ID-kaart

Lihtotsing

Nõukogu rakendusotsus (EL) 2020/1008, 9. juuli 2020, millega muudetakse rakendusotsust (EL) 2018/1696 määruse (EL) 2017/1939 artikli 14 lõikega 3 ette nähtud valikukomisjoni tööeeskirjade kohta
Euroopa Liidu Nõukogu 09.07.2020 otsus number 1008; jõustumiskuupäev 11.07.2020

redaktsioon 11.07.2020

10.7.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

LI 221/1


NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS (EL) 2020/1008,

9. juuli 2020,

millega muudetakse rakendusotsust (EL) 2018/1696 määruse (EL) 2017/1939 artikli 14 lõikega 3 ette nähtud valikukomisjoni tööeeskirjade kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 12. oktoobri 2017. aasta määrust (EL) 2017/1939, millega rakendatakse tõhustatud koostööd Euroopa Prokuratuuri asutamisel, (1) eriti selle artikli 14 lõiget 3,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Prokuratuur asutati selleks, et uurida liidu finantshuve kahjustavaid kuritegusid, esitada nende toimepanijatele ja neist osavõtjatele süüdistusi ning võtta nad kohtus vastutusele.

(2)

Määruses (EL) 2017/1939 on sätestatud, et pärast kõnealuse määruse artikli 14 lõikes 3 nimetatud valikukomisjoni põhjendatud arvamuse kättesaamist nimetab nõukogu iga Euroopa prokuröri ametisse iga liikmesriigi esitatud kolme sobiva kandidaadi seast.

(3)

Euroopa Prokuratuuri loomise eeltingimusena tuleb valida ja ametisse nimetada Euroopa prokurörid, kes koos Euroopa peaprokuröriga moodustavad Euroopa Prokuratuuri kolleegiumi.

(4)

Nõukogu võttis 13. juulil 2018 vastu rakendusotsuse (EL) 2018/1696 (2) määruse (EL) 2017/1939 artikli 14 lõikega 3 ette nähtud valikukomisjoni tööeeskirjade kohta (edaspidi „tööeeskirjad“).

(5)

Tööeeskirjade VI reegli punktis 2 nähakse ette, et pärast kandidaatide esitamist vaatab valikukomisjon läbi selle, kas kandidaadid vastavad määruse (EL) 2017/1939 artikli 16 lõikes 1 sätestatud nõuetele. Valikukomisjon kuulab esitatud kandidaadid ära. Ärakuulamine toimub ärakuulatava isiklikul kohalolekul. Juhul kui esitatud kandidaat võtab oma kandidatuuri enne ärakuulamist tagasi, palub valikukomisjon oma sekretariaadi kaudu asjaomasel liikmesriigil uus kandidaat esitada.

(6)

Tööeeskirjade VII reegli punkti 2 kohaselt sõnastab valikukomisjon läbivaatamise ja ärakuulamise tulemuste põhjal arvamuse kandidaatide kvalifitseerumise kohta Euroopa prokuröri ülesannete täitmiseks ning teatab sõnaselgelt, kas kandidaat vastab määruse (EL) 2017/1939 artikli 16 lõikes 1 sätestatud tingimustele või mitte. Valikukomisjon põhjendab oma arvamust. Kui esitatud kandidaadid ei vasta määruse (EL) 2017/1939 artikli 16 lõikes 1 sätestatud tingimustele, on sama reegliga ette nähtud, et valikukomisjon palub oma sekretariaadi kaudu asjaomasel liikmesriigil vastava arvu uusi kandidaate esitada.

(7)

Erandina tööeeskirjade VI reegli punkti 2 teisest lõigust ja VII reegli punkti 2 teisest lõigust peaks valikukomisjonil olema võimalus esitada nõukogule põhjendatud arvamus ainult kahe nõuetele vastava kandidaadi kohta, kui on piisavalt tõendeid, et liikmesriigil on tema erandlikku olukorda arvesse võttes objektiivselt võimatu leida kolmas nõuetele vastav kandidaat mõistliku aja jooksul, hoolimata sellest, et see liikmesriik on teinud selleks kõik vajalikud jõupingutused. Valikukomisjon peaks sellist võimalust kasutama vaid siis, kui kandidaat võtab oma kandidatuuri tagasi või kui valikukomisjon peab kandidaati nõuetele mittevastavaks ja kui asjaomane liikmesriik on juba nimetanud uue kandidaadi vähemalt ühel korral tööeeskirjade reegli VI punkti 2 või reegli VII punkti 2 kohaselt. Sellises olukorras peaks valikukomisjonil olema võimalik saata nõukogule arvamus kahe nõuetele vastava kandidaadi kohta ning nõukogul peaks olema võimalik Euroopa prokurör ametisse nimetada ainult kahe nõuetele vastava kandidaadi hulgast.

(8)

Rakendusotsust (EL) 2018/1696 tuleks seetõttu vastavalt muuta.

(9)

Selleks et tagada Euroopa Prokuratuuri tegevuse õigeaegne alustamine, peaks otsus jõustuma järgmisel päeval pärast selle avaldamist,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Rakendusotsuse (EL) 2018/1696 lisas esitatud VII reegli punkti 2 lisatakse teise lõigu järele järgmine lõik:

„Erandina käesoleva punkti teisest lõigust ja VI reegli punkti 2 teisest lõigust, kui on piisavalt tõendeid, et liikmesriigil on tema erandlikku olukorda arvesse võttes objektiivselt võimatu leida kolmas nõuetele vastav kandidaat mõistliku aja jooksul, hoolimata sellest, et see liikmesriik on teinud selleks kõik vajalikud jõupingutused, võib valikukomisjon, kui ta on konsulteerinud asjaomase liikmesriigiga ja esitanud piisavad põhjendused, esitada nõukogule põhjendatud arvamuse ainult kahe nõuetele vastava kandidaadi kohta.“

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 9. juuli 2020

Nõukogu nimel

eesistuja

M. ROTH


(1)  ELT L 283, 31.10.2017, lk 1.

(2)  Nõukogu 13. juuli 2018. aasta rakendusotsus (EL) 2018/1696 määruse (EL) 2017/1939 (millega rakendatakse tõhustatud koostööd Euroopa Prokuratuuri asutamisel) artikli 14 lõikega 3 ette nähtud valikukomisjoni tööeeskirjade kohta (ELT L 282, 12.11.2018, lk 8).


Top

avalikgif