ID-kaart

Lihtotsing

Siseministri 11. augusti 2010. aasta määruse nr 34 "Piiriületuse ootejärjekorra andmekogu põhimäärus" muutmine
Siseminister 06.07.2020 määrus number 27; jõustumiskuupäev 01.08.2020

redaktsioon 01.08.2020 [RT I, 14.07.2020, 2]

Siseministri 11. augusti 2010. aasta määruse nr 34 "Piiriületuse ootejärjekorra andmekogu põhimäärus" muutmine

Vastu võetud 06.07.2020 nr 27

Määrus kehtestatakse riigipiiri seaduse § 74 lõike 1 alusel.

§ 1.  Siseministri 11. augusti 2010. aasta määruses nr 34 "Piiriületuse ootejärjekorra andmekogu põhimäärus" tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambulis asendatakse tekstiosa "§ 84 lõike 1" tekstiosaga "§ 74 lõike 1";

2) määruses asendatakse läbivalt sõnad "kohalik omavalitsus" sõnadega "kohaliku omavalitsuse üksus" vastavas käändes;

3) paragrahvi 2 lõikes 2 asendatakse sõnad "valdkonna eest vastutav minister on andmekogu haldamise ülesande halduslepingu alusel üle andnud" sõnadega "on andmekogu haldamise ülesanne halduslepingu alusel üle antud";

4) paragrahvi 22 lõike 2 punktis 4 ja lõike 4 punktis 4 asendatakse tekstiosa "§ 85 lõike 4 punkti 5" tekstiosaga "§ 75 lõike 2 punkti 5";

5) paragrahvi 3 tekst sõnastatakse järgmiselt:

"Andmekogu pidamise eesmärk on korraldada piiriületuse ootejärjekorda ja tõhustada avaliku korra tagamist.";

6) paragrahvi 18 lõikest 2 jäetakse välja tekstiosa ""Riigipiiri seaduses" sätestatud viisil".

§ 2.  Määrus jõustub 1. augustil 2020. a.

Mart Helme
Siseminister

Lauri Lugna
Kantsler

avalikgif