseen ≤ 3 mg/kg

Plii ≤ 2 mg/kg

Elavhõbe ≤ 1 mg/kg

1. oktoober 2020

1. oktoober 2035

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse naatriumvesinikkarbonaadi kohta koostatud läbivaatamisaruande järeldusi, eelkõige selle I ja II liidet.“


(1)  Täiendavad andmed toimeaine tunnusandmete ja kirjelduse kohta on esitatud läbivaatamisaruandes.


Top

avalikgif