ID-kaart

Lihtotsing

Nõukogu otsus (EL) 2020/983, 7. juuli 2020, Euroopa Ühenduse ja Cabo Verde Vabariigi vahelise kalandussektori partnerluslepingu rakendamise protokolli (2019-2024) sõlmimise kohta
Euroopa Liidu Nõukogu 07.07.2020 otsus number 983; jõustumiskuupäev 07.07.2020

redaktsioon 07.07.2020

10.7.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 222/1


NÕUKOGU OTSUS (EL) 2020/983,

7. juuli 2020,

Euroopa Ühenduse ja Cabo Verde Vabariigi vahelise kalandussektori partnerluslepingu rakendamise protokolli (2019–2024) sõlmimise kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 43 koostoimes artikli 218 lõike 6 punkti a alapunktiga v ning artikli 218 lõikega 7,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi nõusolekut (1)

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu kiitis 19. detsembril 2006 vastu võetud määrusega (EÜ) nr 2027/2006 (2) heaks Euroopa Ühenduse ja Cabo Verde Vabariigi vahelise kalandussektori partnerluslepingu sõlmimise (3) (edaspidi „leping“). Leping jõustus 30. märtsil 2007, seda pikendati vaikimisi ja see on kehtiv.

(2)

Komisjoni otsuse alusel otsustas nõukogu 4. juunil 2018 anda loa alustada läbirääkimisi Cabo Verde Vabariigiga lepingu rakendamise uue protokolli üle.

(3)

Lepingu eelmise protokolli kehtivusaeg lõppes 22. detsembril 2018.

(4)

Komisjon on pidanud liidu nimel läbirääkimisi uue protokolli üle. Läbirääkimiste tulemusena parafeeriti uus protokoll 12. oktoobril 2018.

(5)

Kooskõlas nõukogu otsusega (EL) 2019/951 (4) kirjutati Euroopa Ühenduse ja Cabo Verde Vabariigi vahelise kalandussektori partnerluslepingu rakendamise protokollile (2019–2024) (5) (edaspidi „protokoll“) alla 20. mail 2019.

(6)

Protokolli kohaldatakse ajutiselt alates selle allkirjastamise kuupäevast.

(7)

Protokolli eesmärk on võimaldada liidul ja Cabo Verde Vabariigil teha tihedamat koostööd, et edendada säästvat kalanduspoliitikat, kalavarude vastutustundlikku kasutust Cabo Verde vetes ja Cabo Verde jõupingutusi sinise majanduse arendamisel.

(8)

Protokoll tuleks heaks kiita.

(9)

Lepingu artikliga 9 moodustatakse ühiskomitee, kelle ülesanne on teha lepingu rakendamise üle järelevalvet. Lisaks võib ühiskomitee kooskõlas nimetatud artikliga ning protokolli artikliga 5, artikli 6 lõikega 3 ning artikli 7 lõigetega 1 ja 2 võtta vastu teatavad protokolli muudatused. Selliste muudatuste heakskiitmise hõlbustamiseks tuleks anda komisjonile õigus sisuliste ja menetluslike eritingimuste täitmisel need lihtsustatud korras liidu nimel heaks kiita.

(10)

Protokolli muudatusi käsitleva liidu seisukoha peaks välja kujundama liikmesriikide valitsuste alaliste esindajate komitee. Kavandatud muudatused võetakse vastu, välja arvatud juhul, kui selle vastu on Euroopa Liidu lepingu artikli 16 lõikele 4 vastav liikmesriikide blokeeriv vähemus.

(11)

Ühiskomitees vastu võetav liidu seisukoht muudes küsimustes tuleks kindlaks määrata vastavalt aluslepingutele ja väljakujunenud töötavale,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa Ühenduse ja Cabo Verde Vabariigi vahelise kalandussektori partnerluslepingu rakendamise protokoll (2019–2024) kiidetakse liidu nimel heaks.

