ID-kaart

Lihtotsing

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1155, 30. juuli 2020, millega lisatakse 2020. aasta püügikvoodile teatavad 2019. aastal nõukogu määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 4 lõike 2 kohaselt peatatud kogused
Euroopa Komisjon 30.06.2020 määrus number 1155; jõustumiskuupäev 12.08.2020

redaktsioon 12.08.2020

5.8.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 255/3


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/1155,

30. juuli 2020,

millega lisatakse 2020. aasta püügikvoodile teatavad 2019. aastal nõukogu määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 4 lõike 2 kohaselt peatatud kogused

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 6. mai 1996. aasta määrust (EÜ) nr 847/96, millega kehtestatakse lubatud kogupüükide (TAC) ja kvootide haldamise täiendavad tingimused ühest aastast teise ülekandmisel, (1) eriti selle artikli 4 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 4 lõike 2 kohaselt võivad liikmesriigid paluda komisjonilt enne neile eraldatud kvoodi kohaldamise aasta 31. oktoobrit peatada kuni 10 % kvoodist ja kanda see üle järgmisse aastasse.

(2)

Nõukogu määrustega (EL) 2018/1628, (2) (EL) 2018/2025, (3) (EL) 2018/2058 (4) ja (EL) 2019/124 (5) on kindlaks määratud teatavate kalavarude kvoodid 2019. aastaks ning täpsustatud, milliste kalavarude suhtes võib kohaldada määruses (EÜ) nr 847/96 sätestatud meetmeid.

(3)

Nõukogu määrustega (EL) nr 2018/2025, (EL) 2019/1838, (6) (EL) 2019/2236 (7) ja (EL) 2020/123 (8) on kindlaks määratud teatavate kalavarude kvoodid 2020. aastaks.

(4)

Teatavad liikmesriigid esitasid määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 4 lõike 2 kohaselt enne 2019. aasta 31. oktoobrit taotluse, et peatada see osa nende 2019. aasta kvootidest, mis on nimetatud kõnealuse määruse lisas, ja kanda see üle järgmisse aastasse. Peatatud kogused tuleks kõnealuses määruses osutatud piires lisada 2020. aasta kvootidele.

(5)

Paindlikkuse kohaldamiseks on kontrollitud ja arvesse võetud taotlusega hõlmatud kalavarude ülekandmise õiguspärasust ja kõnealuste varude kasutamise olukorda. Kõnealuste varudega seoses leiti, et 2019. aastal peatatud kvootide ülekandmine 2020. aastasse on kooskõlas määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 4 lõikega 2.

(6)

Määruse (EL) 2019/124 artikliga 8 on ette nähtud kvootide vahetamise mehhanism nende liikmesriikide jaoks, kellel ei ole teatava kaaspüügi kvoote. Kõnealuse määruse artikli 8 lõike 3 kohaselt ei või sellest reservist võetud koguseid järgmisse aastasse üle kanda. Seda mehhanismi kohaldati 2019. aastal Madalmaade tursapüügi suhtes piirkondades 7b, 7c, 7e–k, 8, 9 ja 10 ning CECAF 34.1.1 (COD/7XAD34) püügipiirkonna liidu vetes; seal kasutamata jäänud koguseid ei või 2020. aastasse üle kanda. Samas suurendasid Madalmaad oma kõnealuse varu kvooti, sest kandsid komisjoni rakendusmääruse (EL) 2019/1704 (9) kohaselt üle neile eraldatud 0,102 tonni suuruse püügikvoodi. Seega võib sellest kogusest kanda järgmisse aastasse üle ainult kuni 10 %.

(7)

Selleks et vältida liigset paindlikkust, mis kahjustaks mere bioloogiliste ressursside mõistliku ja vastutustundliku kasutamise põhimõtet, takistaks ühise kalanduspoliitika eesmärkide saavutamist ja halvendaks kalavarude bioloogilist seisundit, ei kohaldata käesoleva määruse lisas loetletud varude suhtes Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1380/2013 (10) artikli 15 lõikes 9 sätestatud ühest aastast teise paindliku ülekandmise mehhanismi.

(8)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas kalanduse ja vesiviljeluse komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

2020. aasta püügikvoote, mis on kehtestatud määrustega (EL) 2018/2025, (EL) 2019/1838, (EL) 2019/2236 ja (EL) 2020/123, on suurendatud vastavalt käesoleva määruse lisas sätestatule.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub seitsmendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 30. juuli 2020

Komisjoni nimel

eesistuja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EÜT L 115, 9.5.1996, lk 3.

(2)  Nõukogu 30. oktoobri 2018. aasta määrus (EL) 2018/1628, millega määratakse 2019. aastaks kindlaks teatavate Läänemere kalavarude ja kalavarurühmade püügi võimalused ning muudetakse määrust (EL) 2018/120 teatavate püügivõimaluste kohta teistes vetes (ELT L 272, 31.10.2018, lk 1).

(3)  Nõukogu 17. detsembri 2018. aasta määrus (EL) 2018/2025, millega kehtestatakse 2019. ja 2020. aastaks liidu kalalaevadele püügivõimalused teatavate süvamere kalavarude osas (ELT L 325, 20.12.2018, lk 7).

(4)  Nõukogu 17. detsembri 2018. aasta määrus (EL) 2018/2058, millega määratakse kindlaks teatavate Musta mere kalavarude ja kalavarurühmade püügi võimalused 2019. aastaks (ELT L 329, 27.12.2018, lk 8).

(5)  Nõukogu 30. jaanuari 2019. aasta määrus (EL) 2019/124, millega määratakse 2019. aastaks kindlaks teatavate kalavarude ja kalavarurühmade püügi võimalused, mida kohaldatakse liidu vetes ning liidu kalalaevade suhtes teatavates vetes väljaspool liitu (ELT L 29, 31.1.2019, lk 1).

(6)  Nõukogu 30. oktoobri 2019. aasta määrus (EL) 2019/1838, millega määratakse 2020. aastaks kindlaks teatavate Läänemere kalavarude ja kalavarurühmade püügi võimalused ning muudetakse määrust (EL) 2019/124 teatavate püügivõimaluste kohta teistes vetes (ELT L 281, 31.10.2019, lk 1).

(7)  Nõukogu 16. detsembri 2019. aasta määrus (EL) 2019/2236, millega määratakse kindlaks teatavate Vahemere ja Musta mere kalavarude ja kalavarurühmade püügi võimalused 2020. aastaks (ELT L 336, 30.12.2019, lk 14).

(8)  Nõukogu 27. jaanuari 2020. aasta määrus (EL) 2020/123, millega määratakse 2020. aastaks kindlaks teatavate kalavarude ja kalavarurühmade püügi võimalused, mida kohaldatakse liidu vetes ning liidu kalalaevade suhtes teatavates vetes väljaspool liitu (ELT L 25, 30.1.2020, lk 1).

(9)  Komisjoni 9. oktoobri 2019. aasta rakendusmäärus (EL) 2019/1704, millega lisatakse 2019. aasta püügikvoodile teatavad 2018. aastal nõukogu määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 4 lõike 2 kohaselt peatatud kogused (ELT L 260, 11.10.2019, lk 13).

(10)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1380/2013 ühise kalanduspoliitika kohta, millega muudetakse nõukogu määruseid (EÜ) nr 1954/2003 ja (EÜ) nr 1224/2009 ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 2371/2002 ja (EÜ) nr 639/2004 ning nõukogu otsus 2004/585/EÜ (ELT L 354, 28.12.2013, lk 22).


LISA

Riigi kood

Varu kood

Liik

Piirkonna nimi

2019. aasta lõplik kvoot (1)(tonnides)

Püük 2019. aastal (tonnides)

Eritingimustel (2)püük 2019. aastal (tonnides)

Lõpliku kvoodi %

Ülekantud kogus (tonnides)

BE

ANF/*8ABDE

Merikuratlased

8a, 8b, 8d ja 8e (eritingimus ANF/07. puhul)

339,277

66,860

0

19,71

33,928

BE

ANF/07.

Merikuratlased

7

2 970,223

870,645

66,860

31,56

297,022

BE

COD/*07D.

Tursk

7d (eritingimus COD/2A3AX4 puhul)

43,500

0

0

0

4,350

BE

COD/*2A3X4

Tursk

4; 2.a püügipiirkonna liidu veed; 3.a püügipiirkonna see osa, mida ei hõlma Skagerrak ja Kattegat (eritingimus COD/07D. puhul)

3,700

0

0

0

0,370

BE

COD/07A.

Tursk

7a

26,000

10,325

0

39,71

2,600

BE

COD/07D.

Tursk

7d

82,364

3,026

0

3,67

8,236

BE

COD/2A3AX4

Tursk

4; 2.a püügipiirkonna liidu veed; 3.a püügipiirkonna see osa, mida ei hõlma Skagerrak ja Kattegat

1 123,583

726,582

0

64,67

112,358

BE

COD/7XAD34

Tursk

7b, 7c, 7e–k, 8, 9 ja 10; CECAFi 34.1.1 liidu veed

59,208

43,437

0

73,36

5,921

BE

HAD/*2AC4.

Kilttursk

4; 2.a püügipiirkonna liidu veed (eritingimus HAD/5BC6A. puhul)

0,454

0

0

0

0,045

BE

HAD/07A.

Kilttursk

7a

64,467

9,066

0

14,06

6,447

BE

HAD/6B1214

Kilttursk

6.b, 12. ja 14. püügipiirkonna liidu ja rahvusvahelised veed

0,011

0

0

0

0,001

BE

HAD/7X7A34

Kilttursk

7b–k, 8, 9 ja 10; CECAFi 34.1.1 liidu veed

128,303

89,904

0

70,07

12,830

BE

HER/*04B.

Heeringas

4b (eritingimus HER/4CXB7D puhul)

4 874,274

0

0

0

487,427

BE

HER/*25B-F

Heeringas

2, 5b põhja pool 62° põhjalaiust (Fääri saarte veed) (eritingimus HER/1/2- puhul)

2,000

0

0

0

0,200

BE

HER/2A47DX

Heeringas

4., 7.d püügipiirkond ja 2.a püügipiirkonna liidu veed

0,065

0

0

0

0,007

BE

HER/4CXB7D

Heeringas

4c, 7d (välja arvatud Blackwateri varu)

61,077

59,266

0

97,03

1,811

BE

HKE/*03A.

