ID-kaart

Lihtotsing

Nõukogu otsus (EL) 2020/985, 7. juuli 2020, mis käsitleb São Tomé ja Príncipe Demokraatliku Vabariigi ning Euroopa Ühenduse vahelise kalandusalase partnerluslepingu rakendamise protokolli sõlmimist
Euroopa Liidu Nõukogu 07.07.2020 otsus number 985; jõustumiskuupäev 07.07.2020

redaktsioon 07.07.2020

10.7.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 222/7


NÕUKOGU OTSUS (EL) 2020/985,

7. juuli 2020,

mis käsitleb São Tomé ja Príncipe Demokraatliku Vabariigi ning Euroopa Ühenduse vahelise kalandusalase partnerluslepingu rakendamise protokolli sõlmimist

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 43 koostoimes selle artikli 218 lõike 6 teise lõigu punkti a alapunktiga v ja artikli 218 lõikega 7,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi nõusolekut (1)

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 23. juulil 2007 vastu määruse (EÜ) nr 894/2007 (2) São Tomé ja Príncipe Demokraatliku Vabariigi ning Euroopa Ühenduse vahelise kalandusalase partnerluslepingu (3) (edaspidi „leping“) sõlmimise kohta. Leping jõustus 29. augustil 2011 ja on endiselt jõus.

(2)

Nõukogu volitas 18. detsembril 2017 komisjoni alustama läbirääkimisi São Tomé ja Príncipe Demokraatliku Vabariigiga (edaspidi „São Tomé ja Príncipe“), et sõlmida lepingu rakendamise uus protokoll.

(3)

Lepingu eelmise protokolli kehtivusaeg lõppes 22. mail 2018.

(4)

Komisjon on pidanud liidu nimel läbirääkimisi uue protokolli üle. Läbirääkimiste tulemusena parafeeriti uus protokoll 17. aprillil 2019.

(5)

Vastavalt nõukogu otsusele (EL) 2019/2218 (4). allkirjastati São Tomé ja Príncipe Demokraatliku Vabariigi ning Euroopa Ühenduse vahelise kalandusalase partnerluslepingu rakendamise protokoll (edaspidi „protokoll“) 19. detsembril 2019.

(6)

Protokolli on kohaldatud ajutiselt alates selle allkirjastamise kuupäevast.

(7)

Protokolli eesmärk on võimaldada liidul ning São Tomél ja Príncipel teha tihedamat koostööd, et arendada säästvat kalanduspoliitikat, edendada kalavarude vastutustundlikku kasutamist São Tomé ja Príncipe vetes ning toetada São Tomé ja Príncipe jõupingutusi kalandussektori arendamisel.

(8)

Protokoll tuleks heaks kiita.

(9)

Lepingu artikliga 9 moodustatakse ühiskomitee, mis vastutab lepingu rakendamise järelevalve eest. Lisaks võib ühiskomitee kooskõlas nimetatud artikliga ning protokolli artikliga 6 ja artikli 7 lõikega 2 võtta vastu teatavad protokolli muudatused. Selliste muudatuste heakskiitmise hõlbustamiseks tuleks anda komisjonile õigus need sisuliste ja menetluslike eritingimuste täitmisel lihtsustatud korras liidu nimel heaks kiita.

(10)

Protokolli muudatusi käsitleva liidu seisukoha peaks kindlaks määrama nõukogu. Esitatud muudatusettepanekud kiidetakse heaks, välja arvatud juhul, kui selle vastu on Euroopa Liidu lepingu artikli 16 lõikele 4 vastav liikmesriikide blokeeriv vähemus.

(11)

Seisukoht, mille liit võtab ühiskomitees muudes küsimustes, tuleks kindlaks määrata kooskõlas aluslepingute ja väljakujunenud tavadega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

São Tomé ja Príncipe Demokraatliku Vabariigi ning Euroopa Ühenduse vahelise kalandusalase partnerluslepingu rakendamise protokoll kiidetakse liidu nimel heaks (5).

