ID-kaart

Lihtotsing

Nõukogu otsus (EL) 2020/984, 7. juuli 2020, Euroopa Ühenduse ja Guinea-Bissau Vabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepingu rakendamise protokolli (2019-2024) sõlmimise kohta
Euroopa Liidu Nõukogu 07.07.2020 otsus number 984; jõustumiskuupäev 07.07.2020

redaktsioon 07.07.2020

10.7.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 222/4


NÕUKOGU OTSUS (EL) 2020/984,

7. juuli 2020,

Euroopa Ühenduse ja Guinea-Bissau Vabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepingu rakendamise protokolli (2019–2024) sõlmimise kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 43 koostoimes artikli 218 lõike 6 teise lõigu punkti a alapunktiga v ning artikli 218 lõikega 7,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi nõusolekut (1)

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu sõlmis 17. märtsil 2008. aastal vastu võetud määrusega (EÜ) nr 241/2008 (2) Euroopa Ühenduse ja Guinea-Bissau Vabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepingu (3) („leping“). Leping jõustus 15. aprillil 2008, seda on vaikimisi pikendatud ja see on kehtiv.

(2)

Komisjoni soovituse alusel otsustas nõukogu 28. veebruaril 2017 anda loa alustada läbirääkimisi Guinea-Bissau Vabariigiga, et sõlmida uus lepingu rakendamise protokoll.

(3)

Lepingu eelmise protokolli kehtivusaeg lõppes 23. novembril 2017.

(4)

Komisjon on pidanud liidu nimel läbirääkimisi uue protokolli üle. Läbirääkimiste tulemusena parafeeriti uus protokoll 15. novembril 2018.

(5)

Kooskõlas nõukogu otsusega (EL) 2019/1088 (4) kirjutati Euroopa Ühenduse ja Guinea-Bissau Vabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepingu rakendamise protokollile (2019–2024) („protokoll“) alla 15. juunil 2019.

(6)

Protokolli on kohaldatud ajutiselt alates selle allkirjastamise kuupäevast.

(7)

Protokolli eesmärk on võimaldada liidul ja Guinea-Bissau Vabariigil teha tihedamat koostööd, et edendada säästvat kalanduspoliitikat, kalavarude vastutustundlikku kasutust Guinea-Bissau vetes ja Guinea-Bissau jõupingutusi sinise majanduse arendamisel.

(8)

Protokoll tuleks heaks kiita.

(9)

Lepingu artikliga 10 moodustatakse ühiskomitee, mille ülesanne on teha lepingu rakendamise üle järelevalvet. Lisaks võib ühiskomitee kooskõlas nimetatud artikliga, protokolli artikliga 5, artikli 6 lõikega 4, artikli 7 lõikega 4 ning artikli 8 lõigetega 2 ja 4 võtta vastu teatavad protokolli muudatused. Selliste muudatuste heakskiitmise hõlbustamiseks tuleks anda komisjonile õigus need sisuliste ja menetluslike eritingimuste täitmisel lihtsustatud korras liidu nimel heaks kiita.

(10)

Protokolli muudatusi käsitleva liidu seisukoha peaks kindlaks määrama liikmesriikide valitsuste alaliste esindajate komitee. Kavandatud muudatused võetakse vastu, välja arvatud juhul, kui liikmesriikide valitsuste alaliste esindajate komitees on selle vastu Euroopa Liidu lepingu artikli 16 lõikele 4 vastav liikmesriikide blokeeriv vähemus.

(11)

Ühiskomitees liidu poolt vastu võetav seisukoht muudes küsimustes tuleks kindlaks määrata vastavalt aluslepingutele ja väljakujunenud töötavale,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa Ühenduse ja Guinea-Bissau Vabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepingu rakendamise protokoll (2019–2024) kiidetakse liidu nimel heaks (5).

Artikkel 2

Nõukogu eesistuja esitab liidu nimel protokolli artiklis 17 sätestatud teate.