Euroopa merluus

3a (eritingimus HKE/2AC4-C puhul)

7,100

0

0

0

0,710

BE

HKE/*57–14

Euroopa merluus

6 ja 7; 5.b püügipiirkonna liidu ja rahvusvahelised veed; 12. ja 14. püügipiirkonna rahvusvahelised veed (eritingimus HKE/8ABDE. puhul)

5,444

0

0

0

0,544

BE

HKE/*8ABDE

Euroopa merluus

8a, 8b, 8d ja 8e (eritingimus HKE/571214 puhul)

103,274

0

0

0

10,327

BE

HKE/2AC4-C

Euroopa merluus

2.a ja 4. püügipiirkonna liidu veed

76,736

29,614

0

38,59

7,674

BE

HKE/571214

Euroopa merluus

6 ja 7; 5.b püügipiirkonna liidu ja rahvusvahelised veed; 12. ja 14. püügipiirkonna rahvusvahelised veed

649,318

41,080

0

6,33

64,932

BE

HKE/8ABDE.

Euroopa merluus

8a, 8b, 8d ja 8e

24,120

10,161

0

42,13

2,412

BE

JAX/2A-14

Stauriidid ja seotud kaaspüük

2.a ja 4.a püügipiirkonna liidu veed; 6, 7a–c, 7e–k, 8a, 8b, 8d ja 8e; 5.b püügipiirkonna liidu ja rahvusvahelised veed; 12. ja 14. püügipiirkonna rahvusvahelised veed

40,761

1,096

0

2,69

4,076

BE

LEZ/*8ABDE

Megrimid

8a, 8b, 8d ja 8e (eritingimus LEZ/07. puhul)

50,615

46,578

0

92,02

4,037

BE

LEZ/07.

Megrimid

7

582,454

439,618

46,578

83,47

58,245

BE

LEZ/2AC4-C

Megrimid

2.a ja 4. püügipiirkonna liidu veed

9,920

0,660

0

6,65

0,992

BE

MAC/*02AN-

Harilik makrell

2.a püügipiirkonna Norra veed (eritingimus MAC/2A34. puhul)

57,000

0

0

0

5,700

BE

MAC/*FRO1

Harilik makrell

Fääri saarte veed (eritingimus MAC/2A34. puhul)

58,000

0

0

0

5,800

BE

MAC/2A34.

Harilik makrell

3a ja 4; 2.a, 3.b ja 3.c püügipiirkonna ning alarajoonide 22–32 liidu veed

14,465

12,948

0

89,51

1,447

BE

MAC/2CX14-

Harilik makrell

6, 7, 8a, 8b, 8d ja 8e; 5.b püügipiirkonna liidu ja rahvusvahelised veed; 2.a, 12. ja 14. püügipiirkonna rahvusvahelised veed

61,627

52,960

0

85,94

6,163

BE

NEP/07.

Norra salehomaar

7

4,676

2,781

0

59,47

0,468

BE

NEP/2AC4-C

Norra salehomaar

2.a ja 4. püügipiirkonna liidu veed

843,214

751,956

0

89,18

84,321

BE

NEP/8ABDE.

Norra salehomaar

8a, 8b, 8d ja 8e

1,551

0,008

0

0,52

0,155

BE

PLE/07A.

Atlandi merilest

7a

348,900

167,852

0

48,11

34,890

BE

PLE/2A3AX4

Atlandi merilest

4; 2.a püügipiirkonna liidu veed; 3.a püügipiirkonna see osa, mida ei hõlma Skagerrak ja Kattegat

6 612,792

3 912,254

0

59,16

661,279

BE

PLE/7DE.

Atlandi merilest

7d ja 7e

2 485,737

1 350,263

0

54,32

248,574

BE

POK/2C3A4

Põhjaatlandi süsikas

3a ja 4; 2.a püügipiirkonna liidu veed

6,901

6,520

0

94,48

0,381

BE

SOL/07D.

Harilik merikeel

7d

783,804

603,266

0

76,97

78,380

BE

SOL/07E.

Harilik merikeel

7e

48,576

47,005

0

96,77

1,571

BE

SOL/24-C.

Harilik merikeel

2.a ja 4. püügipiirkonna liidu veed

1 090,845

253,182

0

23,21

109,085

BE

SOL/7FG.

Harilik merikeel

7f ja 7 g

800,898

800,091

0

99,90

0,807

BE

SOL/8AB.

Harilik merikeel

8a ja 8b

376,795

328,074

0

87,07

37,680

BE

WHG/2AC4.

Merlang

4; 2.a püügipiirkonna liidu veed

151,505

141,334

0

93,29

10,171

BE

WHG/7X7A-C

Merlang

7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7 g, 7h, 7j ja 7k

370,878

217,066

0

58,53

37,088

DE

ANF/*8ABDE

Merikuratlased

8a, 8b, 8d ja 8e (eritingimus ANF/07. puhul)

37,795

0

0

0

3,780

DE

ANF/07.

Merikuratlased

7

633,698

570,106

0

89,96

63,370

DE

BLI/5B67-

Sinine molva

5.b, 6. ja 7. püügipiirkonna liidu ja rahvusvahelised veed

132,014

0

0

0

13,201

DE

COD/03AN.

Tursk

Skagerrak

86,163

52,368

0

60,78

8,616

DE

COD/2A3AX4

Tursk

4; 2.a püügipiirkonna liidu veed; 3.a püügipiirkonna see osa, mida ei hõlma Skagerrak ja Kattegat

1 347,377

261,222

568,384

61,57

134,738

DE

GHL/2A-C46

Süvalest

2.a ja 4. püügipiirkonna liidu veed; 5.b ja 6. püügipiirkonna liidu ja rahvusvahelised veed

28,043

0,097

0

0,35

2,804

DE

HAD/*2AC4.

Kilttursk

4; 2.a püügipiirkonna liidu veed (eritingimus HAD/5BC6A. puhul)

0,465

0

0

0

0,047

DE

HAD/03 A.

Kilttursk

3 a

97,274

30,283

0

31,13

9,727

DE

HAD/2AC4.

Kilttursk

4; 2.a püügipiirkonna liidu veed

334,905

86,435

214,083

89,73

33,491

DE

HAD/5BC6A.

Kilttursk

5.b ja 6.a püügipiirkonna liidu ja rahvusvahelised veed

4,659

0,289

0

6,20

0,466

DE

HAD/6B1214

Kilttursk

6.b, 12. ja 14. püügipiirkonna liidu ja rahvusvahelised veed

32,385

0

0

0

3,239

DE

HAD/7X7A34

Kilttursk

7b–k, 8, 9 ja 10; CECAFi 34.1.1 liidu veed

5,000

4,208

0

84,16

0,500

DE

HER/*04B.

Heeringas

4b (eritingimus HER/4CXB7D puhul)

919,550

810,000

0

88,09

91,955

DE

HER/*04-C.

Heeringas

4. püügipiirkonna liidu veed (eritingimus HER/03A. puhul)

116,440

76,000

0

65,27

11,644

DE

HER/*25B-F

Heeringas

2, 5b põhja pool 62° põhjalaiust (Fääri saarte veed) (eritingimus HER/1/2- puhul)

304,123

0

0

0

30,412

DE

HER/03A.

Heeringas

3 a

197,786

120,952

76,000

99,58

0,834

DE

HER/03A-BC

Heeringas

3 a

56,661

0

0

0

5,666

DE

HER/1/2-

Heeringas

1. ja 2. püügipiirkonna liidu, Fääri saarte, Norra ja rahvusvahelised veed

4 193,578

4 141,883

0

98,77

51,695

DE

HER/2A47DX

Heeringas

4., 7.d püügipiirkond ja 2.a püügipiirkonna liidu veed

66,980

66,179

0

98,80

0,801

DE

HER/3D-R30

Heeringas

Alarajoonide 25–27, 28.2, 29 ja 32 liidu veed

1 756,742

1 750,870

0

99,67

5,872

DE

HER/4CXB7D

Heeringas

4c, 7d (välja arvatud Blackwateri varu)

10 465,390

9 113,807

810,000

94,83

541,583

DE

HER/7G-K.

Heeringas

7 g, 7h, 7j ja 7k

126,528

0

0

0

12,653

DE

HKE/*03A.

Euroopa merluus

3a (eritingimus HKE/2AC4-C puhul)

35,804

8,103

0

22,63

3,580

DE

HKE/*8ABDE

Euroopa merluus

8a, 8b, 8d ja 8e (eritingimus HKE/571214 puhul)

0,200

0

0

0

0,020

DE

HKE/2AC4-C

Euroopa merluus

2.a ja 4. püügipiirkonna liidu veed

509,851

355,646

8,103

71,34

50,985

DE

HKE/571214

Euroopa merluus

6 ja 7; 5.b püügipiirkonna liidu ja rahvusvahelised veed; 12. ja 14. püügipiirkonna rahvusvahelised veed

48,580

43,726

0

90,01

4,854

DE

JAX/*07D.

Stauriidid ja seotud kaaspüük

7d (eritingimus JAX/2A-14 puhul)

455,047

454,400

0

99,86

0,647

DE

JAX/2A-14

Stauriidid ja seotud kaaspüük

2.a ja 4.a püügipiirkonna liidu veed; 6, 7a–c, 7e–k, 8a, 8b, 8d ja 8e; 5.b püügipiirkonna liidu ja rahvusvahelised veed; 12. ja 14. püügipiirkonna rahvusvahelised veed

10 384,571

7 566,736

856,227

81,11

1 038,457

DE

LEZ/07.

Megrimid

7

0,220

0

0

0

0,022

DE

LEZ/2AC4-C

Megrimid

2.a ja 4. püügipiirkonna liidu veed

7,778

4,136

0

53,18

0,778

DE

MAC/*02AN-

Harilik makrell

2.a püügipiirkonna Norra veed (eritingimus MAC/2A34. puhul)

71,270

0

0

0

7,127

DE

MAC/*2AN-

Harilik makrell

2.a püügipiirkonna Norra veed (eritingimus MAC/2CX14- puhul)

1 541,880

0

0

0

154,188

DE

MAC/*4A-EN

Harilik makrell

2.a püügipiirkonna liidu veed; 4.a püügipiirkonna liidu ja Norra veed (eritingimus MAC/2CX14- puhul)

10 409,514

7 402,132

0

71,11

1 040,951

DE

MAC/*8ABD.

