ID-kaart

Lihtotsing

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/994, 9. juuli 2020, milles käsitletakse loa andmist monensiini ja nikarbasiini (Monimax) kasutamiseks nuumkalkunite, broilerite ja noorkanade söödalisandina (loa hoidja Huvepharma NV) 
Euroopa Komisjon 09.07.2020 määrus number 994; jõustumiskuupäev 30.07.2020

redaktsioon 30.07.2020

10.7.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 221/79


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/994,

9. juuli 2020,

milles käsitletakse loa andmist monensiini ja nikarbasiini (Monimax) kasutamiseks nuumkalkunite, broilerite ja noorkanade söödalisandina (loa hoidja Huvepharma NV)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöötades kasutatavate söödalisandite lubade taotlemise nõue ning selliste lubade andmise alused ja kord.

(2)

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikliga 7 esitati taotlus monensiini ja nikarbasiini (Monimax) kasutamise lubamiseks. Taotlusele olid lisatud määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 7 lõikes 3 nõutud andmed ja dokumendid.

(3)

Kõnealuses taotluses käsitletakse loa andmist monensiini ja nikarbasiini (Monimax) kasutamiseks nuumkalkunite, broilerite ja noorkanade söödalisandina ning selle klassifitseerimist söödalisandite kategooriasse „koktsidiostaatikumid ja histomonostaatikumid“.

(4)

Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet“) jõudis 29. novembri 2017. aasta arvamuses, (2)2. oktoobri 2018. aasta arvamuses (3) ja 7. oktoobri 2019. aasta arvamuses (4) järeldusele, et kavandatud kasutustingimustes ei avalda monensiin ja nikarbasiin (Monimax) kahjulikku mõju loomade tervisele ega tarbijate või keskkonna ohutusele. Toiduohutusamet jõudis ka järeldusele, et söödalisand kujutab endast ohtu sissehingamisel ja võib olla naha suhtes mürgine. Silmi ärritava toime kohta andmed puuduvad. Seetõttu tuleks võtta asjakohased kaitsemeetmed, et vältida kahjulikku mõju inimeste, eelkõige söödalisandi kasutajate tervisele. Toiduohutusamet jõudis järeldusele, et söödalisandi kasutamine on efektiivne kalkunitel, broileritel ja noorkanadel esineva koktsidioosi tõrjeks. Toiduohutusamet jõudis ka järeldusele, et Eimeria spp. resistentsuse seireks tuleks rakendada turustamisjärgset järelevalvekava. Lisaks kinnitas toiduohutusamet määrusega (EÜ) nr 1831/2003 asutatud referentlabori aruande söödas sisalduva söödalisandi analüüsimeetodi kohta.

(5)

Monensiini ja nikarbasiini (Monimax) hindamisest nähtub, et määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud tingimused kasutamise lubamiseks on täidetud. Seepärast tuleks anda luba kõnealuse söödalisandi kasutamiseks käesoleva määruse lisas esitatud tingimustel.

(6)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Lisas kirjeldatud preparaati, mis kuulub söödalisandite kategooriasse „koktsidiostaatikumid ja histomonostaatikumid“, lubatakse kasutada söödalisandina loomasöödas kõnealuses lisas esitatud tingimustel.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 9. juuli 2020

Komisjoni nimel

eesistuja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 268, 18.10.2003, lk 29.

(2)  EFSA Journal 2017; 15(12):5094.

(3)  EFSA Journal 2018; 16(11):5459.

(4)  EFSA Journal 2019; 17(11):5888.


LISA

Söödalisandi identifitseerimisnumber

Loa hoidja nimi

Söödalisand

(kaubanduslik nimetus)

Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod

Loomaliik või -kategooria

Vanuse ülempiir

Miinimumsisaldus

Maksimumsisaldus

Muud sätted

Loa kehtivusaja lõpp

Jääkide piirnormid asjaomastes loomsetes toiduainetes

mg toimeainet 1 kg täissöödas, mille niiskusesisaldus on 12 %

Koktsidiostaatikumid ja histomonostaatikumid

 

51776

Huvepharma NV.

Monensiin

80 g/kg

Nikarbasiin 80 g/kg (Monimax)

Söödalisandi koostis

Preparaat koosneb järgmisest:

monensiin (naatriummonensiin) 80 g/kg

(monensiin A ≥ 90 %, monensiin A+B ≥ 95 %, monensiin C 0,2–0,3 %)

Nikarbasiin 80 g/kg

(suhe 1 : 1)

Tärklis: 15 g/kg

Nisujahu: 580 g/kg

Kaltsiumkarbonaat: q.s. 1000 g

Graanulid

Broilerid

 

40 mg naatriummonensiini

40 mg nikarbasiini

50 mg naatriummonensiini

50 mg nikarbasiini

1.

Söödalisand tuleb lisada segasööta eelseguna.