Artikkel 2

Nõukogu eesistuja esitab liidu nimel protokolli artiklis 16 sätestatud teate.

Artikkel 3

Komisjon on volitatud käesoleva otsuse lisas sätestatud menetluse kohaselt kiitma liidu nimel heaks protokolli muudatused, mille võtab vastu lepingu artikliga 9 moodustatud ühiskomitee.

Artikkel 4

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 7. juuli 2020

Nõukogu nimel

eesistuja

M. ROTH


(1)  17. juuni 2020. aasta nõusolek (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(2)  Nõukogu 23. juuli 2007. aasta määrus (EÜ) nr 894/2007 São Tomé ja Príncipe Demokraatliku Vabariigi ning Euroopa Ühenduse vahelise kalandusalase partnerluslepingu sõlmimise kohta (ELT L 205, 7.8.2007, lk 35).

(3)  ELT L 205, 7.8.2007, lk 36.

(4)  Nõukogu 24. oktoobri 2019. aasta otsus (EL) 2019/2218, mis käsitleb Euroopa Liidu nimel São Tomé ja Príncipe Demokraatliku Vabariigi ning Euroopa Ühenduse vahelise kalandusalase partnerluslepingu rakendamise protokolli allkirjastamist ja selle ajutist kohaldamist (ELT L 333, 27.12.2019, lk 1).

(5)  Protokolli tekst on avaldatud ELTs L 333 27.12.2019 koos allkirjastamise otsusega.


LISA

Ühiskomitee poolt vastu võetavateprotokolli muudatuste heakskiitmise menetlus

Kui ühiskomiteel palutakse võtta vastu protokolli muudatused vastavalt protokolli artiklile 6 ja artikli 7 lõikele 2, on komisjonil õigus kiita kavandatud muudatused liidu nimel heaks järgmistel tingimustel.

1)

Komisjon tagab, et liidu nimel heakskiitmine

a)

on kooskõlas ühise kalanduspoliitika eesmärkidega;

b)

on kooskõlas piirkondlike kalandusorganisatsioonide poolt vastu võetud asjaomaste eeskirjadega ning võtab arvesse rannikuriikide ühist majandamist;

c)

võtab arvesse komisjonile saadetud uusimat statistilist, bioloogilist ja muud asjaomast teavet.

2)

Enne kavandatud muudatuste liidu nimel heakskiitmist esitab komisjon need nõukogule piisavalt vara enne ühiskomitee asjaomast koosolekut.

3)

Nõukogu hindab kavandatud muudatuste vastavust punktis 1 sätestatud kriteeriumidele.

4)

Komisjon kiidab kavandatavad muudatused liidu nimel heaks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Liidu lepingu artikli 16 lõike 4 kohasele blokeerivale vähemusele vastav arv liikmesriike väljendab neile nõukogus vastuseisu. Sellise blokeeriva vähemuse olemasolu korral lükkab komisjon kavandatud muudatused liidu nimel tagasi.

5)

Kui ühiskomitee järgmistel koosolekutel, sealhulgas kohapeal, on võimatu kokkuleppele jõuda, suunatakse küsimus punktides 2–4 sätestatud korras uuesti nõukogule, et liidu seisukohas võetaks uusi asjaolusid arvesse.

6)

Komisjonil palutakse võtta õigel ajal ühiskomitee otsuse suhtes vajalikud järelmeetmed, sealhulgas asjakohasel juhul asjaomase otsuse avaldamine Euroopa Liidu Teatajas ning kõnealuse otsuse rakendamiseks vajalike ettepanekute esitamine.

7)

Muudes küsimustes, mis ei puuduta protokolli muudatusi vastavalt selle artiklile 6 ja artikli 7 lõikele 2, määratakse liidu poolt ühiskomitees võetav seisukoht kindlaks kooskõlas aluslepingutega ja väljakujunenud töötavaga.


Top

avalikgif