Harilik makrell

8a, 8b ja 8d (eritingimus MAC/8C3411 puhul)

328,532

327,819

0

99,78

0,713

DE

MAC/*8C910

Harilik makrell

8.c, 9. ja 10. püügipiirkond ning CECAFi 34.1.1 liidu veed (eritingimus MAC/2CX14- puhul)

4 148,500

0

0

0

414,850

DE

MAC/*FRO1

Harilik makrell

Fääri saarte veed (eritingimus MAC/2A34. puhul)

69,698

0

0

0

6,970

DE

MAC/*FRO2

Harilik makrell

Fääri saarte veed (eritingimus MAC/2CX14- puhul)

1 568,870

2,015

0

0,13

156,887

DE

MAC/2A34.

Harilik makrell

3a ja 4; 2.a, 3.b ja 3.c püügipiirkonna ning alarajoonide 22–32 liidu veed

463,753

421,672

10,713

93,24

31,368

DE

MAC/8C3411

Harilik makrell

8c, 9 ja 10; CECAFi 34.1.1 liidu veed

328,985

0

327,819

99,65

1,166

DE

NEP/03A.

Norra salehomaar

3 a

31,664

21,047

0

66,47

3,166

DE

NEP/2AC4-C

Norra salehomaar

2.a ja 4. püügipiirkonna liidu veed

849,667

765,390

0

90,08

84,277

DE

OTH/*07D.

Hirvkalaliste ja merlangi kaaspüük

7d (eritingimus JAX/2A-14 puhul)

24,833

0

0

0

2,483

DE

OTH/*2A-14

Hirvkalaliste, kilttursa, merlangi ja makrelli kaaspüük

2.a ja 4.a püügipiirkonna liidu veed; 6, 7a–c, 7e–k, 8a, 8b, 8d ja 8e; 5.b püügipiirkonna liidu ja rahvusvahelised veed; 12. ja 14. püügipiirkonna rahvusvahelised veed (eritingimus JAX/2A-14 puhul)

499,459

375,427

0

75,17

49,946

DE

PLE/03AN.

Atlandi merilest

Skagerrak

14,404

14,398

0

99,96

0,006

DE

PLE/03AS.

Atlandi merilest

Kattegat

18,753

3,541

0

18,88

1,875

DE

PLE/2A3AX4

Atlandi merilest

4; 2.a püügipiirkonna liidu veed; 3.a püügipiirkonna see osa, mida ei hõlma Skagerrak ja Kattegat

5 520,705

2 048,891

26,809

37,60

552,071

DE

PLE/3BCD-C

Atlandi merilest

Alarajoonide 22–32 liidu veed

2 006,480

1 804,291

0

89,92

200,648

DE

POK/2C3A4

Põhjaatlandi süsikas

3a ja 4; 2.a püügipiirkonna liidu veed

7 874,202

7 087,360

0

90,01

786,842

DE

POK/56–14

Põhjaatlandi süsikas

6; 5.b, 12. ja 14. püügipiirkonna liidu ja rahvusvahelised veed

399,675

0,441

0

0,11

39,968

DE

SOL/24-C.

Harilik merikeel

2.a ja 4. püügipiirkonna liidu veed

897,916

618,951

0

68,93

89,792

DE

SOL/3ABC24

Harilik merikeel

3a; alarajoonide 22–24 liidu veed

14,829

14,518

0

97,90

0,311

DE

SPR/3BCD-C

Kilu

Alarajoonide 22–32 liidu veed

14 998,403

14 645,075

0

97,64

353,328

DE

WHB/*05-F.

Põhjaputassuu

Fääri saarte veed (eritingimus WHB/1X14 puhul)

3 121,857

0

0

0

312,186

DE

WHB/1X14

Põhjaputassuu

1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8.a, 8.b, 8.d, 8.e, 12. ja 14. püügipiirkonna liidu ja rahvusvahelised veed

41 856,252

37 669,703

0

90,00

4 185,625

DE

WHG/2AC4.

Merlang

4; 2.a püügipiirkonna liidu veed

252,860

51,418

30,355

32,34

25,286

DK

COD/03AN.

Tursk

Skagerrak

4 063,314

2 737,962

0

67,38

406,331

DK

COD/2A3AX4

Tursk

4; 2.a püügipiirkonna liidu veed; 3.a püügipiirkonna see osa, mida ei hõlma Skagerrak ja Kattegat

6 271,330

2 460,099

2 508,399

79,23

627,133

DK

GHL/2A-C46

Süvalest

2.a ja 4. püügipiirkonna liidu veed; 5.b ja 6. püügipiirkonna liidu ja rahvusvahelised veed

15,778

0

0

0

1,578

DK

HAD/03 A.

Kilttursk

3 a

1 671,220

462,077

0

27,65

167,122

DK

HAD/2AC4.

Kilttursk

4; 2.a püügipiirkonna liidu veed

1 312,652

447,627

726,609

89,46

131,265

DK

HAD/5BC6A.

Kilttursk

5.b ja 6.a püügipiirkonna liidu ja rahvusvahelised veed

0,133

0

0

0

0,013

DK

HER/*04B.

Heeringas

4b (eritingimus HER/4CXB7D puhul)

492,637

0

0

0

49,264

DK

HER/*04-C.

Heeringas

4. püügipiirkonna liidu veed (eritingimus HER/03A. puhul)

8 196,335

7 528,568

0

91,85

667,767

DK

HER/*25B-F

Heeringas

2, 5b põhja pool 62° põhjalaiust (Fääri saarte veed) (eritingimus HER/1/2- puhul)

2 239,616

822,459

0

36,72

223,962

DK

HER/03A.

Heeringas

3 a

10 262,718

1 731,542

7 528,568

90,23

1 002,608

DK

HER/03A-BC

Heeringas

3 a

6 323,526

362,841

0

5,74

632,353

DK

HER/1/2-

Heeringas

1. ja 2. püügipiirkonna liidu, Fääri saarte, Norra ja rahvusvahelised veed

22 788,756

12 216,095

8 991,184

93,06

1 581,477

DK

HER/2A47DX

Heeringas

4., 7.d püügipiirkond ja 2.a püügipiirkonna liidu veed

13 466,579

5 078,518

0

37,71

1 346,658

DK

HER/3D-R30

Heeringas

Alarajoonide 25–27, 28.2, 29 ja 32 liidu veed

9 428,144

8 774,265

0

93,06

653,879

DK

HER/4AB.

Heeringas

4. püügipiirkonna liidu ja Norra veed põhja pool 53° 30′ N

82 822,359

79 058,476

0,055

95,46

3 763,828

DK

HER/4CXB7D

Heeringas

4c, 7d (välja arvatud Blackwateri varu)

188,848

32,419

0

17,17

18,885

DK

HKE/*03A.

Euroopa merluus

3a (eritingimus HKE/2AC4-C puhul)

312,393

0

0

0

31,239

DK

HKE/03A.

Euroopa merluus

3 a

3 621,484

586,719

0

16,20

362,148

DK

HKE/2AC4-C

Euroopa merluus

2.a ja 4. püügipiirkonna liidu veed

3 124,311

810,248

0

25,93

312,431

DK

HKE/571214

Euroopa merluus

6 ja 7; 5.b püügipiirkonna liidu ja rahvusvahelised veed; 12. ja 14. püügipiirkonna rahvusvahelised veed

5,310

3,240

0

61,02

0,531

DK

JAX/2A-14

Stauriidid ja seotud kaaspüük

2.a ja 4.a püügipiirkonna liidu veed; 6, 7a–c, 7e–k, 8a, 8b, 8d ja 8e; 5.b püügipiirkonna liidu ja rahvusvahelised veed; 12. ja 14. püügipiirkonna rahvusvahelised veed

13 239,674

8 712,143

239,823

67,61

1 323,967

DK

LEZ/2AC4-C

Megrimid

2.a ja 4. püügipiirkonna liidu veed

60,377

44,746

0

74,11

6,038

DK

NEP/03A.

Norra salehomaar

3 a

11 057,563

5 703,149

0

51,58

1 105,756

DK

NEP/2AC4-C

Norra salehomaar

2.a ja 4. püügipiirkonna liidu veed

795,484

234,056

0

29,42

79,548

DK

OTH/*2A-14

Hirvkalaliste, kilttursa, merlangi ja makrelli kaaspüük

2.a ja 4.a püügipiirkonna liidu veed; 6, 7a–c, 7e–k, 8a, 8b, 8d ja 8e; 5.b püügipiirkonna liidu ja rahvusvahelised veed; 12. ja 14. püügipiirkonna rahvusvahelised veed (eritingimus JAX/2A-14 puhul)

635,275

239,823

0

37,75

63,528

DK

PLE/03AN.

Atlandi merilest

Skagerrak

14 517,424

4 585,168

0

31,58

1 451,742

DK

PLE/03AS.

Atlandi merilest

Kattegat

1 671,949

333,127

0

19,92

167,195

DK

PLE/2A3AX4

Atlandi merilest

4; 2.a püügipiirkonna liidu veed; 3.a püügipiirkonna see osa, mida ei hõlma Skagerrak ja Kattegat

21 038,840

3 320,021

3 263,980

31,29

2 103,884

DK

PLE/3BCD-C

Atlandi merilest

alarajoonide 22–32 liidu veed

7 041,597

3 043,232

0

43,22

704,160

DK

POK/2C3A4

Põhjaatlandi süsikas

3a ja 4; 2.a püügipiirkonna liidu veed

5 861,581

5 274,209

0

89,98

586,158

DK

POK/56–14

Põhjaatlandi süsikas

6; 5.b, 12. ja 14. püügipiirkonna liidu ja rahvusvahelised veed

7,161

6,800

0

94,96

0,361

DK

SOL/24-C.

Harilik merikeel

2.a ja 4. püügipiirkonna liidu veed

550,910

109,406

0

19,86

55,091

DK

SOL/3ABC24

Harilik merikeel

3a; alarajoonide 22–24 liidu veed

464,182

293,871

0

63,31

46,418

DK

SPR/3BCD-C

Kilu

Alarajoonide 22–32 liidu veed

34 465,779

31 008,942

0

89,97

3 446,578

DK

WHB/*05-F.

Põhjaputassuu

Fääri saarte veed (eritingimus WHB/1X14 puhul)

3 471,071

49,631

0

1,43

347,107

DK

WHB/1X14

Põhjaputassuu

1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8.a, 8.b, 8.d, 8.e, 12. ja 14. püügipiirkonna liidu ja rahvusvahelised veed

72 980,840

67 498,307

69,344

92,58

5 413,189

DK

WHG/2AC4.

