ID-kaart

Lihtotsing

Komisjoni määrus (EL) 2020/1000, 9. juuli 2020, millega parandatakse määruse (EL) nr 1253/2014 (millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/125/EÜ ventilatsiooniseadmete ökodisaininõuete osas) teatavaid keeleversioone 
Euroopa Komisjon 09.07.2020 määrus number 1000; jõustumiskuupäev 30.07.2020

redaktsioon 30.07.2020

10.7.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 221/105


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2020/1000,

9. juuli 2020,

millega parandatakse määruse (EL) nr 1253/2014 (millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/125/EÜ ventilatsiooniseadmete ökodisaininõuete osas) teatavaid keeleversioone

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta direktiivi 2009/125/EÜ, mis käsitleb raamistiku kehtestamist energiamõjuga toodete ökodisaini nõuete sätestamiseks, (1) eriti selle artikli 15 lõiget 1,

ning arvestades, et:

(1)

Komisjoni määruse (EL) nr 1253/2014 (2) bulgaaria-, eesti-, hispaania-, hollandi-, horvaadi-, itaalia-, kreeka-, leedu-, läti-, malta-, poola-, rootsi-, saksa-, slovaki-, sloveeni-, soome-, taani-, tšehhi- ja ungarikeelse versiooni artikli 1 lõike 2 punktis g on vead, mis puudutavad määruse kohaldamisalast välja jäetud ventilatsiooniseadmeid. Need vead mõjutavad kõnealuse sätte sisu.

(2)

Määruse (EL) nr 1253/2014 maltakeelses versioonis on viga ka artikli 1 lõike 2 punktis h, mis puudutab määruse kohaldamisalast välja jäetud ventilatsiooniseadmeid. See viga mõjutab kõnealuse sätte sisu.

(3)

Määruse (EL) nr 1253/2014 rootsikeelses versioonis on lisaks viga I lisa punkti 1 alapunktis 9, IV lisa punkti 1 alapunktis o ja V lisa punkti 1 alapunktis o, mis puudutab ühte II–IX lisa jaoks määratletud mõistet. See viga mõjutab kõnealuste sätete sisu.

(4)

Seepärast tuleks määruse (EL) nr 1253/2014 bulgaaria-, eesti-, hispaania-, hollandi-, horvaadi-, itaalia-, kreeka-, leedu-, läti-, malta-, poola-, rootsi-, saksa-, slovaki-, sloveeni-, soome-, taani-, tšehhi- ja ungarikeelset versiooni vastavalt parandada. Teistes keeleversioonides ei ole vaja parandusi teha.

(5)

Käesolevas määruses kavandatud meetmed on kooskõlas direktiivi 2009/125/EÜ artikli 19 lõike 1 alusel loodud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EL) nr 1253/2014 parandatakse järgmiselt:

1)

artikli 1 lõiget 2 parandatakse järgmiselt:

a)

punkt g asendatakse järgmisega:

„g)

seadmed, millel on soojusvaheti ja soojuspump soojustagastuseks või mis võimaldab soojusülekannet või soojuse väljapääsu lisaks soojustagastile, välja arvatud soojusülekanne kaitseks jäätumise vastu või jää sulatamiseks;“;

b)

(ei puuduta eestikeelset versiooni);

2)

(ei puuduta eestikeelset versiooni);

3)

(ei puuduta eestikeelset versiooni);

4)

(ei puuduta eestikeelset versiooni).

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 9. juuli 2020

Komisjoni nimel

eesistuja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 285, 31.10.2009, lk 10.

(2)  Komisjoni 7. juuli 2014. aasta määrus (EL) nr 1253/2014, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/125/EÜ ventilatsiooniseadmete ökodisaininõuete osas (ELT L 337, 25.11.2014, lk 8).


Top

avalikgif