ID-kaart

Lihtotsing

Võru maakonna parkide ja puistute kaitse alt väljaarvamine
Vabariigi Valitsus 09.07.2020 määrus number 59; jõustumiskuupäev 24.07.2020

redaktsioon 24.07.2020 [RT I, 14.07.2020, 19]

Võru maakonna parkide ja puistute kaitse alt väljaarvamine

Vastu võetud 09.07.2020 nr 59

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 10 lõike 1 alusel.

§ 1.  Kaitse alt väljaarvamine

  (1) Loodusobjektide hävimise või nende looduskaitseväärtuse kadumise tõttu arvatakse kaitse alt välja järgmised Võru maakonnas asuvad kaitstavad pargid ja puistu:
  1) Kuldre põlispuude grupp Antsla vallas (KLO1200144)1;
  2) Meremäe kaasik Setomaa vallas (KLO1200199);
  3) Vana-Saaluse põlispuud Võru vallas (KLO1200096);
  4) Vastse-Roosa põlispuude grupp Rõuge vallas (KLO1200155).

  (2) Loodusobjektide vööndite kattumise vältimiseks arvatakse Vastseliina linnuse põlispuude grupp (KLO1200215) puistuna kaitse alt välja. Vastseliina linnuse põlispuude grupi kaitse on edaspidi tagatud Piusa jõe ürgoru maastikukaitseala koosseisus.

§ 2.  Otsuste kehtetuks tunnistamine

  Paragrahvis 1 nimetatud kaitstavate loodusobjektide kaitse alt väljaarvamisega tunnistatakse kehtetuks järgmised kaitse alla võtmise otsused:
  1) Antsla Rajooni TSN Täitevkomitee 6. juuni 1958. a otsuse nr 67 "Antsla rajooni looduse ja kultuurimälestusmärkide säilitamisest" lisa nr 1 "Looduse ja kultuurimälestusmärkide kaitse alla võetud rajoonis asuvate objektide nimekiri" alajaotuse "Urvaste k/n" punkt 3 (park Antsla Põllumajandustehnikumi kalakasvatuse juures, keskkonnaregistris Kuldre põlispuude grupp) ja alajaotuse "Mõniste k/n" punkt 6 (Vastse-Roosa park);
  2) Võru Rajooni TSN Täitevkomitee 16. oktoobri 1959. a otsuse nr 207 "Parkide säilitamisest ja hooldamisest Võru rajoonis" punkti 1 loetelus nimetatud Vastseliina asunduse ja Vana-Saaluse park;
  3) Võru Rajooni TSN Täitevkomitee 30. märtsi 1962. a otsuse nr 33 "Looduskaitse ja kultuurimälestiste kaitse korraldamisest Võru rajoonis" lisa 1 alajaotuse "II Kohaliku tähtsusega pargid ja puistud" punktid 5 (Kaasik Meremäe, keskkonnaregistris Meremäe kaasik), 7 (Vastse-Roosa park), 13 (Park, keskkonnaregistris Kuldre põlispuude grupp), 21 (Vana-Saaluse park) ja 22 (Vastseliina park);
  4) Võru Rajooni RSN Täitevkomitee 17. mai 1985. a otsuse nr 149 "Võru rajooni looduskaitse objektide arvelevõtmise ja mahakandmise kohta" lisa 1 "Kohaliku tähtsusega objektid" punktid 12 (Vastse-Roosa park), 13 (Park Antsla ST kalakasvatuse tiikide juures, keskkonnaregistris Kuldre põlispuude grupp), 24 (Vana-Saaluse park), 26 (Vastseliina linnuse park) ja 33 (Meremäe kaasik).

§ 3.  Loodusobjektide kaitse alt väljaarvamise põhjendused

  Põhjendused parkide ja puistute kaitse alt väljaarvamise kohta on esitatud käesoleva määruse seletuskirjas2.

§ 4.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

§ 5.  Menetluse läbiviimine

  Määruse menetlus viidi läbi keskkonnaministri 27. märtsi 2019. a käskkirjaga nr 1-2/19/271 algatatud haldusmenetluses. Menetluse ülevaade koos ärakuulamise tulemustega on esitatud käesoleva määruse seletuskirjas.

§ 6.  Vaidlustamine

  Määrust on võimalik vaidlustada, esitades kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras, osas, millest tulenevad kinnisasja omanikule või valdajale õigused ja kohustused, mis puudutavad kinnisasja kasutamist või käsutamist.


1 Sulgudes on siin ja edaspidi märgitud keskkonnaregistri kood.

2 Määruse seletuskirjaga saab tutvuda Keskkonnaministeeriumi veebilehel www.envir.ee.

Jüri Ratas
Peaminister

Arvo Aller
Maaeluminister keskkonnaministri ülesannetes

Taimar Peterkop
Riigisekretär

avalikgif