Merlang

4; 2.a püügipiirkonna liidu veed

451,331

140,651

75,516

47,90

45,133

DK

WHG/7X7A-C

Merlang

7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7 g, 7h, 7j ja 7k

0,100

0

0

0

0,010

EE

BLI/5B67-

Sinine molva

5.b, 6. ja 7. püügipiirkonna liidu ja rahvusvahelised veed

19,888

0

0

0

1,989

EE

HER/03D.RG

Heeringas

Alarajoon 28.1

13 716,172

13 320,184

0

97,11

395,988

EE

HER/3D-R30

Heeringas

Alarajoonide 25–27, 28.2, 29 ja 32 liidu veed

21 256,498

19 512,508

0

91,80

1 743,990

EE

SPR/3BCD-C

Kilu

alarajoonide 22–32 liidu veed

31 482,594

30 649,162

0

97,35

833,432

ES

ANF/*8ABDE

Merikuratlased

8a, 8b, 8d ja 8e (eritingimus ANF/07. puhul)

134,741

0

0

0

13,474

ES

ANF/07.

Merikuratlased

7

3 108,093

2 791,762

0

89,82

310,809

ES

ANF/8ABDE.

Merikuratlased

8a, 8b, 8d ja 8e

1 295,298

775,900

0

59,90

129,530

ES

ANF/8C3411

Merikuratlased

8c, 9 ja 10; CECAFi 34.1.1 liidu veed

3 780,244

1 235,766

0

32,69

378,024

ES

BLI/5B67-

Sinine molva

5.b, 6. ja 7. püügipiirkonna liidu ja rahvusvahelised veed

416,700

134,226

0

32,21

41,670

ES

GHL/2A-C46

Süvalest

2.a ja 4. püügipiirkonna liidu veed; 5.b ja 6. püügipiirkonna liidu ja rahvusvahelised veed

20,854

20,654

0

99,04

0,200

ES

HER/*25B-F

Heeringas

2, 5b põhja pool 62° põhjalaiust (Fääri saarte veed) (eritingimus HER/1/2- puhul)

5,500

0

0

0

0,550

ES

HER/1/2-

Heeringas

1. ja 2. püügipiirkonna liidu, Fääri saarte, Norra ja rahvusvahelised veed

26,543

0

0

0

2,654

ES

HKE/*57–14

Euroopa merluus

6 ja 7; 5.b püügipiirkonna liidu ja rahvusvahelised veed; 12. ja 14. püügipiirkonna rahvusvahelised veed (eritingimus HKE/8ABDE. puhul)

5 066,940

0

0

0

506,694

ES

HKE/*8ABDE

Euroopa merluus

8a, 8b, 8d ja 8e (eritingimus HKE/571214 puhul)

4 125,523

0

0

0

412,552

ES

HKE/571214

Euroopa merluus

6 ja 7; 5.b püügipiirkonna liidu ja rahvusvahelised veed; 12. ja 14. püügipiirkonna rahvusvahelised veed

25 398,054

16 904,175

0

66,56

2 539,805

ES

HKE/8ABDE.

Euroopa merluus

8a, 8b, 8d ja 8e

17 627,344

7 778,935

0

44,13

1 762,734

ES

HKE/8C3411

Euroopa merluus

8c, 9 ja 10; CECAFi 34.1.1 liidu veed

7 623,157

7 332,983

0

96,19

290,174

ES

JAX/*08C.

Stauriidid

8c (eritingimus JAX/09. puhul)

6 544,718

2 039,132

0

31,16

654,472

ES

JAX/*08C2

Stauriidid ja seotud kaaspüük

8c (eritingimus JAX/2A-14 puhul)

7 851,454

7 000,000

0

89,16

785,145

ES

JAX/*09.

Stauriidid

9 (eritingimus JAX/08C. puhul)

1 767,953

0

0

0

176,795

ES

JAX/08C.

Stauriidid

8c

19 214,208

17 000,000

0

88,48

1 921,421

ES

JAX/09.

Stauriidid

9

32 210,389

19 918,397

2 039,132

68,17

3 221,039

ES

JAX/2A-14

Stauriidid ja seotud kaaspüük

2.a ja 4.a püügipiirkonna liidu veed; 6, 7a–c, 7e–k, 8a, 8b, 8d ja 8e; 5.b püügipiirkonna liidu ja rahvusvahelised veed; 12. ja 14. püügipiirkonna rahvusvahelised veed

11 850,956

878,344

7 000,000

66,48

1 185,096

ES

LEZ/*8ABDE

Megrimid

8a, 8b, 8d ja 8e (eritingimus LEZ/07. puhul)

2 055,250

0

0

0

205,525

ES

LEZ/07.

Megrimid

7

4 796,756

2 246,818

0

46,84

479,676

ES

LEZ/56–14

Megrimid

5.b püügipiirkonna liidu ja rahvusvahelised veed; 6; 12. ja 14. püügipiirkonna rahvusvahelised veed

794,608

446,993

0

56,25

79,461

ES

LEZ/8ABDE.

Megrimid

8a, 8b, 8d ja 8e

981,066

700,971

0

71,45

98,107

ES

LEZ/8C3411

Megrimid

8c, 9 ja 10; CECAFi 34.1.1 liidu veed

1 832,951

876,939

0

47,84

183,295

ES

MAC/*08B.

Harilik makrell

8b (eritingimus MAC/8C3411 puhul)

2 359,635

0

0

0

235,964

ES

MAC/*8ABD.

Harilik makrell

8a, 8b ja 8d (eritingimus MAC/8C3411 puhul)

7 023,367

0

0

0

702,337

ES

MAC/*8C910

Harilik makrell

8.c, 9. ja 10. püügipiirkond ning CECAFi 34.1.1 liidu veed (eritingimus MAC/2CX14- puhul)

3 854,500

3 478,352

0

90,24

376,148

ES

MAC/8C3411

Harilik makrell

8c, 9 ja 10; CECAFi 34.1.1 liidu veed

22 100,502

16 548,879

0

74,88

2 210,050

ES

NEP/*07U16

Norra salehomaar

ICESi 7. alapiirkonna funktsionaalne üksus 16 (eritingimus NEP/07. puhul)

116,287

112,198

0

96,48

4,089

ES

NEP/07.

Norra salehomaar

7

667,364

23,005

112,198

20,26

66,736

ES

NEP/5BC6.

Norra salehomaar

6; 5.b püügipiirkonna liidu ja rahvusvahelised veed

281,996

0

0

0

28,200

ES

NEP/8ABDE.

Norra salehomaar

8a, 8b, 8d ja 8e

83,645

0,270

0

0,32

8,365

ES

OTH/*08C2

Hirvkalaliste ja merlangi kaaspüük

8c (eritingimus JAX/2A-14 puhul)

338,701

0

0

0

33,870

ES

OTH/*2A-14

Hirvkalaliste, kilttursa, merlangi ja makrelli kaaspüük

2.a ja 4.a püügipiirkonna liidu veed; 6, 7a–c, 7e–k, 8a, 8b, 8d ja 8e; 5.b püügipiirkonna liidu ja rahvusvahelised veed; 12. ja 14. püügipiirkonna rahvusvahelised veed (eritingimus JAX/2A-14 puhul)

677,402

0

0

0

67,740

ES

SOL/7FG.

Harilik merikeel

7f ja 7 g

0,500

0,373

0

74,60

0,050

ES

WHB/*05-F.

Põhjaputassuu

Fääri saarte veed (eritingimus WHB/1X14 puhul)

135,161

0

0

0

13,516

ES

WHB/1X14

Põhjaputassuu

1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8.a, 8.b, 8.d, 8.e, 12. ja 14. püügipiirkonna liidu ja rahvusvahelised veed

2 141,330

919,294

0

42,93

214,133

ES

WHB/8C3411

Põhjaputassuu

8c, 9 ja 10; CECAFi 34.1.1 liidu veed

40 515,810

20 756,672

0

51,23

4 051,581

ES

WHG/7X7A-C

Merlang

7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7 g, 7h, 7j ja 7k

5,000

0,190

0

3,80

0,500

FI

HER/30/31.

Heeringas

Alarajoonid 30–31

82 492,624

73 068,859

0

88,58

8 249,262

FI

HER/3D-R30

Heeringas

Alarajoonide 25–27, 28.2, 29 ja 32 liidu veed

42 026,063

39 791,710

0

94,68

2 234,353

FI

SPR/3BCD-C

Kilu

alarajoonide 22–32 liidu veed

16 952,000

16 084,393

0

94,88

867,607

FR

ANF/*8ABDE

Merikuratlased

8a, 8b, 8d ja 8e (eritingimus ANF/07. puhul)

2 177,611

0

0

0

217,761

FR

ANF/07.

Merikuratlased

7

19 058,211

12 856,414

0

67,46

1 905,821

FR

ANF/8ABDE.

Merikuratlased

8a, 8b, 8d ja 8e

8 073,477

4 121,540

0

51,05

807,348

FR

ANF/8C3411

Merikuratlased

8c, 9 ja 10; CECAFi 34.1.1 liidu veed

58,888

5,427

0

9,22

5,889

FR

BLI/5B67-

Sinine molva

5.b, 6. ja 7. püügipiirkonna liidu ja rahvusvahelised veed

9 476,699

1 559,196

0

16,45

947,670

FR

COD/*07D.

Tursk

7d (eritingimus COD/2A3AX4 puhul)

53,750

0

0

0

5,375

FR

COD/*2A3X4

Tursk

4; 2.a püügipiirkonna liidu veed; 3.a püügipiirkonna see osa, mida ei hõlma Skagerrak ja Kattegat (eritingimus COD/07D. puhul)

71,950

0

0

0

7,195

FR

COD/07A.

Tursk

7a

32,571

0,021

0

0,06

3,257

FR

COD/07D.

Tursk

7d

1 603,204

16,108

0

1,00

160,320

FR

COD/2A3AX4

Tursk

4; 2.a püügipiirkonna liidu veed; 3.a püügipiirkonna see osa, mida ei hõlma Skagerrak ja Kattegat

741,813

458,466

1,563

62,01

74,181

FR

COD/7XAD34

Tursk

7b, 7c, 7e–k, 8, 9 ja 10; CECAFi 34.1.1 liidu veed

982,206

380,300

0

38,72

98,221

FR

GHL/2A-C46

Süvalest

2.a ja 4. püügipiirkonna liidu veed; 5.b ja 6. püügipiirkonna liidu ja rahvusvahelised veed

311,344

193,389

0

62,11

31,134

FR

HAD/*2AC4.