Artikkel 2

Nõukogu eesistuja esitab liidu nimel protokolli artiklis 16 sätestatud teated.

Artikkel 3

Käesoleva otsuse lisas kehtestatud menetluse kohaselt on komisjon volitatud kiitma liidu nimel heaks protokolli muudatused, mille võtab vastu lepingu artikliga 9 moodustatud ühiskomitee.

Artikkel 4

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 7. juuli 2020

Nõukogu nimel

eesistuja

M. ROTH


(1)  17. juuni 2020. aasta nõusolek (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(2)  Nõukogu 19. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 2027/2006 Euroopa Ühenduse ja Cabo Verde Vabariigi vahelise kalandussektori partnerluslepingu sõlmimise kohta (ELT L 414, 30.12.2006, lk 1).

(3)  ELT L 414, 30.12.2006, lk 3.

(4)  Nõukogu 17. mai 2019. aasta otsus (EL) 2019/951 Euroopa Ühenduse ja Cabo Verde Vabariigi vahelise kalandussektori partnerluslepingu rakendamise protokolli (2019–2024) Euroopa Liidu nimel allkirjastamise ja selle ajutise kohaldamise kohta (ELT L 154, 12.6.2019, lk 1).

(5)  ELT L 154, 12.6.2019, lk 3.


LISA

ÜHISKOMITEE POOLT VASTU VÕETAVATE PROTOKOLLI MUUDATUSTE HEAKSKIITMISE MENETLUS

Kui ühiskomiteel palutakse võtta vastu protokolli muudatused vastavalt protokolli artiklile 5, artikli 6 lõikele 3 ning artikli 7 lõigetele 1 ja 2, on komisjon volitatud kiitma liidu nimel heaks kavandatud muudatused järgmistel tingimustel.

1)

Komisjon tagab, et liidu nimel heakskiitmine

a)

on kooskõlas ühise kalanduspoliitika raames seatud eesmärkidega;

b)

on kooskõlas piirkondlike kalandusorganisatsioonide poolt vastu võetud asjaomaste reeglitega ning võtab arvesse rannikuriikide ühist haldamist;

c)

võtab arvesse komisjonile saadetud uusimat statistilist, bioloogilist ja muud asjaomast teavet.

2)

Enne kavandatud muudatuste liidu nimel heakskiitmist esitab komisjon need nõukogule piisavalt vara enne asjaomase ühiskomitee koosolekut.

3)

Liikmesriikide valitsuste alaliste esindajate komitee hindab kavandatud muudatuste vastavust käesoleva lisa punktis 1 sätestatud kriteeriumitele.

4)

Komisjon kiidab muudatused liidu nimel heaks, välja arvatud juhul, kui selle vastu on Euroopa Liidu lepingu artikli 16 lõikele 4 vastav liikmesriikide blokeeriv vähemus nõukogus. Sellise blokeeriva vähemuse olemasolu korral lükkab komisjon kavandatud muudatused liidu nimel tagasi.

5)

Kui järgmistel koosolekutel, sealhulgas kohapeal, on võimatu kokkuleppele jõuda, edastatakse küsimus punktides 2–4 sätestatud korras uuesti nõukogule, et liidu seisukohas võetaks arvesse uusi elemente.

6)

Komisjonil palutakse võtta õigel ajal ühiskomitee otsuse suhtes vajalikud järelmeetmed, sealhulgas asjakohasel juhul asjaomase otsuse avaldamine Euroopa Liidu Teatajas ning kõnealuse otsuse rakendamiseks vajalike ettepanekute esitamine.

7)

Muudes küsimustes, mis ei puuduta protokolli muudatusi vastavalt selle artiklile 5, artikli 6 lõikele 3 ning artikli 7 lõigetele 1 ja 2, määratakse liidu nimel ühiskomitees vastu võetav seisukoht kindlaks kooskõlas aluslepingutega ja väljakujunenud töötavaga.


Top

avalikgif