ID-kaart

Lihtotsing

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/996, 9. juuli 2020, milles käsitletakse karvakrooli, tümooli, D-karvooni, metüülsalitsülaadi ja L-mentooli preparaadi lubamist broilerite, noorkanade ja vähemlevinud kodulinnuliikide munalindude söödalisandina (loa hoidja Biomin GmbH) 
Euroopa Komisjon 09.07.2020 määrus number 996; jõustumiskuupäev 30.07.2020

redaktsioon 30.07.2020

10.7.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 221/87


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/996,

9. juuli 2020,

milles käsitletakse karvakrooli, tümooli, D-karvooni, metüülsalitsülaadi ja L-mentooli preparaadi lubamist broilerite, noorkanade ja vähemlevinud kodulinnuliikide munalindude söödalisandina (loa hoidja Biomin GmbH)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöötades kasutatavate söödalisandite lubade taotlemise nõue ning selliste lubade andmise alused ja kord.

(2)

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikliga 7 on esitatud taotlus karvakrooli, tümooli, D-karvooni, metüülsalitsülaadi ja L-mentooli preparaadi kasutamise lubamiseks. Taotlusele olid lisatud kõnealuse määruse artikli 7 lõikes 3 nõutud andmed ja dokumendid.

(3)

Kõnealuses taotluses käsitletakse loa andmist karvakroolist, tümoolist, D-karvoonist, metüülsalitsülaadist ja L-mentooli preparaadi kasutamiseks broilerite, noorkanade ja vähemlevinud kodulinnuliikide munalindude söödalisandina ning selle klassifitseerimist söödalisandite kategooriasse „zootehnilised lisandid“.

(4)

Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet“) jõudis oma 15. mai 2019. aasta arvamuses (2) järeldusele, et kavandatud kasutustingimustel ei avalda karvakrooli, tümooli, D-karvooni, metüülsalitsülaadi ja L-mentooli preparaat kahjulikku mõju loomade tervisele ega tarbijate või keskkonna ohutusele. Toiduohutusamet jõudis ka järeldusele, et kasutajate kokkupuude preparaadiga sissehingamise teel on ebatõenäoline ning et naha või silmade sensibiliseerimise kohta ei saa teha mingeid järeldusi. Seetõttu leiab komisjon, et tuleks võtta asjakohased kaitsemeetmed, mis võimaldavad ennetada kahjulikku mõju inimeste tervisele, eelkõige söödalisandi kasutajate puhul. Toiduohutusamet jõudis järeldusele, et kõnealune söödalisand võib tõhusalt parandada broilerite zootehnilisi näitajaid ning seda järeldust võib laiendada noorkanadele ja ekstrapoleerida vähemlevinud kodulinnuliikide munalindudele. Toiduohutusameti hinnangul ei ole vaja kehtestada turustamisjärgse järelevalve erinõudeid. Ühtlasi kinnitas toiduohutusamet määruse (EÜ) nr 1831/2003 kohaselt asutatud referentlabori esitatud aruande söödas sisalduva söödalisandi analüüsimeetodi kohta.

(5)

Karvakrooli, tümooli, D-karvooni, metüülsalitsülaadi ja L-mentooli preparaadi hindamisest nähtub, et määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud tingimused kasutamise lubamiseks on täidetud. Seepärast tuleks anda luba kõnealuse preparaadi kasutamiseks käesoleva määruse lisas esitatud tingimustel.

(6)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Lisas kirjeldatud preparaati, mis kuulub söödalisandite kategooriasse „zootehnilised lisandid“ ja funktsionaalrühma „muud zootehnilised lisandid“, lubatakse kasutada söödalisandina loomasöödas kõnealuses lisas esitatud tingimustel.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 9. juuli 2020

Komisjoni nimel

eesistuja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 268, 18.10.2003, lk 29.

(2)  EFSA Journal 2019; 17(6):5724.


LISA

Söödalisandi identifitseerimisnumber

Loa hoidja

Söödalisand

Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod

Loomaliik või -kategooria

Vanuse ülempiir

Miinimumsisaldus

Maksimumsisaldus

Muud sätted

Loa kehtivusaja lõpp

Söödalisandi sisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissöödas (mg/kg)

 

 

Kategooria: zootehnilised söödalisandid. Funktsionaalrühm: muud zootehnilised lisandid (zootehniliste näitajate parandamine)

4d20

Biomin GmbH

Karvakrooli, tümooli, D-karvooni, metüülsalitsülaadi ja L-mentooli preparaat

Söödalisandi koostis

Preparaat koosneb järgmisest:

karvakrool (120–160 mg/g)

tümool (1–3 mg/g)

D-karvoon (3–6 mg/g)

metüülsalitsülaat (10–35 mg/g)

L-mentool (30–55 mg/g)

amorfne ränidioksiid (maksimaalselt 100 mg/g)

hüdrogeenitud taimeõli (maksimaalselt 700 mg/g)

Tahke, kapseldatud

Broilerid

Noorkanad

Vähemlevinud kodulinnuliikide munalinnud

-

-

-

65

105

1.

Söödalisandi ja eelsegude kasutamisjuhistes märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel.

2.

Söödalisandit ei tohi kasutada koos muude karvakrooli, tümooli, D-karvooni, metüülsalitsülaadi ja L-mentooli allikatega.

3.

Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse söödalisandi kasutamisest tulenevaid võimalikke ohte. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid ohte kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid, sealhulgas nahakaitsevahendeid ja kaitseprille.

30.7.2030

Toimeaine kirjeldus

Karvakrool (CASi number: 499-75-2);

tümool (CASi number: 89-83-8);

D-karvoon (CASi number: 2244-16-8); metüülsalitsülaat (CASi number: 119-36-8);

L-mentool (CASi number: 2216-51-8)

Analüüsimeetod (1)

Toimeainete sisalduse määramine:

gaasikromatograafia koos leekionisatsioondetektoriga (GC-FID).


(1)  Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


Top

avalikgif