Kilttursk

4; 2.a püügipiirkonna liidu veed (eritingimus HAD/5BC6A. puhul)

20,574

0

0

0

2,057

FR

HAD/07A.

Kilttursk

7a

291,185

0,170

0

0,06

29,119

FR

HAD/2AC4.

Kilttursk

4; 2.a püügipiirkonna liidu veed

371,014

191,011

0,314

51,57

37,101

FR

HAD/5BC6A.

Kilttursk

5.b ja 6.a püügipiirkonna liidu ja rahvusvahelised veed

129,954

57,221

0

44,03

12,995

FR

HAD/6B1214

Kilttursk

6.b, 12. ja 14. püügipiirkonna liidu ja rahvusvahelised veed

1 127,941

8,251

0

0,73

112,794

FR

HAD/7X7A34

Kilttursk

7b–k, 8, 9 ja 10; CECAFi 34.1.1 liidu veed

5 838,622

4 590,356

0

78,62

583,862

FR

HER/*04B.

Heeringas

4b (eritingimus HER/4CXB7D puhul)

6 045,001

0

0

0

604,500

FR

HER/*25B-F

Heeringas

2, 5b põhja pool 62° põhjalaiust (Fääri saarte veed) (eritingimus HER/1/2- puhul)

5,900

0

0

0

0,590

FR

HER/1/2-

Heeringas

1. ja 2. püügipiirkonna liidu, Fääri saarte, Norra ja rahvusvahelised veed

0,020

0

0

0

0,002

FR

HER/2A47DX

Heeringas

4., 7.d püügipiirkond ja 2.a püügipiirkonna liidu veed

70,433

0

0

0

7,043

FR

HER/4AB.

Heeringas

4. püügipiirkonna liidu ja Norra veed põhja pool 53° 30′ N

14 748,999

14 672,023

0

99,48

76,976

FR

HER/4CXB7D

Heeringas

4c, 7d (välja arvatud Blackwateri varu)

10 474,161

9 777,580

0

93,35

696,581

FR

HER/7G-K.

Heeringas

7 g, 7h, 7j ja 7k

361,030

0,493

0

0,14

36,103

FR

HKE/*03A.

Euroopa merluus

3a (eritingimus HKE/2AC4-C puhul)

69,128

0

0

0

6,913

FR

HKE/*57–14

Euroopa merluus

6 ja 7; 5.b püügipiirkonna liidu ja rahvusvahelised veed; 12. ja 14. püügipiirkonna rahvusvahelised veed (eritingimus HKE/8ABDE. puhul)

9 121,105

0

0

0

912,111

FR

HKE/*8ABDE

Euroopa merluus

8a, 8b, 8d ja 8e (eritingimus HKE/571214 puhul)

4 125,697

0

0

0

412,570

FR

HKE/2AC4-C

Euroopa merluus

2.a ja 4. püügipiirkonna liidu veed

2 776,348

2 366,367

0

85,23

277,635

FR

HKE/571214

Euroopa merluus

6 ja 7; 5.b püügipiirkonna liidu ja rahvusvahelised veed; 12. ja 14. püügipiirkonna rahvusvahelised veed

37 175,255

17 779,843

0

47,83

3 717,526

FR

HKE/8ABDE.

Euroopa merluus

8a, 8b, 8d ja 8e

39 153,122

13 572,935

0

34,67

3 915,312

FR

HKE/8C3411

Euroopa merluus

8c, 9 ja 10; CECAFi 34.1.1 liidu veed

473,112

8,809

0

1,86

47,311

FR

JAX/*07D.

Stauriidid ja seotud kaaspüük

7d (eritingimus JAX/2A-14 puhul)

255,635

0

0

0

25,564

FR

JAX/*08C2

Stauriidid ja seotud kaaspüük

8c (eritingimus JAX/2A-14 puhul)

2 360,584

0

0

0

236,058

FR

JAX/08C.

Stauriidid

8c

320,152

13,692

0

4,28

32,015

FR

JAX/2A-14

Stauriidid ja seotud kaaspüük

2.a ja 4.a püügipiirkonna liidu veed; 6, 7a–c, 7e–k, 8a, 8b, 8d ja 8e; 5.b püügipiirkonna liidu ja rahvusvahelised veed; 12. ja 14. püügipiirkonna rahvusvahelised veed

7 130,421

4 995,306

0

70,06

713,042

FR

LEZ/*2AC4C

Megrimid

2.a ja 4. püügipiirkonna rahvusvahelised veed (eritingimus LEZ/56–14 puhul)

128,150

42,085

0

32,84

12,815

FR

LEZ/*8ABDE

Megrimid

8a, 8b, 8d ja 8e (eritingimus LEZ/07. puhul)

2 465,771

497,865

0

20,19

246,577

FR

LEZ/07.

Megrimid

7

7 257,981

3 427,009

497,865

54,08

725,798

FR

LEZ/2AC4-C

Megrimid

2.a ja 4. püügipiirkonna liidu veed

80,196

65,370

0

81,51

8,020

FR

LEZ/56–14

Megrimid

5.b püügipiirkonna liidu ja rahvusvahelised veed; 6; 12. ja 14. püügipiirkonna rahvusvahelised veed

2 827,495

147,893

42,085

6,72

282,750

FR

LEZ/8ABDE.

Megrimid

8a, 8b, 8d ja 8e

891,588

791,800

0

88,81

89,159

FR

LEZ/8C3411

Megrimid

8c, 9 ja 10; CECAFi 34.1.1 liidu veed

74,997

1,406

0

1,87

7,500

FR

MAC/*02AN-

Harilik makrell

2.a püügipiirkonna Norra veed (eritingimus MAC/2A34. puhul)

204,810

0

0

0

20,481

FR

MAC/*08B.

Harilik makrell

8b (eritingimus MAC/8C3411 puhul)

15,931

0

0

0

1,593

FR

MAC/*2AN-

Harilik makrell

2.a püügipiirkonna Norra veed (eritingimus MAC/2CX14- puhul)

1 026,440

0

0

0

102,644

FR

MAC/*3A4BC

Harilik makrell

3a ja 4bc (eritingimus MAC/2A34. puhul)

787,017

0

0

0

78,702

FR

MAC/*4A-EN

Harilik makrell

2.a püügipiirkonna liidu veed; 4.a püügipiirkonna liidu ja Norra veed (eritingimus MAC/2CX14- puhul)

7 751,969

3 711,750

0

47,88

775,197

FR

MAC/*8ABD.

Harilik makrell

8a, 8b ja 8d (eritingimus MAC/8C3411 puhul)

46,586

0

0

0

4,659

FR

MAC/*8C910

Harilik makrell

8.c, 9. ja 10. püügipiirkond ning CECAFi 34.1.1 liidu veed (eritingimus MAC/2CX14- puhul)

2 766,000

0

0

0

276,600

FR

MAC/*FRO1

Harilik makrell

Fääri saarte veed (eritingimus MAC/2A34. puhul)

208,280

0

0

0

20,828

FR

MAC/*FRO2

Harilik makrell

Fääri saarte veed (eritingimus MAC/2CX14- puhul)

1 046,280

0

0

0

104,628

FR

MAC/2A34.

Harilik makrell

3a ja 4; 2.a, 3.b ja 3.c püügipiirkonna ning alarajoonide 22–32 liidu veed

1 731,245

1 617,328

0

93,42

113,917

FR

MAC/2CX14-

Harilik makrell

6, 7, 8a, 8b, 8d ja 8e; 5.b püügipiirkonna liidu ja rahvusvahelised veed; 2.a, 12. ja 14. püügipiirkonna rahvusvahelised veed

16 753,590

12 238,647

3 711,750

95,21

803,193

FR

MAC/8C3411

Harilik makrell

8c, 9 ja 10; CECAFi 34.1.1 liidu veed

186,209

81,064

0

43,53

18,621

FR

NEP/*07U16

Norra salehomaar

ICESi 7. alapiirkonna funktsionaalne üksus 16 (eritingimus NEP/07. puhul)

596,856

0

0

0

59,686

FR

NEP/07.

Norra salehomaar

7

5 585,286

302,741

0

5,42

558,529

FR

NEP/2AC4-C

Norra salehomaar

2.a ja 4. püügipiirkonna liidu veed

150,284

69,985

0

46,57

15,028

FR

NEP/5BC6.

Norra salehomaar

6; 5.b püügipiirkonna liidu ja rahvusvahelised veed

133,277

0

0

0

13,328

FR

NEP/8ABDE.

Norra salehomaar

8a, 8b, 8d ja 8e

4 197,549

2 156,717

0

51,38

419,755

FR

OTH/*07D.

Hirvkalaliste ja merlangi kaaspüük

7d (eritingimus JAX/2A-14 puhul)

12,795

0

0

0

1,280

FR

OTH/*08C2

Hirvkalaliste ja merlangi kaaspüük

8c (eritingimus JAX/2A-14 puhul)

127,932

0

0

0

12,793

FR

OTH/*2A-14

Hirvkalaliste, kilttursa, merlangi ja makrelli kaaspüük

2.a ja 4.a püügipiirkonna liidu veed; 6, 7a–c, 7e–k, 8a, 8b, 8d ja 8e; 5.b püügipiirkonna liidu ja rahvusvahelised veed; 12. ja 14. püügipiirkonna rahvusvahelised veed (eritingimus JAX/2A-14 puhul)

365,865

0

0

0

36,587

FR

PLE/07A.

Atlandi merilest

7a

60,133

0,005

0

0,01

6,013

FR

PLE/2A3AX4

Atlandi merilest

4; 2.a püügipiirkonna liidu veed; 3.a püügipiirkonna see osa, mida ei hõlma Skagerrak ja Kattegat

1 204,411

61,579

0

5,11

120,441

FR

PLE/7DE.

Atlandi merilest

7d ja 7e

5 658,861

1 816,507

0

32,10

565,886

FR

POK/2C3A4

Põhjaatlandi süsikas

3a ja 4; 2.a püügipiirkonna liidu veed

22 525,397

12 494,901

0

55,47

2 252,540

FR

POK/56–14

Põhjaatlandi süsikas

6; 5.b, 12. ja 14. püügipiirkonna liidu ja rahvusvahelised veed

5 067,416

1 340,983

0

26,46

506,742

FR

SOL/07D.

