ID-kaart

Lihtotsing

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1002, 9. juuli 2020, millega kehtestatakse erand rakendusmäärusest (EL) 2019/2072 seoses Ameerika Ühendriikidest pärit või Ameerika Ühendriikides töödeldud saarepuidu liitu sissetoomise nõuetega
Euroopa Komisjon 09.07.2020 määrus number 1002; jõustumiskuupäev 30.07.2020
; rakendamise kuupäev 01.07.2020

redaktsioon 30.07.2020

10.7.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 221/122


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/1002,

9. juuli 2020,

millega kehtestatakse erand rakendusmäärusest (EL) 2019/2072 seoses Ameerika Ühendriikidest pärit või Ameerika Ühendriikides töödeldud saarepuidu liitu sissetoomise nõuetega

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. oktoobri 2016. aasta määrust (EL) 2016/2031, mis käsitleb taimekahjustajatevastaseid kaitsemeetmeid, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EL) nr 228/2013, (EL) nr 652/2014 ja (EL) nr 1143/2014 ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 69/464/EMÜ, 74/647/EMÜ, 93/85/EMÜ, 98/57/EÜ, 2000/29/EÜ, 2006/91/EÜ ja 2007/33/EÜ, (1) eriti selle artikli 41 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni rakendusotsusega (EL) 2018/1203 (2) on lubatud liikmesriikidel näha ette ajutine erand teatavatest nõukogu direktiivi 2000/29/EÜ (3) sätetest seoses Ameerika Ühendriikidest pärit või Ameerika Ühendriikides töödeldud saarepuidu (saadud liigist Fraxinus L.) liitu sissetoomise erinõuetega.

(2)

Direktiiv 2000/29/EÜ on tunnistatud kehtetuks ja asendatud määrusega (EL) 2016/2031. Komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2019/2072, (4) milles on sätestatud teatavate taimede, taimsete saaduste ja muude objektide liitu sissetoomise eeskirjad ja nõuded, asendati kõnealuse direktiivi I–V lisa.

(3)

Vastavalt määruse (EL) 2019/2072 artikli 8 lõikele 1 koostoimes kõnealuse määruse VII lisa punktiga 87 kohaldatakse Ameerika Ühendriikidest pärit või Ameerika Ühendriikides töödeldud saarepuidu (edaspidi „määratletud puit“) liitu sissetoomise suhtes teatavaid erinõudeid, et vältida taimekahjustaja Agrilus planipennis Fairmaire põhjustatud nakkuse liitu sissetoomise ohtu. Kõnealused nõuded erinevad teataval määral rakendusotsuses (EL) 2018/1203 sätestatud nõuetest määratletud puidu liitu sissetoomise, selle kontrollimise ja järelevalve kohta.

(4)

Komisjoni viimati 2018. ja 2019. aastal tehtud auditite põhjal on jõutud järeldusele, et oma ametliku kontrolli raames rakendusotsuses (EL) 2018/1203 sätestatud nõuete kohaldamisega tagavad Ameerika Ühendriigid taimekaitse taseme, mis on samaväärne määruse (EL) 2019/2072 VII lisa punkti 87 alapunktides a ja b esitatud nõuetega.

(5)

Rakendusotsust (EL) 2018/1203 kohaldatakse kuni 30. juunini 2020. Ameerika Ühendriigid taotlesid 16. jaanuaril 2020 kõnealuse erandi kehtivusaja pikendamist pärast 30. juunit 2020.

(6)

Ameerika Ühendriikidest pärit või Ameerika Ühendriikides töödeldud saarepuidu impordi jätkumise tagamiseks on asjakohane ette näha erand rakendusmääruse (EL) 2019/2072 artikli 8 lõikest 1 ning VII lisa punkti 87 alapunktidest a ja b, et võimaldada määratletud puidu liitu sissetoomist tingimusel, et järgitakse rakendusotsuses (EL) 2018/1203 sätestatud erinõudeid, mida on veidi kohandatud.

(7)

Käesolevat määrust tuleks kohaldada alates 1. juulist 2020, et tagada määratletud puidu impordi jätkumine.