2.

Söödalisandit ei tohi segada muude koktsidiostaatikumidega.

3.

Kasutusjuhendisse tuleb märkida:

„Ohtlik hobuslastele. See sööt sisaldab ionofoori: vältida samaaegset kasutamist koos tiamuliiniga ning jälgida võimalikke kõrvaltoimeid, kui kasutatakse koos muude raviainetega“.

4.

Loa hoidja viib läbi järgmise turustamisjärgse järelevalve programmi:

resistentsus bakterite ja Eimeria spp. suhtes.

5.

Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse nende kasutamisest tuleneda võivaid ohte. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid ohte kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid, sealhulgas silma- ja hingamiskaitsevahendeid.

30.7.2030

25 μg naatriummonensiini naha + rasva nahk + rasv;

8 μg naatriummonensiini maksa, neeru ja lihase kilogrammi kohta (märgkaal)

15 000 μg DNCd maksa kilogrammi kohta (märgkaal);

6 000 μg DNCd neeru kilogrammi kohta (märgkaal);

4 000 μg DNCd lihase ja naha/rasva kilogrammi kohta (märgkaal).

Nuumkalkunid

16 nädalat

Noorkanad

16 nädalat

Toimeaine kirjeldus

Monensiin tehnilise aine naatriummonensiinina (aktiivsus ≥ 27 %)

CASi number 22373-78-0, toodetud Streptomyces cinnamonensis 28682 BCCM/LMG S-19095 abil, koostis:

naatriummonensiin A:

naatrium (2-[5-etüültetrahüdro-5-[tetrahüdro-3-metüül-5-[tetrahüdro-6-hüdroksü-6-(hüdroksümetüül)-3,5-dimetüül-

2H-püraan-2-üül]-2-furüül]-2-furüül]-9-hüdroksü-β-metoksü-α,γ,2,8-tetrametüül-1,6-dioksaspiro-[4.5]dekaan-7-butaanhape; C36H61NaO11,

naatriummonensiin B: naatrium-4-(9-hüdroksü-2-(5'-(6-hüdroksü-

6-(hüdroksümetüül)-3,5-dimetüültetrahüdro-2H-püraan-2-üül)-2,3'-dimetüüloktahüdro-[2,2'-bifuraan]-5-üül)-

2,8-dimetüül-1,6-dioksaspiro[4.5]dekaan-7-üül)-3-metoksü-2-metüülpentanaat;

C35H59NaO11,

naatriummonensiin C: naatrium-2-etüül-4-(2-(2-etüül-5'-(6-hüdroksü-6-(hüdroksümetüül)-

3,5-dimetüültetrahüdro-2H-püraan-2-üül)-3'-metüüloktahüdro-[2,2'-bifuraan]-5-üül)-9-hüdroksü-2,8-dimetüül-

1,6-dioksaspiro[4.5]dekaan-7-üül)-3-metoksüpentanaat; C37H63NaO11

Nikarbasiin

C19H 18N6O 6.

CASi number: 330-95-0; ekvimolekulaarne kompleks, koostis:

4,4-dinitrokarbaniliid (DNC) (67,4–73 %)

C13H10N4O5,

2-hüdroksü-4,6-dimetüülpürimidiin

(HDP) (27–30 %)

vaba HDP ≤ 2,5 %.

C6H8N2O

Tooteomased lisandid:

p-nitroaniliin (PNA): ≤ 0,1 %

metüül(4-nitrofenüül)karbamaat (M4NPC): ≤ 0,4 %.

Analüüsimeetod (1)

Monensiini sisalduse määramine söödalisandis:

kõrgefektiivne vedelikkromatograafia, kasutades kolonnijärgset derivaatimist koos nähtava valguse mõõtmisega (HPLC-VIS)

Monensiini sisalduse määramine eelsegudes ja söödas:

kõrgefektiivne vedelikkromatograafia, kasutades kolonnijärgset derivaatimist koos nähtava valguse mõõtmisega (HPLC-VIS) - EN ISO 14183

Nikarbasiini sisalduse määramine söödalisandis:

kõrgefektiivne vedelikkromatograafia, kasutades kolonnijärgset derivaatimist koos UV-põhise määramisega (HPLC-UV)

Nikarbasiini sisalduse määramine eelsegudes ja söödas:

kõrgefektiivne vedelikkromatograafia, kasutades kolonnijärgset derivaatimist koos UV-põhise määramisega (HPLC-UV) - EN ISO 15782

Naatriummonensiini ja nikarbasiini sisalduse määramiseks kudedes:

pöördfaasiline kõrgefektiivne vedelikkromatograafia koos tripleks-kvadrupool-massispektromeetriga (RP-HPLC-MS/MS) või mõni muu samaväärne meetod, mis vastab komisjoni otsuses 2002/657/EÜ sätestatud nõuetele.


(1)  Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


Top

avalikgif