Harilik merikeel

7d

1 720,655

924,687

0

53,74

172,066

FR

SOL/07E.

Harilik merikeel

7e

344,405

207,964

0

60,38

34,441

FR

SOL/24-C.

Harilik merikeel

2.a ja 4. püügipiirkonna liidu veed

517,241

109,021

0

21,08

51,724

FR

SOL/7FG.

Harilik merikeel

7f ja 7 g

57,293

42,249

0

73,74

5,729

FR

SOL/8AB.

Harilik merikeel

8a ja 8b

3 877,506

3 035,104

0

78,27

387,751

FR

WHB/*05-F.

Põhjaputassuu

Fääri saarte veed (eritingimus WHB/1X14 puhul)

2 664,326

5,158

0

0,19

266,433

FR

WHB/1X14

Põhjaputassuu

1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8.a, 8.b, 8.d, 8.e, 12. ja 14. püügipiirkonna liidu ja rahvusvahelised veed

17 194,055

15 360,000

5,158

89,36

1 719,406

FR

WHG/2AC4.

Merlang

4; 2.a püügipiirkonna liidu veed

2 256,367

888,520

1,427

39,44

225,637

FR

WHG/7X7A-C

Merlang

7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7 g, 7h, 7j ja 7k

13 508,949

5 339,671

0

39,53

1 350,895

IE

ANF/07.

Merikuratlased

7

3 993,003

3 578,840

0

89,63

399,300

IE

BLI/5B67-

Sinine molva

5.b, 6. ja 7. püügipiirkonna liidu ja rahvusvahelised veed

36,335

0

0

0

3,634

IE

COD/07A.

Tursk

7a

561,708

129,939

0

23,13

56,171

IE

COD/7XAD34

Tursk

7b, 7c, 7e–k, 8, 9 ja 10; CECAFi 34.1.1 liidu veed

694,710

530,759

0

76,40

69,471

IE

GHL/2A-C46

Süvalest

2.a ja 4. püügipiirkonna liidu veed; 5.b ja 6. püügipiirkonna liidu ja rahvusvahelised veed

0,113

0

0

0

0,011

IE

HAD/07A.

Kilttursk

7a

1 754,624

1 340,858

0

76,42

175,462

IE

HAD/5BC6A.

Kilttursk

5.b ja 6.a püügipiirkonna liidu ja rahvusvahelised veed

606,409

561,472

0

92,59

44,937

IE

HAD/6B1214

Kilttursk

6.b, 12. ja 14. püügipiirkonna liidu ja rahvusvahelised veed

983,436

863,576

0

87,81

98,344

IE

HAD/7X7A34

Kilttursk

7b–k, 8, 9 ja 10; CECAFi 34.1.1 liidu veed

1 983,577

1 651,034

0

83,24

198,358

IE

HER/07A/MM

Heeringas

7a

1 449,645

1 282,794

0

88,49

144,965

IE

HER/1/2-

Heeringas

1. ja 2. püügipiirkonna liidu, Fääri saarte, Norra ja rahvusvahelised veed

3 116,870

1 098,498

1 676,914

89,04

311,687

IE

HER/4AB.

Heeringas

4. püügipiirkonna liidu ja Norra veed põhja pool 53° 30′ N

4,288

0

0

0

0,429

IE

HKE/571214

Euroopa merluus

6 ja 7; 5.b püügipiirkonna liidu ja rahvusvahelised veed; 12. ja 14. püügipiirkonna rahvusvahelised veed

4 746,724

3 852,773

0,305

81,17

474,672

IE

JAX/2A-14

Stauriidid ja seotud kaaspüük

2.a ja 4.a püügipiirkonna liidu veed; 6, 7a–c, 7e–k, 8a, 8b, 8d ja 8e; 5.b püügipiirkonna liidu ja rahvusvahelised veed; 12. ja 14. püügipiirkonna rahvusvahelised veed

32 110,684

28 899,213

0

90,00

3 211,068

IE

LEZ/07.

Megrimid

7

3 143,708

2 462,688

0

78,34

314,371

IE

LEZ/56–14

Megrimid

5.b püügipiirkonna liidu ja rahvusvahelised veed; 6; 12. ja 14. püügipiirkonna rahvusvahelised veed

860,540

719,842

0

83,65

86,054

IE

MAC/*2AN-

Harilik makrell

2.a püügipiirkonna Norra veed (eritingimus MAC/2CX14- puhul)

5 146,975

0

0

0

514,698

IE

MAC/*4A-EN

Harilik makrell

2.a püügipiirkonna liidu veed; 4.a püügipiirkonna liidu ja Norra veed (eritingimus MAC/2CX14- puhul)

37 943,465

1 677,720

0

4,42

3 794,347

IE

MAC/*FRO2

Harilik makrell

Fääri saarte veed (eritingimus MAC/2CX14- puhul)

5 237,362

0

0

0

523,736

IE

MAC/2CX14-

Harilik makrell

6, 7, 8a, 8b, 8d ja 8e; 5.b püügipiirkonna liidu ja rahvusvahelised veed; 2.a, 12. ja 14. püügipiirkonna rahvusvahelised veed

53 518,167

51 812,397

1 677,72

99,95

28,050

IE

NEP/*07U16

Norra salehomaar

ICESi 7. alapiirkonna funktsionaalne üksus 16 (eritingimus NEP/07. puhul)

1 629,106

1 547,703

0

95,00

81,403

IE

NEP/07.

Norra salehomaar

7

8 996,085

6 563,547

1 547,703

90,16

884,835

IE

NEP/5BC6.

Norra salehomaar

6; 5.b püügipiirkonna liidu ja rahvusvahelised veed

222,865

91,461

0

41,04

22,287

IE

PLE/07A.

Atlandi merilest

7a

1 465,463

249,393

0

17,02

146,546

IE

POK/56–14

Põhjaatlandi süsikas

6; 5.b, 12. ja 14. püügipiirkonna liidu ja rahvusvahelised veed

344,569

109,355

0

31,74

34,457

IE

SOL/7FG.

Harilik merikeel

7f ja 7 g

37,283

33,479

0

89,80

3,728

IE

WHB/1X14

Põhjaputassuu

1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8.a, 8.b, 8.d, 8.e, 12. ja 14. püügipiirkonna liidu ja rahvusvahelised veed

42 853,810

38 568,523

0

90,00

4 285,287

IE

WHG/7X7A-C

Merlang

7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7 g, 7h, 7j ja 7k

5 611,728

2 662,491

0

47,45

561,173

LT

HER/3D-R30

Heeringas

Alarajoonide 25–27, 28.2, 29 ja 32 liidu veed

6 495,328

6 085,228

0

93,67

410,092

LT

MAC/2CX14-

Harilik makrell

6, 7, 8a, 8b, 8d ja 8e; 5.b püügipiirkonna liidu ja rahvusvahelised veed; 2.a, 12. ja 14. püügipiirkonna rahvusvahelised veed

0,017

0

0

0

0,002

LT

SPR/3BCD-C

Kilu

alarajoonide 22–32 liidu veed

16 441,255

16 228,614

0

98,71

212,641

NL

ANF/07.

Merikuratlased

7

66,304

4,200

0

6,33

6,630

NL

BLI/5B67-

Sinine molva

5.b, 6. ja 7. püügipiirkonna liidu ja rahvusvahelised veed

7,000

0

0

0

0,700

NL

COD/03AN.

Tursk

Skagerrak

43,501

39,145

0

89,99

4,350

NL

COD/07A.

Tursk

7a

3,200

0

0

0

0,320

NL

COD/07D.

Tursk

7d

47,862

2,619

0

5,47

4,786

NL

COD/2A3AX4

Tursk

4; 2.a püügipiirkonna liidu veed; 3.a püügipiirkonna see osa, mida ei hõlma Skagerrak ja Kattegat

1 119,699

365,757

351,756

64,08

111,970

NL

COD/7XAD34

Tursk

7b, 7c, 7e–k, 8, 9 ja 10; CECAFi 34.1.1 liidu veed

5,382  (3)

1,549

0

28,78

0,010

NL

GHL/2A-C46

Süvalest

2.a ja 4. püügipiirkonna liidu veed; 5.b ja 6. püügipiirkonna liidu ja rahvusvahelised veed

14,263

1,350

0

9,47

1,426

NL

HAD/03 A.

Kilttursk

3 a

10,088

3,887

0

38,53

1,009

NL

HAD/2AC4.

Kilttursk

4; 2.a püügipiirkonna liidu veed

184,250

31,410

134,585

90,09

18,255

NL

HAD/5BC6A.

Kilttursk

5.b ja 6.a püügipiirkonna liidu ja rahvusvahelised veed

54,258

54,252

0

99,99

0,006

NL

HAD/7X7A34

Kilttursk

7b–k, 8, 9 ja 10; CECAFi 34.1.1 liidu veed

84,472

76,476

0

90,53

7,996

NL

HER/1/2-

Heeringas

1. ja 2. püügipiirkonna liidu, Fääri saarte, Norra ja rahvusvahelised veed

5 515,971

4 459,367

504,746

90,00

551,597

NL

HER/2A47DX

Heeringas

4., 7.d püügipiirkond ja 2.a püügipiirkonna liidu veed

140,326

0

0

0

14,033

NL

HER/4AB.

Heeringas

4. püügipiirkonna liidu ja Norra veed põhja pool 53° 30′ N

58 843,250

57 191,155

0

97,19

1 652,095

NL

HER/7G-K.

Heeringas

7 g, 7h, 7j ja 7k

302,394

38,272

0

12,66

30,239

NL

HKE/2AC4-C

Euroopa merluus

2.a ja 4. püügipiirkonna liidu veed

193,511

40,288

8,337

25,13

19,351

NL

HKE/571214

Euroopa merluus

6 ja 7; 5.b püügipiirkonna liidu ja rahvusvahelised veed; 12. ja 14. püügipiirkonna rahvusvahelised veed

562,301

386,084

0

68,66

56,230

NL

HKE/8ABDE.

