ID-kaart

Lihtotsing

Justiitsministri 25. märtsi 2008. a määruse nr 9 "Täitmisplaan" muutmine
Justiitsminister 06.07.2020 määrus number 15; jõustumiskuupäev 01.08.2020

redaktsioon 01.08.2020 [RT I, 09.07.2020, 8]

Justiitsministri 25. märtsi 2008. a määruse nr 9 "Täitmisplaan" muutmine

Vastu võetud 06.07.2020 nr 15

Määrus kehtestatakse vangistusseaduse § 5 lõike 3 alusel.

§ 1.  Justiitsministri 25. märtsi 2008. a määruse nr 9 "Täitmisplaan" muutmine

Justiitsministri 25. märtsi 2008. a määruses nr 9 "Täitmisplaan" tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõike 2 punktid 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

"1) Tallinna Vanglasse paigutatakse meessoost kinnipeetav, kelle elukoht on Harju, Lääne, Hiiu, Saare, Järva, Jõgeva, Viljandi, Pärnu või Rapla maakonnas;
2) Tartu Vanglasse paigutatakse meessoost kinnipeetav, kelle elukoht on Tartu, Valga, Võru või Põlva maakonnas;";

2) paragrahvi 5 lõike 2 punktis 4 asendatakse sõna "kinnipeetav" sõnadega "meessoost kinnipeetav";

3) paragrahvi 236 täiendatakse lõigetega 7 ja 8 järgmises sõnastuses:

"(7) Vastuvõtuosakonnas viibiv kinnipeetav, kelle elukoht on Jõgeva või Viljandi maakonnas ning kes ei ole 2020. aasta 1. augustiks paigutatud vanglasse vangistuse täideviimiseks, paigutatakse vanglasse 2. peatüki 2. jao kohaselt.

(8) Kinnipeetav, kelle elukoht on Jõgeva või Viljandi maakonnas, kuid kes on 2020. aasta 1. augustiks täitmisplaani alusel paigutatud vanglasse vangistuse täideviimiseks, jätkab karistuse kandmist samas vanglas.".

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. augustil 2020. aastal.

Raivo Aeg
Justiitsminister

Tõnis Saar
Kantsler

avalikgif