ID-kaart

Lihtotsing

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/993, 9. juuli 2020, milles käsitletakse Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755) abil toodetud endo-1,4-β-ksülanaasi (EC 3.2.1.8) preparaadi söödalisandina kasutamise lubamist kõigi linnuliikide muude nuumlindude puhul kui broilerid, dekoratiivlindude puhul, kõigi muude sealiikide kui kodusea võõrutatud põrsaste puhul ja kõigi muude sealiikide kui kodusea nuumloomade puhul (loa hoidja Berg und Schmidt GmbH Co. KG) 
Euroopa Komisjon 09.07.2020 määrus number 993; jõustumiskuupäev 30.07.2020

redaktsioon 30.07.2020

10.7.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 221/76


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/993,

9. juuli 2020,

milles käsitletakse Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755) abil toodetud endo-1,4-β-ksülanaasi (EC 3.2.1.8) preparaadi söödalisandina kasutamise lubamist kõigi linnuliikide muude nuumlindude puhul kui broilerid, dekoratiivlindude puhul, kõigi muude sealiikide kui kodusea võõrutatud põrsaste puhul ja kõigi muude sealiikide kui kodusea nuumloomade puhul (loa hoidja Berg und Schmidt GmbH Co. KG)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöötades kasutatavate söödalisandite lubade taotlemise nõue ning selliste lubade andmise alused ja kord.

(2)

Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755) abil toodetud endo-1,4-β-ksülanaasi (EC 3.2.1.8) preparaadi kasutamiseks anti kümneks aastaks luba komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2018/130 (2) nuumsigade puhul ja komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2019/929 (3) broilerite ja võõrutatud põrsaste puhul.

(3)

Määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 7 kohaselt on esitatud taotlus Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755) abil toodetud endo-1,4-β-ksülanaasi (EC 3.2.1.8) preparaadi kasutamise lubamiseks. Taotlusele olid lisatud määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 7 lõikes 3 nõutud andmed ja dokumendid.

(4)

Taotluses käsitletakse Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755) abil toodetud endo-1,4-β-ksülanaasi (EC 3.2.1.8) preparaadi kasutamise lubamist söödalisandina kõigi muude linnuliikide nuumlindude, dekoratiivlindude ning kõigi muude sealiikide võõrutatud loomade ja nuumloomade puhul ning selle klassifitseerimist söödalisandite kategooriasse „zootehnilised lisandid“.

(5)

Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet“) jõudis oma 2. juuli 2019. aasta arvamuses (4) järeldusele, et kavandatud kasutustingimuste juures ei avalda Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755) abil toodetud endo-1,4-β-ksülanaasi (EC 3.2.1.8) preparaat kahjulikku mõju loomade tervisele, tarbijate ohutusele ega keskkonnale. Toiduohutusamet jõudis ka järeldusele, et söödalisandit tuleks käsitada võimaliku naha ja hingamiselundite sensibilisaatorina. Seetõttu tuleks võtta asjakohased kaitsemeetmed, et vältida kahjulikku mõju inimeste, eelkõige söödalisandi kasutajate tervisele. Toiduohutusamet jõudis oma varasemates arvamustes (5) järeldusele, et kõnealune söödalisand võib tõhusalt parandada broilerite, võõrutatud põrsaste ja nuumsigade zootehnilisi näitajaid ning et neid järeldusi saab ekstrapoleerida kõigile nuumlindudele ja dekoratiivlindudele ning kõigi sealiikide võõrutatud loomadele ja nuumloomadele. Toiduohutusameti hinnangul ei ole vaja kehtestada turustamisjärgse järelevalve erinõudeid. Amet kinnitas ka määrusega (EÜ) nr 1831/2003 asutatud referentlabori aruande söödas sisalduva kõnealuse söödalisandi analüüsimise meetodi kohta.

(6)

Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755) abil toodetud endo-1,4-β-ksülanaasi (EC 3.2.1.8) preparaadi hindamisest nähtub, et määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud tingimused kasutamise lubamiseks on täidetud. Seepärast tuleks anda luba kõnealuse preparaadi kasutamiseks käesoleva määruse lisas esitatud tingimustel.

(7)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Lisas kirjeldatud preparaati, mis kuulub söödalisandite kategooriasse „zootehnilised lisandid“ ja funktsionaalrühma „seedimist soodustavad ained“, lubatakse kasutada söödalisandina vastavalt kõnealuses lisas sätestatud tingimustele.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 9. juuli 2020

Komisjoni nimel

eesistuja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 268, 18.10.2003, lk 29.

(2)  ELT L 22, 26.1.2018, lk 120.

(3)  ELT L 148, 6.6.2019, lk 25.

(4)  EFSA Journal 2019; 17(7):5781.

(5)  EFSA Journal 2017; 15(2):4707 ja EFSA Journal 2018; 16(10):5457.


LISA

Söödalisandi identifitseerimisnumber

Loa hoidja

Söödalisand

Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod

Loomaliik või -kategooria

Vanuse ülempiir

Miinimumsisaldus

Maksimumsisaldus

Muud sätted

Loa kehtivusaja lõpp

Aktiivsusühikuid 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta

Kategooria: zootehnilised söödalisandid. Funktsionaalrühm: seedimist soodustavad ained.

4a26

Berg and Schmidt GmbH Co. KG

Endo-1,4-β-ksülanaas

(EC 3.2.1.8)

Söödalisandi koostis

Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755) abil toodetud endo-1,4-β-ksülanaasi (EC 3.2.1.8) preparaat minimaalse aktiivsusega 15 000 EPU (1)/g

Tahke

-----------------

Toimeaine kirjeldus

Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755) abil toodetud endo-1,4-β-ksülanaas (EC 3.2.1.8)

-----------------

Analüüsimeetod (2)

Endo-1,4-β-ksülanaasi aktiivsuse määramine söödalisandis, eelsegudes ja söödas:

kolorimeetriline meetod, mille puhul mõõdetakse niisuguse vesilahustuva värvaine sisaldust, mis vabaneb endo-1,4-β-ksülanaasi toimel nisu arabinoksülaansubstraadist, mis on ristseotud asuriiniga.

Kõigi linnuliikide nuumlinnud, v.a broilerid

Dekoratiivlinnud

Kõigi sealiikide, v.a kodusea võõrutatud põrsad

Kõigi sealiikide, v.a kodusea nuumloomad

-

1 500 EPU

-

1.

Söödalisandi ja eelsegude kasutamisjuhistes märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel.

2.

Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse nende kasutamisest tuleneda võivaid riske. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid ohte kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid, sealhulgas naha-, silmade- ja hingamiskaitsevahendeid.

30.7.2030


(1)  Üks endopentosanaasi ühik (EPU) vastab niisugusele ensüümikogusele, mille toimel pH väärtusel 4,7 ja temperatuuril 50 °C vabaneb kaera/speltanisu ksülaanist 0,0083 μmol redutseerivaid suhkruid (ksüloosi ekvivalentides) minutis.

(2)  Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


Top

avalikgif