ID-kaart

Lihtotsing

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/980, 6. juuli 2020, millega lubatakse Saksamaal kohaldada erandit Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2016/1629 II ja V lisas esitatud tehnilistest nõuetest reisilaevade "Innogy" ja "Alsterwasser" suhtes (teatavaks tehtud numbri C(2020) 4435 all)
Euroopa Komisjon 06.07.2020 otsus number 980; jõustumiskuupäev

redaktsioon

9.7.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 220/1


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2020/980,

6. juuli 2020,

millega lubatakse Saksamaal kohaldada erandit Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2016/1629 II ja V lisas esitatud tehnilistest nõuetest reisilaevade „Innogy“ ja „Alsterwasser“ suhtes

(teatavaks tehtud numbri C(2020) 4435 all)

(ainult saksakeelne tekst on autentne)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. septembri 2016. aasta direktiivi (EL) 2016/1629, millega kehtestatakse siseveelaevade tehnilised nõuded, muudetakse direktiivi 2009/100/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2006/87/EÜ, (1) eriti selle artikli 25 lõike 1 punkti b,

olles konsulteerinud nõukogu 16. detsembri 1991. aasta direktiivi 91/672/EMÜ (siseveeteedel kauba- ja reisijateveo siseriiklike laevajuhitunnistuste vastastikuse tunnustamise kohta) (2) artikli 7 kohaselt loodud komiteega

ning arvestades järgmist:

(1)

Saksamaa teatas komisjonile oma kavatsusest teha erand direktiivi (EL) 2016/1629 II lisas ja V lisas esitatud tehnilistest nõuetest reisilaevade „Innogy“ ja „Alsterwasser“ suhtes.

(2)

Kavandatud erand käsitleb metanooliga kütuseelementide tehnoloogia kasutamist reisilaevade „Innogy“ ja „Alsterwasser“ puhul.

(3)

Kütuseelemendid on puhta energeetika kestlikkust ja laevade alternatiivkütuseid silmas pidades lootustäratav tehnoloogia.

(4)

Tänu hindamisjärgus teadusuuringutele ja katseprojektidele, millest ilmneb, et kütuseelemente on võimalik edaspidi veelgi tõhusamalt rakendada (FCShip, Felicitas, METHAPU ja MC-WAP), on meretranspordis praegu selles valdkonnas mitmeid konkreetseid arengusuundi.

(5)

Kavandatud erandiga soodustatakse siseveelaevanduses innovatsiooni ja uue tehnoloogia kasutamist sellega, et rakendatakse katseliselt kütuseelementide tehnoloogiat siseveelaevadel.

(6)

Osana tehnoloogia kasutuselevõtust on sellised katsed ainuke viis tootmist alustada.

(7)

Siseveelaevade tehnilised nõuded on esitatud CESNI kehtestatud Euroopa standardis, millega kehtestatakse siseveelaevade tehnilised nõuded (ES-TRIN-standard) (3). Praegu kohaldatav ES-TRIN-standard 2017/1 ei sisalda eeskirju metanooli kasutamise kohta siseveelaevade kütusena.

(8)

Kuna puuduvad õigusnormid, mis reguleeriksid metanooli kasutamist siseveelaevade kütusena, on vaja tagada nõuetekohane ohutustase metanooli kavandatud kasutamisel kütusena.

(9)

Saksamaa ametiasutuste selgituse kohaselt on käesoleva otsuse lisas määratletud vahenditega võimalik saavutada nõuetekohast ohutustaset.

(10)

Kõnealuste vahendite väljatöötamisel võeti arvesse ES-TRIN-standardi 30. peatüki (erisätted, mida kohaldatakse selliste jõu- või lisaseadmetega varustatud veesõidukite suhtes, mille käitamiseks kasutatakse kütust leekpunktiga 55 °C või alla selle) kehtivaid sätteid ja ES-TRIN-standardi 8. lisa (täiendavad sätted, mida kohaldatakse selliste jõu- või lisaseadmetega varustatud veesõidukite suhtes, mille käitamiseks kasutatakse kütust leekpunktiga 55 °C või alla selle).

(11)

Komisjon hindas metanooliga kütuseelementide tehnoloogia kasutamist reisilaevade puhul ja kavandatud erandi nõuetekohast ohutustaset, tuginedes siseveeliikluse standardite koostamise Euroopa komitee (CESNI) tehniliste nõuete töörühma tehtud tehnilisele hindamisele. Kõnealuse tehnilise hindamise tulemused on esitatud CESNI 28. septembri 2019. aasta soovituste nr 3/2017 ja nr 4/2017 eelnõudes.

(12)

Soovituste eelnõule lisatud riskihinnangus on välja selgitatud sellised võimalikud ohud ja neid hinnatud, mis tulenevad metanooli kasutamisest kütusena ja kütuseelementide süsteemi käitamisest reisilaeva pardal, võttes arvesse olemasolevaid kaitsemeetmeid. Riskihindamise tulemusena jõuti järeldusele, et süsteemi saab ohutult käitada, punkerdada ja hooldada, võttes arvesse soovituste eelnõus kavandatud meetmeid ja menetlusi.

(13)

Tuginedes CESNI tehniliste nõuete töörühma tehtud tehnilisele hindamisele, on komisjon veendunud, et nõuetekohase ohutustaseme saab tagada juhul, kui on täidetud CESNi tehniliste nõuannete töörühma soovituste eelnõus kehtestatud tingimused. Selguse ja õiguskindluse huvides tuleks kõnealused tingimused esitada käesoleva otsuse lisas.

(14)

Erand käsitleb katseliselt liidu siseveelaeva sõidukõlblikkuse sellise tunnistuse väljastamist, mis sisaldab uusi, ES-TRIN-standardi 2017/1 8. lisa sätetest erinevaid tehnilisi nõudeid, ning mis antakse piiratud ajavahemikuks kuni 1. oktoobrini 2022,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Saksamaa võib teha erandi ES-TRIN-standardi 2017/1 8. lisas esitatud tehnilistest nõuetest kooskõlas käesoleva otsuse lisas (4) esitatud tingimustega järgmiste reisilaevade puhul:

„Innogy “, mille Euroopa ühtne laeva identifitseerimisnumber on 04804940,

„Alsterwasser“, mille Euroopa ühtne laeva identifitseerimisnumber on 04807190.

Artikkel 2

Käesolevat otsust kohaldatakse kuni 1. oktoobrini 2022.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud Saksamaa Liitvabariigile.

Brüssel, 6. juuli 2020

Komisjoni nimel

Adina VĂLEAN

komisjoni liige


(1)  ELT L 252, 16.9.2016, lk 118.

(2)  EÜT L 373, 31.12.1991, lk 29.

(3)  Euroopa standard, millega kehtestatakse siseveelaevade tehnilised nõuded http://cesni.eu/en/documents/es-trin-2017/

(4)  Otsuse ja selle lisade autentne tekst on kättesaadav aadressil: https://ec.europa.eu/transport/modes/inland/vessels_en


Top

avalikgif