(8)

Käesolevat määrust tuleks kohaldada kuni 30. juunini 2023, et võimaldada selle kohaldamise läbivaatamist kõnealuseks kuupäevaks.

(9)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Erinõuded ajutise erandi tegemiseks

Erandina rakendusmääruse (EL) 2019/2072 artikli 8 lõikest 1 ning VII lisa punkti 87 alapunktidest a ja b järgitakse Ameerika Ühendriikidest pärit või Ameerika Ühendriikides töödeldud saarepuidu (saadud liigist Fraxinus L.) (edaspidi „määratletud puit“) liitu sissetoomisel käesoleva määruse artiklis 2 ja lisas sätestatud nõudeid.

Artikkel 2

Fütosanitaarsertifikaat

1.   Määratletud puiduga on kaasas Ameerika Ühendriikides välja antud fütosanitaarsertifikaat, milles kinnitatakse, et pärast kontrolli ei esine liidu karantiinseid taimekahjustajaid ega liidu karantiinsete taimekahjustajate loetellu kandmata taimekahjustajaid, mille suhtes kohaldatakse määruse (EL) 2016/2031 artikli 30 kohaselt vastu võetud meetmeid.

2.   Fütosanitaarsertifikaadi pealkirja „Täiendav deklaratsioon“ all tuleb esitada järgmised elemendid:

a)

lause „Vastab komisjoni rakendusmääruses (EL) 2020/1002 (*) sätestatud Euroopa Liidu nõuetele“;

(*)

Komisjoni 9. juuli 2020. aasta rakendusmäärus (EL) 2020/1002, millega kehtestatakse erand rakendusmäärusest (EL) 2019/2072 seoses Ameerika Ühendriikidest pärit või Ameerika Ühendriikides töödeldud saarepuidu liitu sissetoomise nõuetega (ELT L 221, 10.7.2020, lk 122)

b)

iga konkreetse eksporditava pakme number (numbrid);

c)

heakskiidetud käitise nimi (käitiste nimed) Ameerika Ühendriikides.

Artikkel 3

Kehtivusaja lõpp

Käesolev määrus kaotab kehtivuse 30. juunil 2023.

Artikkel 4

Jõustumine ja kohaldamise kuupäev

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. juulist 2020.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 9. juuli 2020

Komisjoni nimel

eesistuja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 317, 23.11.2016, lk 4.

(2)  Komisjoni 21. augusti 2018. aasta rakendusotsus (EL) 2018/1203, millega lubatakse liikmesriikidel ette näha ajutine erand teatavatest nõukogu direktiivi 2000/29/EÜ sätetest seoses Ameerika Ühendriikidest pärit või Ameerika Ühendriikides töödeldud saarepuiduga ja tunnistatakse kehtetuks komisjoni rakendusotsus (EL) 2017/204 (ELT L 217, 27.8.2018, lk 7).

(3)  Nõukogu 8. mai 2000. aasta direktiiv 2000/29/EÜ taimedele või taimsetele saadustele kahjulike organismide ühendusse sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate kaitsemeetmete kohta (EÜT L 169, 10.7.2000, lk 1).

(4)  Komisjoni 28. novembri 2019. aasta rakendusmäärus (EL) 2019/2072, millega kehtestatakse ühetaolised tingimused Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031 rakendamiseks seoses taimekahjustajatevastaste kaitsemeetmetega ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus (EÜ) nr 690/2008 ja muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) 2018/2019 (ELT L 319, 10.12.2019, lk 1).


LISA

A osa

1.   Töötlemisnõuded

Artiklis 1 osutatud kindlaksmääratud puidu töötlemine peab vastama kõigile järgmistele nõuetele.

a)

Koorimine

Määratletud puit on kooritud, kuid võib esineda silmaga selgesti eristatavaid eraldi asetsevaid kooretükikesi, mis peavad vastama ühele järgmistest tingimustest:

1)

tükikeste laius on (pikkusest olenemata) alla 3 cm või

2)

kui tükikeste laius on üle 3 cm, ei ületa neist ühegi kogupindala 50 cm2.

b)

Saagimine

Määratletud saetud puit on toodetud kooritud ümarpuidust.

c)