Euroopa merluus

8a, 8b, 8d ja 8e

50,228

1,738

0

3,46

5,023

NL

JAX/2A-14

Stauriidid ja seotud kaaspüük

2.a ja 4.a püügipiirkonna liidu veed; 6, 7a–c, 7e–k, 8a, 8b, 8d ja 8e; 5.b püügipiirkonna liidu ja rahvusvahelised veed; 12. ja 14. püügipiirkonna rahvusvahelised veed

41 620,961

28 929,132

1 885,220

74,04

4 162,096

NL

LEZ/2AC4-C

Megrimid

2.a ja 4. püügipiirkonna liidu veed

313,352

3,745

0

1,20

31,335

NL

MAC/2CX14-

Harilik makrell

6, 7, 8a, 8b, 8d ja 8e; 5.b püügipiirkonna liidu ja rahvusvahelised veed; 2.a, 12. ja 14. püügipiirkonna rahvusvahelised veed

19 115,260

10 969,817

6 725,830

92,57

1 419,613

NL

MAC/8C3411

Harilik makrell

8c, 9 ja 10; CECAFi 34.1.1 liidu veed

325,747

0

0

0

32,575

NL

NEP/07.

Norra salehomaar

7

0,100

0,003

0

3,00

0,010

NL

NEP/2AC4-C

Norra salehomaar

2.a ja 4. püügipiirkonna liidu veed

1 597,498

1 389,957

0

87,01

159,750

NL

PLE/03AN.

Atlandi merilest

Skagerrak

2 850,312

2 850,293

0

100,00

0,019

NL

PLE/07A.

Atlandi merilest

7a

0,100

0

0

0

0,010

NL

PLE/2A3AX4

Atlandi merilest

4; 2.a püügipiirkonna liidu veed; 3.a püügipiirkonna see osa, mida ei hõlma Skagerrak ja Kattegat

44 868,195

16 306,189

3 104,244

43,26

4 486,820

NL

PLE/7DE.

Atlandi merilest

7d ja 7e

110,525

88,670

0

80,23

11,053

NL

POK/2C3A4

Põhjaatlandi süsikas

3a ja 4; 2.a püügipiirkonna liidu veed

196,879

177,753

0

90,29

19,126

NL

POK/56–14

Põhjaatlandi süsikas

6; 5.b, 12. ja 14. püügipiirkonna liidu ja rahvusvahelised veed

15,715

3,517

0

22,38

1,572

NL

SOL/07D.

Harilik merikeel

7d

1,800

0,041

0

2,28

0,180

NL

SOL/24-C.

Harilik merikeel

2.a ja 4. püügipiirkonna liidu veed

10 559,296

6 914,578

0

65,48

1 055,930

NL

WHB/1X14

Põhjaputassuu

1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8.a, 8.b, 8.d, 8.e, 12. ja 14. püügipiirkonna liidu ja rahvusvahelised veed

81 308,916

73 348,705

0

90,21

7 960,211

NL

WHG/2AC4.

Merlang

4; 2.a püügipiirkonna liidu veed

945,168

844,361

5,580

89,92

94,517

NL

WHG/7X7A-C

Merlang

7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7 g, 7h, 7j ja 7k

831,324

728,363

0

87,61

83,132

PL

BLI/5B67-

Sinine molva

5.b, 6. ja 7. püügipiirkonna liidu ja rahvusvahelised veed

4,000

0

0

0

0,400

PL

GHL/2A-C46

Süvalest

2.a ja 4. püügipiirkonna liidu veed; 5.b ja 6. püügipiirkonna liidu ja rahvusvahelised veed

28,000

0

0

0

2,800

PL

HER/1/2-

Heeringas

1. ja 2. püügipiirkonna liidu, Fääri saarte, Norra ja rahvusvahelised veed

1 365,635

1 325,620

0

97,07

40,015

PL

HER/3D-R30

Heeringas

Alarajoonide 25–27, 28.2, 29 ja 32 liidu veed

46 559,602

38 530,207

0

82,75

4 655,960

PL

MAC/2CX14-

Harilik makrell

6, 7, 8a, 8b, 8d ja 8e; 5.b püügipiirkonna liidu ja rahvusvahelised veed; 2.a, 12. ja 14. püügipiirkonna rahvusvahelised veed

3 556,423

2 243,924

1 312,493

100,00

0,006

PL

PLE/3BCD-C

Atlandi merilest

alarajoonide 22–32 liidu veed

1 326,391

778,156

0

58,67

132,639

PL

SPR/3BCD-C

Kilu

alarajoonide 22–32 liidu veed

76 997,785

74 492,150

0

96,75

2 505,635

PT

ANF/8C3411

Merikuratlased

8c, 9 ja 10; CECAFi 34.1.1 liidu veed

763,690

420,843

0

55,11

76,369

PT

HER/1/2-

Heeringas

1. ja 2. püügipiirkonna liidu, Fääri saarte, Norra ja rahvusvahelised veed

0,103

0

0

0

0,010

PT

HKE/8C3411

Euroopa merluus

8c, 9 ja 10; CECAFi 34.1.1 liidu veed

2 202,424

2 200,270

0

99,90

2,154

PT

JAX/08C.

Stauriidid

8c

1 074,996

130,085

0

12,10

107,500

PT

JAX/09.

Stauriidid

9

68 170,413

19 473,489

0

28,57

6 817,041

PT

JAX/2A-14

Stauriidid ja seotud kaaspüük

2.a ja 4.a püügipiirkonna liidu veed; 6, 7a–c, 7e–k, 8a, 8b, 8d ja 8e; 5.b püügipiirkonna liidu ja rahvusvahelised veed; 12. ja 14. püügipiirkonna rahvusvahelised veed

0,365

0

0

0

0,037

PT

LEZ/8C3411

Megrimid

8c, 9 ja 10; CECAFi 34.1.1 liidu veed

114,108

104,045

0

91,18

10,063

PT

MAC/8C3411

Harilik makrell

8c, 9 ja 10; CECAFi 34.1.1 liidu veed

4 319,156

4 058,039

0

93,95

261,117

PT

WHB/1X14

Põhjaputassuu

1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8.a, 8.b, 8.d, 8.e, 12. ja 14. püügipiirkonna liidu ja rahvusvahelised veed

1,084

0

0

0

0,108

PT

WHB/8C3411

Põhjaputassuu

8c, 9 ja 10; CECAFi 34.1.1 liidu veed

9 992,630

3 599,083

0

36,02

999,263

SE

COD/03AN.

Tursk

Skagerrak

705,610

354,719

0

50,27

70,561

SE

COD/2A3AX4

Tursk

4; 2.a püügipiirkonna liidu veed; 3.a püügipiirkonna see osa, mida ei hõlma Skagerrak ja Kattegat

38,345

29,240

0

76,26

3,835

SE

HAD/03 A.

Kilttursk

3 a

196,868

93,397

0

47,44

19,687

SE

HAD/2AC4.

Kilttursk

4; 2.a püügipiirkonna liidu veed

134,323

9,168

0

6,83

13,432

SE

HER/03A.

Heeringas

3 a

18 471,987

10 274,266

6 216,319

89,27

1 847,199

SE

HER/03A-BC

Heeringas

3 a

1 017,677

252,562

0

24,82

101,768

SE

HER/1/2-

Heeringas

1. ja 2. püügipiirkonna liidu, Fääri saarte, Norra ja rahvusvahelised veed

719,543

0

719,535

100,00

0,008

SE

HER/2A47DX

Heeringas

4., 7.d püügipiirkond ja 2.a püügipiirkonna liidu veed

277,076

87,746

0

31,67

27,708

SE

HER/30/31.

Heeringas

Alarajoonid 30–31

17 337,446

15 575,763

0

89,84

1 733,745

SE

HER/3D-R30

Heeringas

Alarajoonide 25–27, 28.2, 29 ja 32 liidu veed

56 693,536

52 155,434

0

92,00

4 538,102

SE

HER/4AB.

Heeringas

4. püügipiirkonna liidu ja Norra veed põhja pool 53° 30′ N

7 740,818

6 948,051

31,931

90,17

760,836

SE

HKE/03A.

Euroopa merluus

3 a

361,495

55,348

0

15,31

36,150

SE

JAX/2A-14

Stauriidid ja seotud kaaspüük

2.a ja 4.a püügipiirkonna liidu veed; 6, 7a–c, 7e–k, 8a, 8b, 8d ja 8e; 5.b püügipiirkonna liidu ja rahvusvahelised veed; 12. ja 14. püügipiirkonna rahvusvahelised veed

248,464

0

0

0

24,846

SE

NEP/03A.

Norra salehomaar

3 a

3 956,178

1 902,978

0

48,10

395,618

SE

PLE/03AN.

Atlandi merilest

Skagerrak

751,851

41,192

0

5,48

75,185

SE

PLE/03AS.

Atlandi merilest

Kattegat

188,375

28,709

0

15,24

18,838

SE

PLE/3BCD-C

Atlandi merilest

alarajoonide 22–32 liidu veed

461,728

43,130

0

9,34

46,173

SE

POK/2C3A4

Põhjaatlandi süsikas

3a ja 4; 2.a püügipiirkonna liidu veed

597,053

540,807

0

90,58

56,246

SE

SOL/3ABC24

Harilik merikeel

3a; alarajoonide 22–24 liidu veed

18,898

12,479

0

66,03

1,890

SE

SPR/3BCD-C

Kilu

Alarajoonide 22–32 liidu veed

54 542,398

49 322,713

0

90,43

5 219,685

SE

WHB/1X14

Põhjaputassuu

1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8.a, 8.b, 8.d, 8.e, 12. ja 14. püügipiirkonna liidu ja rahvusvahelised veed

54,404

44,429

0

81,66

5,440

SE

WHG/2AC4.

Merlang

4; 2.a püügipiirkonna liidu veed

40,532

11,795

0

29,10

4,053

UK

BLI/5B67-

Sinine molva

5.b, 6. ja 7. püügipiirkonna liidu ja rahvusvahelised veed

2 410,399

718,406

0

29,80

241,040

UK

COD/07A.

Tursk

7a

253,556

195,132

0

76,96

25,356

UK

COD/07D.

Tursk

7d

177,587

16,680

0

9,39

17,759

UK

COD/2A3AX4

Tursk

4; 2.a püügipiirkonna liidu veed; 3.a püügipiirkonna see osa, mida ei hõlma Skagerrak ja Kattegat

17 638,093

14 312,793

1 282,709

88,42

1 763,809

UK

COD/7XAD34

Tursk

7b, 7c, 7e–k, 8, 9 ja 10; CECAFi 34.1.1 liidu veed

118,545

83,430

0

70,38

11,855

UK

GHL/2A-C46

Süvalest

2.a ja 4. püügipiirkonna liidu veed; 5.b ja 6. püügipiirkonna liidu ja rahvusvahelised veed

987,144

42,759

0

4,33

98,714

UK

HAD/*2AC4.

