ID-kaart

Lihtotsing

Nõukogu otsus (EL) 2020/970, 3. juuli 2020, millega pikendatakse veel kord otsusega (EL) 2020/430 kehtestatud ning otsustega (EL) 2020/556 ja (EL) 2020/702 pikendatud ajutist erandit nõukogu kodukorrast seoses reisimisraskustega, mida põhjustab COVID-19 pandeemia liidus
Euroopa Liidu Nõukogu 03.07.2020 otsus number 970; jõustumiskuupäev 03.07.2020

redaktsioon 03.07.2020

7.7.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 216/1


NÕUKOGU OTSUS (EL) 2020/970,

3. juuli 2020,

millega pikendatakse veel kord otsusega (EL) 2020/430 kehtestatud ning otsustega (EL) 2020/556 ja (EL) 2020/702 pikendatud ajutist erandit nõukogu kodukorrast seoses reisimisraskustega, mida põhjustab COVID-19 pandeemia liidus

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 240 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu otsusega (EL) 2020/430 (1) kehtestati ühekuuline erand nõukogu kodukorra (2) artikli 12 lõike 1 esimesest lõigust seoses liikmesriikide valitsuste alaliste esindajate komitee (COREPER) tehtud otsustega kasutada tavalist kirjalikku menetlust. Kõnealune erand pidi kehtima kuni 23. aprillini 2020.

(2)

Otsuses (EL) 2020/430 sätestatakse, et kui see on põhjendatud erandlike asjaolude jätkumisega, võib nõukogu kõnealuse otsuse kehtivust pikendada. Otsusega (EL) 2020/556 (3) pikendas nõukogu 21. aprillil 2020 otsuse (EL) 2020/430 artikliga 1 kehtestatud erandit alates 23. aprillist 2020 veel ühe kuu võrra. Kõnealune erand pidi kehtima kuni 23. maini 2020. Otsusega (EL) 2020/702 (4) pikendas nõukogu 20. mail 2020 otsuse (EL) 2020/430 artikliga 1 kehtestatud erandit veel kuni 10. juulini 2020.

(3)

Kuna COVID-19 pandeemiast tingitud erandlikud asjaolud jätkuvad ja liikmesriigid kohaldavad endiselt mitmeid erakorralisi ennetus- ja piiramismeetmeid, on vaja pikendada otsuse (EL) 2020/430 lõikega 1 kehtestatud ning otsustega (EL) 2020/556 ja (EL) 2020/702 pikendatud erandit piiratud ajavahemikuks veel kuni 10. septembrini 2020,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse (EL) 2020/430 artikliga 1 kehtestatud ning otsustega (EL) 2020/556 ja (EL) 2020/702 pikendatud erandit pikendatakse veel kuni 10. septembrini 2020.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

See avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 3. juuli 2020

Nõukogu nimel

eesistuja

M. ROTH


(1)  Nõukogu 23. märtsi 2020. aasta otsus (EL) 2020/430, mis käsitleb ajutist erandit nõukogu kodukorrast seoses reisimisraskustega, mida põhjustab COVID-19 pandeemia liidus (ELT L 88 I, 24.3.2020, lk 1).

(2)  Nõukogu 1. detsembri 2009. aasta otsus 2009/937/EL, millega võetakse vastu nõukogu kodukord (ELT L 325, 11.12.2009, lk 35).

(3)  Nõukogu 21. aprilli 2020. aasta otsus (EL) 2020/556, millega pikendatakse otsusega (EL) 2020/430 kehtestatud ajutist erandit nõukogu kodukorrast seoses reisimisraskustega, mida põhjustab COVID-19 pandeemia liidus (ELT L 128 I, 23.4.2020, lk 1).

(4)  Nõukogu 20. mai 2020. aasta otsus (EL) 2020/702, millega pikendatakse veel kord otsusega (EL) 2020/430 kehtestatud ja otsusega (EL) 2020/556 pikendatud ajutist erandit nõukogu kodukorrast seoses reisimisraskustega, mida põhjustab COVID-19 pandeemia liidus (ELT L 165, 27.5.2020, lk 38).


Top

avalikgif