Kuumtöötlemine

Määratletud puitu on kuumutatud kuumutuskambris, mille on nõuetele vastavaks tunnistanud Ameerika Ühendriikide põllumajandusministeeriumi looma- ja taimetervise kontrolli teenistus (Animal and Plant Health Inspection Service, APHIS) või APHISe poolt heaks kiidetud asutus ning kuumutamisel on puidu temperatuur olnud vähemalt 71 °C kogu profiili ulatuses 1 200 minutit katkematult.

d)

Kuivatamine

Määratletud puitu on kuivatatud vähemalt kaks nädalat, järgides APHISe poolt heaks kiidetud tööstusliku kuivatamise kava.

Puidu lõplik niiskusesisaldus ei tohi ületada 10 % kuivainest.

2.   Nõuded käitistele

Määratletud puit peab olema toodetud, käideldud või ladustatud käitises, mis vastab kõigile järgmistele nõuetele:

a)

see on APHISe poolt ametlikult heaks kiidetud vastavalt APHISe sertifitseerimiskavale seoses taimekahjustajaga Agrilus planipennis Fairmaire;

b)

see on registreeritud APHISe veebisaidil avaldatud andmebaasis;

c)

APHIS või APHISe poolt heaks kiidetud asutus kontrollib seda vähemalt kord kuus ning jõudnud järeldusele, et käitis vastab käesoleva lisa nõuetele; Kui kõnealuseid kontrolle teeb APHISe poolt heaks kiidetud asutus, peab APHIS selle asutuse tööd auditeerima kord poolaastas. Poolaasta auditid hõlmavad asutuse menetluste ja dokumentatsiooni kontrollimist ning heakskiidetud käitise kontrollimist;

d)

määratletud puidu töötlemiseks kasutatavaid seadmeid kalibreeritakse vastavalt seadme käitamisjuhendile;

e)

käitises registreeritakse toimingud APHISe või APHISe poolt heaks kiidetud asutuse tehtava kontrolli jaoks, samuti töötlemise kestus, temperatuurid töötlemise ajal ning iga eksporditava pakme kohta nõuetele vastavuse kontrolli tulemus ja lõplik niiskusesisaldus.

3.   Märgistamine

Määratletud puidu igal pakmel peab olema nähtavalt esitatud pakme ainukordne number ja märgis, millel on „HT-KD“ või „Heat Treated-Kiln Dried“ (kuumtöödeldud – kuivatis kuivatatud). Kõnealuse märgise annab välja või selle väljaandmist kontrollib heakskiidetud käitise määratud ametnik, kes on kontrollinud, et punktis 1 esitatud töötlemisnõuded ja punktis 2 esitatud nõuded käitistele on täidetud.

4.   Ekspordieelne kontroll

APHIS või APHISe poolt ametlikult heaks kiidetud asutus peab liitu saadetavat määratletud puitu enne eksportimist kontrollima, veendumaks, et punktides 1 ja 3 esitatud nõuded on täidetud.

B osa

Määratletud puit vastavate CN-koodidega

1.

Liiki Fraxinus L. kuuluva puu puit, muul kujul kui:

tervenisti või osaliselt kõnealustest puudest saadud pilpad, tükikesed, saepuru, laastud, puidujäätmed või -jäägid,

puidust pakkematerjal pakkekarpide, -kastide, latt- või korvpakendite, pakketrumlite ja muude samalaadsete pakenditena; puitalused, äärtega puitalused ja muud kaubaalused, kaubaaluste puidust ääred, pakkimispuit, olenemata sellest, kas seda tegelikult kasutatakse mitmesuguste kaupade veol, välja arvatud puidusaadetise koostamiseks kasutatud puitpakend, mis on valmistatud sama liiki ja sama kvaliteediga puidust, kui on saadetises, ja vastab samadele liidu fütosanitaarnõuetele kui saadetises olev puit,

kuid sealhulgas puit, millel ei ole säilinud looduslikku kumerat pinda, ning mööbel ja muud töötlemata puidust valmistatud tooted

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

ex 4403 99 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

4407 95 10

4407 95 91

4407 95 99

ex 4407 99 27

ex 4407 99 40

ex 4407 99 90

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00


Top

avalikgif