Kilttursk

4; 2.a püügipiirkonna liidu veed (eritingimus HAD/5BC6A. puhul)

290,319

0

0

0

29,032

UK

HAD/07A.

Kilttursk

7a

1 971,014

1 196,916

0

60,73

197,101

UK

HAD/2AC4.

Kilttursk

4; 2.a püügipiirkonna liidu veed

23 752,063

19 348,390

2 699,152

92,82

1 704,521

UK

HAD/5BC6A.

Kilttursk

5.b ja 6.a püügipiirkonna liidu ja rahvusvahelised veed

2 909,237

2 803,593

0

96,37

105,644

UK

HAD/6B1214

Kilttursk

6.b, 12. ja 14. püügipiirkonna liidu ja rahvusvahelised veed

8 862,396

6 491,224

0

73,24

886,240

UK

HAD/7X7A34

Kilttursk

7b–k, 8, 9 ja 10; CECAFi 34.1.1 liidu veed

910,457

515,770

0

56,65

91,046

UK

HER/*04B.

Heeringas

4b (eritingimus HER/4CXB7D puhul)

2 329,982

389,000

0

16,70

232,998

UK

HER/*25B-F

Heeringas

2, 5b põhja pool 62° põhjalaiust (Fääri saarte veed) (eritingimus HER/1/2- puhul)

277,740

0

0

0

27,774

UK

HER/07A/MM

Heeringas

7a

5 393,525

5 060,762

0

93,83

332,763

UK

HER/1/2-

Heeringas

1. ja 2. püügipiirkonna liidu, Fääri saarte, Norra ja rahvusvahelised veed

2 000,537

0

1 800,933

90,02

199,604

UK

HER/2A47DX

Heeringas

4., 7.d püügipiirkond ja 2.a püügipiirkonna liidu veed

259,938

133,037

0

51,18

25,994

UK

HER/4CXB7D

Heeringas

4c, 7d (välja arvatud Blackwateri varu)

4 690,933

4 268,728

389,000

99,29

33,205

UK

HER/7G-K.

Heeringas

7 g, 7h, 7j ja 7k

11,105

0,014

0

0,13

1,111

UK

HKE/*03A.

Euroopa merluus

3a (eritingimus HKE/2AC4-C puhul)

96,480

0

0

0

9,648

UK

HKE/*8ABDE

Euroopa merluus

8a, 8b, 8d ja 8e (eritingimus HKE/571214 puhul)

2 321,124

108,678

0

4,68

232,112

UK

HKE/2AC4-C

Euroopa merluus

2.a ja 4. püügipiirkonna liidu veed

5 774,858

5 018,041

0

86,89

577,486

UK

HKE/571214

Euroopa merluus

6 ja 7; 5.b püügipiirkonna liidu ja rahvusvahelised veed; 12. ja 14. püügipiirkonna rahvusvahelised veed

11 751,185

4 622,703

108,678

40,26

1 175,119

UK

HKE/8ABDE.

Euroopa merluus

8a, 8b, 8d ja 8e

0,068

0

0

0

0,007

UK

JAX/*07D.

Stauriidid ja seotud kaaspüük

7d (eritingimus JAX/2A-14 puhul)

549,242

505,000

0

91,94

44,242

UK

JAX/2A-14

Stauriidid ja seotud kaaspüük

2.a ja 4.a püügipiirkonna liidu veed; 6, 7a–c, 7e–k, 8a, 8b, 8d ja 8e; 5.b püügipiirkonna liidu ja rahvusvahelised veed; 12. ja 14. püügipiirkonna rahvusvahelised veed

10 581,415

6 677,178

505,000

67,88

1 058,142

UK

LEZ/*8ABDE

Megrimid

8a, 8b, 8d ja 8e (eritingimus LEZ/07. puhul)

266,125

0

0

0

26,613

UK

LEZ/07.

Megrimid

7

3 698,836

2 217,830

0

59,96

369,884

UK

LEZ/2AC4-C

Megrimid

2.a ja 4. püügipiirkonna liidu veed

2 696,937

1 333,307

0

49,44

269,694

UK

LEZ/56–14

Megrimid

5.b püügipiirkonna liidu ja rahvusvahelised veed; 6; 12. ja 14. püügipiirkonna rahvusvahelised veed

1 972,993

1 070,279

0

54,25

197,299

UK

MAC/*02AN-

Harilik makrell

2.a püügipiirkonna Norra veed (eritingimus MAC/2A34. puhul)

188,600

0

0

0

18,860

UK

MAC/*2AN-

Harilik makrell

2.a püügipiirkonna Norra veed (eritingimus MAC/2CX14- puhul)

13 943,000

0

0

0

1 394,300

UK

MAC/*3A4BC

Harilik makrell

3a ja 4bc (eritingimus MAC/2A34. puhul)

544,739

223,107

0

40,96

54,474

UK

MAC/*4A-EN

Harilik makrell

2.a püügipiirkonna liidu veed; 4.a püügipiirkonna liidu ja Norra veed (eritingimus MAC/2CX14- puhul)

104 675,254

104 597,027

0

99,93

78,227

UK

MAC/*FRO1

Harilik makrell

Fääri saarte veed (eritingimus MAC/2A34. puhul)

192,000

0

0

0

19,200

UK

MAC/*FRO2

Harilik makrell

Fääri saarte veed (eritingimus MAC/2CX14- puhul)

14 187,800

0

0

0

1 418,780

UK

MAC/2A34.

Harilik makrell

3a ja 4; 2.a, 3.b ja 3.c püügipiirkonna ning alarajoonide 22–32 liidu veed

3 849,151

1 336,251

223,107

40,51

384,915

UK

NEP/*07U16

Norra salehomaar

ICESi 7. alapiirkonna funktsionaalne üksus 16 (eritingimus NEP/07. puhul)

569,111

493,203

0

86,66

56,911

UK

NEP/03A.

Norra salehomaar

3 a

0,130

0

0

0

0,013

UK

NEP/07.

Norra salehomaar

7

7 716,732

6 458,681

493,203

90,09

764,848

UK

NEP/2AC4-C

Norra salehomaar

2.a ja 4. püügipiirkonna liidu veed

20 533,631

18 575,539

0

90,46

1 958,092

UK

NEP/5BC6.

Norra salehomaar

6; 5.b püügipiirkonna liidu ja rahvusvahelised veed

15 848,946

9 043,027

0

57,06

1 584,895

UK

OTH/*07D.

Hirvkalaliste ja merlangi kaaspüük

7d (eritingimus JAX/2A-14 puhul)

29,951

0

0

0

2,995

UK

OTH/*2A-14

Hirvkalaliste, kilttursa, merlangi ja makrelli kaaspüük

2.a ja 4.a püügipiirkonna liidu veed; 6, 7a–c, 7e–k, 8a, 8b, 8d ja 8e; 5.b püügipiirkonna liidu ja rahvusvahelised veed; 12. ja 14. püügipiirkonna rahvusvahelised veed (eritingimus JAX/2A-14 puhul)

597,425

0

0

0

59,743

UK

PLE/07A.

Atlandi merilest

7a

1 391,906

56,964

0

4,09

139,191

UK

PLE/2A3AX4

Atlandi merilest

4; 2.a püügipiirkonna liidu veed; 3.a püügipiirkonna see osa, mida ei hõlma Skagerrak ja Kattegat

25 104,387

6 893,421

430,076

29,17

2 510,439

UK

PLE/7DE.

Atlandi merilest

7d ja 7e

3 244,211

1 979,700

0

61,02

324,421

UK

POK/2C3A4

Põhjaatlandi süsikas

3a ja 4; 2.a püügipiirkonna liidu veed

12 805,951

11 837,218

0

92,44

968,733

UK

POK/56–14

Põhjaatlandi süsikas

6; 5.b, 12. ja 14. püügipiirkonna liidu ja rahvusvahelised veed

3 983,590

2 822,120

0

70,84

398,359

UK

SOL/07D.

Harilik merikeel

7d

380,142

244,766

0

64,39

38,014

UK

SOL/07E.

Harilik merikeel

7e

979,782

925,605

0

94,47

54,177

UK

SOL/24-C.

Harilik merikeel

2.a ja 4. püügipiirkonna liidu veed

672,458

334,076

0

49,68

67,246

UK

SOL/7FG.

Harilik merikeel

7f ja 7 g

209,913

194,791

0

92,80

15,122

UK

WHB/*05-F.

Põhjaputassuu

Fääri saarte veed (eritingimus WHB/1X14 puhul)

4 873,140

0

0

0

487,314

UK

WHB/1X14

Põhjaputassuu

1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8.a, 8.b, 8.d, 8.e, 12. ja 14. püügipiirkonna liidu ja rahvusvahelised veed

62 507,073

60 791,153

0

97,25

1 715,920

UK

WHG/2AC4.

Merlang

4; 2.a püügipiirkonna liidu veed

13 073,972

11 396,744

533,282

91,25

1 143,946

UK

WHG/7X7A-C

Merlang

7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7 g, 7h, 7j ja 7k

1 372,263

745,806

0

54,35

137,226


(1)  Liikmesriigile asjakohaste püügivõimaluste määruste alusel kehtestatud kvoodid pärast Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1380/2013 (ELT L 354, 28.12.2013, lk 22) artikli 16 lõike 8 kohase püügivõimaluste vahetamise, nõukogu määruse (EÜ) nr 847/96 (EÜT L 115, 9.5.1996, lk 3) artikli 4 lõike 2 ja määruse (EL) nr 1380/2013 artikli 15 lõike 9 kohase, aastatel 2018–2019 toimuva kvootide ülekandmise või määruse (EÜ) nr 1224/2009 (ELT L 343, 22.12.2009, lk 1) artiklite 37 ja 105 kohase püügivõimaluste ümberjaotamise ja mahaarvamise arvessevõtmist.

(2)  Asjakohaste püügivõimaluste määruste lisades sätestatud eritingimused.

(3)  Sellest 5,280 tonni ei või üle kanda vastavalt määruse (EL) 2019/124 artikli 8 lõikele 3.


Top

avalikgif