ID-kaart

Lihtotsing

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1006, 9. juuli 2020, millega peatatakse taotluste esitamine rakendusmääruse (EL) 2020/596 kohase kaheksa kuu vanuste või vanemate veiste värske või jahutatud liha eraladustamise toetuste saamiseks
Euroopa Komisjon 09.07.2020 määrus number 1006; jõustumiskuupäev 10.07.2020

redaktsioon 10.07.2020

10.7.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 223/1


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/1006,

9. juuli 2020,

millega peatatakse taotluste esitamine rakendusmääruse (EL) 2020/596 kohase kaheksa kuu vanuste või vanemate veiste värske või jahutatud liha eraladustamise toetuste saamiseks

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007 (1),

võttes arvesse komisjoni 18. mai 2016. aasta rakendusmäärust (EL) 2016/1240, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 rakenduseeskirjad riikliku sekkumise ja eraladustamistoetuse osas, (2) eriti selle artikli 45 lõike 3 punkte a ja c,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt komisjoni rakendusmäärusele (EL) 2020/596 (3) on kaheksa kuu vanuste või vanemate veiste värske või jahutatud liha eraladustamise toetus kättesaadav alates 7. maist 2020 kooskõlas komisjoni rakendusmääruses (EL) 2016/1240 sätestatud tingimustega.

(2)

Turuolukorra ja rakendusmääruses (EL) 2020/596 sätestatud kaheksa kuu vanuste või vanemate veiste värske või jahutatud liha eraladustamise toetuskava kasutamise uurimisest tulenevalt on soovitatav lõpetada eraladustamistoetuse andmine ja määrata kindlaks taotluste esitamise lõppkuupäev. Komisjonil on kavas esitada asjakohane toetuse andmise lõpetamist käsitlev määrus põllumajandusturgude ühise korralduse komiteele arvamuse saamiseks. Siiski on tõenäoline, et toetuskava raames esitatakse liiga palju taotlusi.

(3)

Seetõttu on vaja peatada rakendusmääruses (EL) 2020/596 sätestatud toetusetaotluste esitamine ja lükata tagasi kõik need enne peatamisperioodi esitatud taotlused, mille puhul taotluse rahuldamise otsus oleks tehtud peatamisperioodil.

(4)

Spekulatsioonide vältimiseks peaks käesolev määrus jõustuma järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Rakendusmääruse (EL) 2020/596 artikli 3 kohaldamine peatatakse alates 10. juulist 2020 kuni 16. juulini 2020. Kõnealusel ajavahemikul esitatud taotlusi lepingute sõlmimise kohta ei võeta vastu.

2.   Pärast 8. juulit 2020 esitatud taotlused, mille vastuvõtmise üle oleks otsustatud lõikes 1 esitatud ajavahemikul, lükatakse tagasi.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 9. juuli 2020

Komisjoni nimel

presidendi eest

põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadi

peadirektor

Wolfgang BURTSCHER


(1)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 671.

(2)  ELT L 206, 30.7.2016, lk 71.

(3)  Komisjoni 30. aprilli 2020. aasta rakendusmäärus (EL) 2020/596, millega antakse kaheksa kuu vanuste või vanemate veiste värske ja jahutatud liha eraladustamise toetust ning määratakse eelnevalt kindlaks toetuse suurus (ELT L 140, 4.5.2020, lk 26).


Top

avalikgif