Artikkel 3

Komisjon on volitatud käesoleva otsuse lisas sätestatud menetluse kohaselt kiitma liidu nimel heaks protokolli muudatused, mille võtab vastu lepingu artikliga 10 moodustatud ühiskomitee.

Artikkel 4

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 7. juuli 2020

Nõukogu nimel

eesistuja

M. ROTH


(1)  17. juuni 2020. aasta nõusolek (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(2)  Nõukogu 17. märtsi 2008. aasta määrus (EÜ) nr 241/2008 Euroopa Ühenduse ja Guinea-Bissau Vabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepingu sõlmimise kohta (ELT L 75, 18.3.2008, lk 49).

(3)  ELT L 342, 27.12.2007, lk 5.

(4)  Nõukogu 6. juuni 2019. aasta otsus (EL) 2019/1088 Euroopa Ühenduse ja Guinea-Bissau Vabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepingu rakendamise protokolli (2019–2024) Euroopa Liidu nimel allkirjastamise ja selle ajutise kohaldamise kohta (ELT L 173, 27.6.2019, lk 1).

(5)  Protokolli tekst on avaldatud 27.6.2019 ELTs L 173 koos allkirjastamise otsusega.


LISA

Ühiskomitee poolt vastu võetavate protokolli muudatuste heakskiitmise menetlus

Kui ühiskomiteel palutakse võtta vastu protokolli muudatused vastavalt protokolli artiklile 5, artikli 6 lõikele 4, artikli 7 lõikele 4 ning artikli 8 lõigetele 2 ja 4, on komisjon volitatud kiitma kavandatud muudatused liidu nimel heaks järgmistel tingimustel.

1)

Komisjon tagab, et liidu nimel heakskiitmine:

a)

on kooskõlas ühise kalanduspoliitika eesmärkidega;

b)

on kooskõlas piirkondlike kalandusorganisatsioonide poolt vastu võetud asjaomaste reeglitega ning võtab arvesse rannikuriikide ühist haldamist;

c)

võtab arvesse komisjonile saadetud värskeimat statistilist, bioloogilist ja muud asjaomast teavet.

2)

Enne kavandatud muudatuste liidu nimel heaks kiitmist esitab komisjon need nõukogule piisavalt vara enne asjaomase ühiskomitee koosolekut.

3)

Liikmesriikide valitsuste alaliste esindajate komitee hindab kavandatud muudatuste vastavust käesoleva lisa punktis 1 sätestatud kriteeriumitele.

4)

Komisjon kiidab muudatused liidu nimel heaks, välja arvatud juhul, kui selle vastu on Euroopa Liidu lepingu artikli 16 lõikele 4 vastav liikmesriikide blokeeriv vähemus nõukogus. Sellise blokeeriva vähemuse olemasolu korral lükkab komisjon kavandatud muudatused liidu nimel tagasi.

5)

Kui järgmistel koosolekutel Guinea-Bissauga, sealhulgas kohapeal, on võimatu kokkuleppele jõuda, edastatakse küsimus punktides 2–4 sätestatud korras uuesti nõukogule, et liidu seisukohas võetaks arvesse uusi asjaolusid.

6)

Komisjonil palutakse võtta õigel ajal ühiskomitee otsuse suhtes vajalikud järelmeetmed, sealhulgas asjakohasel juhul asjaomase otsuse avaldamine Euroopa Liidu Teatajas ning kõnealuse otsuse rakendamiseks vajalike ettepanekute esitamine.

7)

Muudes küsimustes, mis ei puuduta protokolli muudatusi vastavalt selle artiklile 5, artikli 6 lõikele 4, artikli 7 lõikele 4 ning artikli 8 lõigetele 2 ja 4, määratakse liidu nimel ühiskomitees vastu võetav seisukoht kindlaks kooskõlas aluslepingutega ja väljakujunenud töötavaga.


Top

avalikgif