ID-kaart

Lihtotsing

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1004, 9. juuli 2020, millega kiidetakse heaks põhiaine lehmapiim vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa 
Euroopa Komisjon 09.07.2020 määrus number 1004; jõustumiskuupäev 30.07.2020

redaktsioon 30.07.2020

10.7.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 221/133


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/1004,

9. juuli 2020,

millega kiidetakse heaks põhiaine lehmapiim vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise ja nõukogu direktiivide 79/117/EMÜ ja 91/414/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta, (1) eriti selle artikli 13 lõiget 2 koostoimes artikli 23 lõikega 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjon sai 20. septembril 2017 äriühingult Basic-Eco-Logique taotluse lehmapiima heakskiitmiseks põhiainena. Taotlusele oli lisatud määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 23 lõike 3 teises lõigus nõutav teave. Taotleja sai loa taotlust täiendada ja esitas taotluse uue versiooni 2018. aasta mais. Uues versioonis laiendas taotleja taotluse ulatust (toortäis)lehmapiimale.

(2)

Komisjon palus Euroopa Toiduohutusametilt (edaspidi „toiduohutusamet“) teadusabi. Toiduohutusamet esitas komisjonile 22. augustil 2018 tehnilise aruande (2). Komisjon esitas läbivaatamisaruande (3) ja käesoleva määruse eelnõu alalisele taime-, looma-, toidu- ja söödakomiteele 21. oktoobril 2019 ning vormistas need dokumendid lõplikult komitee 24. märtsil 2020 toimunud koosoleku ajaks.

(3)

Taotleja esitatud teabest nähtub, et lehmapiim vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 178/2002 (4) artiklis 2 määratletud mõiste „toit“ kriteeriumidele. Kõnealust ainet ei kasutata üldjuhul taimekaitsevahendina, kuid sellegipoolest on nimetatud ainest ja veest koosnev või isegi lahjendamata toode taimekaitses kasulik. Seega tuleb seda käsitada kui põhiainet.

(4)

Muuks otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud piima käsitatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1069/2009 (5) kohaselt loomse kõrvalsaadusena. Sellisena peaks see olema kooskõlas kõnealuse määruse ja komisjoni määrusega (EL) nr 142/2011 (6).

(5)

Kuna laktoosi ja piimavalkude tõttu on piim Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1169/2011 (7) II lisa punkti 7 kohaselt loetletud allergiat või talumatust tekitava aine või tootena, on asjakohane piirata kasutamist kasvuetappidega, kui vilju ei ole.

(6)

Uuringutest on ilmnenud, et lehmapiim võib eeldatavalt üldjoontes vastata määruse (EÜ) nr 1107/2009 artiklis 23 sätestatud nõuetele, eelkõige seoses uuritud ja komisjoni läbivaatamisaruandes üksikasjalikult kirjeldatud kasutusviisidega. Seepärast on asjakohane lehmapiim põhiainena heaks kiita.

(7)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 13 lõikele 2 koostoimes kõnealuse määruse artikliga 6 ning arvestades teaduse ja tehnika arengut on siiski vaja lisada teatavad heakskiitmise tingimused, mida on üksikasjalikult kirjeldatud käesoleva määruse I lisas.

(8)

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 13 lõikega 4 tuleks komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 (8) lisa vastavalt muuta.

(9)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Põhiaine heakskiitmine

I lisas kirjeldatud lehmapiim kiidetakse heaks põhiainena vastavalt kõnealuses lisas esitatud tingimustele.

Artikkel 2

Rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 muutmine

Rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse II lisale.

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 9. juuli 2020

Komisjoni nimel

eesistuja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 309, 24.11.2009, lk 1.

(2)  EFSA (Euroopa Toiduohutusamet), 2018. Technical report on the outcome of the consultation with Member States and EFSA on the basic substance application for L-cysteine for use in plant protection as insecticide (Tehniline aruanne liikmesriikide ja Euroopa Toiduohutusametiga peetud konsultatsioonide tulemuste kohta seoses taotlusega kiita põhiainena heaks lehmapiim selle kasutamiseks taimekaitses fungitsiidina). EFSA toetav väljaanne 2018:EN-1482. 42 lk.

(3)  http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=EN.

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrus (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused (EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1).

(5)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1069/2009, milles sätestatakse muuks otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete tervise-eeskirjad ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1774/2002 (loomsete kõrvalsaaduste määrus) (ELT L 300, 14.11.2009, lk 1).

(6)  Komisjoni 25. veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 142/2011, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1069/2009, milles sätestatakse muuks otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete tervise-eeskirjad, ja nõukogu direktiivi 97/78/EÜ seoses teatavate selle direktiivi alusel piiril toimuvast veterinaarkontrollist vabastatud proovide ja näidistega (ELT L 54, 26.2.2011, lk 1).

(7)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2011. aasta määrus (EL) nr 1169/2011, milles käsitletakse toidualase teabe esitamist tarbijatele ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EÜ) nr 1924/2006 ja (EÜ) nr 1925/2006 ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni direktiiv 87/250/EMÜ, nõukogu direktiiv 90/496/EMÜ, komisjoni direktiiv 1999/10/EÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/13/EÜ, komisjoni direktiivid 2002/67/EÜ ja 2008/5/EÜ ning komisjoni määrus (EÜ) nr 608/2004 (ELT L 304, 22.11.2011, lk 18).

(8)  Komisjoni 25. mai 2011. aasta rakendusmäärus (EL) nr 540/2011, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1107/2009 seoses heakskiidetud toimeainete loeteluga (ELT L 153, 11.6.2011, lk 1).


I LISA

Üldnimetus,

tunnuskoodid

IUPACi nimetus

Puhtus (1)

Heakskiitmise kuupäev

Erisätted

Lehmapiim

CASi nr: 8049-98-7

Puudub

Ei kohaldata

30.7.2020

Lehmapiim peab vastama määruste (EÜ) nr 1069/2009 ja (EL) nr 142/2011 nõuetele.

Lehmapiima kasutatakse vastavalt konkreetsetele tingimustele, mis on esitatud lehmapiima kohta koostatud läbivaatamisaruande (SANTE/12816/2019) järeldustes ning eriti selle I ja II liites.


(1)  Täiendavad andmed põhiaine määratluse, spetsifikatsiooni ja kasutamise kohta on esitatud läbivaatamisaruandes.


II LISA

Rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa C osasse lisatakse järgmine kanne:

Number

Üldnimetus,

tunnuskoodid

IUPACi nimetus

Puhtus (1)

Heakskiitmise kuupäev

Erisätted

„22

Lehmapiim

CASi nr: 8049-98-7

Puudub

Ei kohaldata

30.7.2020

Lehmapiim peab vastama määruste (EÜ) nr 1069/2009 ja (EL) nr 142/2011 nõuetele.

Lehmapiima kasutatakse vastavalt konkreetsetele tingimustele, mis on esitatud lehmapiima kohta koostatud läbivaatamisaruande (SANTE/12816/2019) järeldustes ning eriti selle I ja II liites.“


(1)  Täiendavad andmed põhiaine määratluse, spetsifikatsiooni ja kasutamise kohta on esitatud läbivaatamisaruandes.


Top

avalikgif