ID-kaart

Lihtotsing

Nõukogu otsus (EL) 2020/976, 6. juuli 2020, mis käsitleb liikmesriikide Euroopa Arengufondi osamaksusid, sealhulgas 2020. aasta osamaksu teist osa
Euroopa Liidu Nõukogu 06.07.2020 otsus number 976; jõustumiskuupäev 07.07.2020

redaktsioon 07.07.2020

7.7.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 215/17


NÕUKOGU OTSUS (EL) 2020/976,

6. juuli 2020,

mis käsitleb liikmesriikide Euroopa Arengufondi osamaksusid, sealhulgas 2020. aasta osamaksu teist osa

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut ja Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse sisekokkulepet nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate vahel Euroopa Liidu abi rahastamise kohta mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2020) alusel vastavalt AKV-ELi partnerluslepingule ning finantsabi eraldamise kohta nendele ülemeremaadele ja -territooriumidele, mille suhtes kohaldatakse Euroopa Liidu toimimise lepingu neljandat osa, (1) eriti selle artiklit 7,

võttes arvesse nõukogu 26. novembri 2018. aasta määrust (EL) 2018/1877, mis käsitleb 11. Euroopa Arengufondi suhtes kohaldatavat finantsmäärust ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) 2015/323, (2) eriti selle artikli 19 lõikeid 3 ja 4,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjon esitab määruse (EL) 2018/1877 artiklites 19–22 sätestatud korras 15. juuniks 2020 ettepaneku, milles märgitakse a) liikmesriikide 2020. aasta osamaksu teise osa suurus ning b) 2020. aasta osamaks, mida on muudetud juhul, kui aastane osamaks erineb tegelikest vajadustest.

(2)

Euroopa Investeerimispank (EIP) edastas komisjonile 8. aprillil 2020 oma hallatavate rahastamisvahendite kohta kulukohustuste ja maksete ajakohastatud prognoosi vastavalt määruse (EL) 2018/1877 artiklile 46.

(3)

Määruse (EL) 2018/1877 artikli 20 lõikes 1 on sätestatud, et osamaksunõuetega kustutatakse kõigepealt varasemate Euroopa Arengufondide (EAFid) raames ette nähtud summad. Seepärast tuleks esitada nõue tasuda 10. Euroopa Arengufondi (edaspidi „10. EAF“) osamaks EIP-le ja 11. Euroopa Arengufondi (edaspidi „11. EAF“) osamaks komisjonile.

(4)

Määruse (EL) 2018/1877 artiklis 55 on sätestatud, et sisekokkuleppe nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate vahel Euroopa Liidu abi rahastamise kohta mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2020) alusel vastavalt AKV-ELi partnerluslepingule ning finantsabi eraldamise kohta nendele ülemeremaadele ja -territooriumidele, mille suhtes kohaldatakse Euroopa Liidu toimimise lepingu neljandat osa (edaspidi „sisekokkulepe“), artikli 1 lõike 2 punktis a kindlaks määratud liikmesriikide osamaksu vähendatakse 10. EAFi projektide ja varasemate EAFide sisekokkuleppe artikli 1 lõike 3 kohaselt sidumata jäänud või sisekokkuleppe artikli 1 lõike 4 kohaselt vabastatud summade võrra, kui nõukogu ei otsusta ühehäälselt teisiti.

(5)

Nõukogu võttis 24. oktoobril 2019 komisjoni ettepaneku alusel vastu otsuse (EL) 2019/1800, (3) milles määratakse liikmesriikide 2020. aasta EAFi osamaksu summad järgmiselt: komisjonile 4 400 000 000 eurot ja EIP-le 300 000 000 eurot,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EAFi osamaksude summad, mille liikmesriigid maksavad komisjonile ja EIP-le 2020. aasta osamaksu teise osana, on esitatud käesoleva otsuse lisa tabelis.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Brüssel, 6. juuli 2020

Nõukogu nimel

eesistuja

M. ROTH


(1)  ELT L 210, 6.8.2013, lk 1.

(2)  ELT L 307, 3.12.2018, lk 1.

(3)  Nõukogu 24. oktoobri 2019. aasta otsus (EL) 2019/1800, milles käsitletakse liikmesriikide Euroopa Arengufondi osamaksusid, sealhulgas 2021. aasta ülemmäära, 2020. aasta osamaksu ja 2020. aasta osamaksu esimese osa suurust ning hinnangulist ja mittesiduvat prognoosi 2022. ja 2023. aasta osamaksu suuruse kohta (ELT L 274, 28.10.2019, lk 9).


LISA

LIIKMESRIIGID JA ÜHENDKUNINGRIIK

Osatähtsus 10. EAFis (%)

Osatähtsus 11. EAFis (%)

2020. aasta osamaksu 2. osa (eurodes)

Kokku

Komisjon

EIP

11. EAF

10. EAF

BELGIA

3,53

3,24927

51 988 320,00

3 530 000,00

55 518 320,00

BULGAARIA

0,14

0,21853

3 496 480,00

140 000,00

3 636 480,00

TŠEHHI

0,51

0,79745

12 759 200,00

510 000,00

13 269 200,00

TAANI

2,00

1,98045

31 687 200,00

2 000 000,00

33 687 200,00

SAKSAMAA

20,50

20,57980

329 276 800,00

20 500 000,00

349 776 800,00

EESTI

0,05

0,08635

1 381 600,00

50 000,00

1 431 600,00

IIRIMAA

0,91

0,94006

15 040 960,00

910 000,00

15 950 960,00

KREEKA

1,47

1,50735

24 117 600,00

1 470 000,00

25 587 600,00

HISPAANIA

7,85

7,93248

126 919 680,00

7 850 000,00

134 769 680,00

PRANTSUSMAA

19,55

17,81269

285 003 040,00

19 550 000,00

304 553 040,00

HORVAATIA

0,00

0,22518

3 602 880,00

0,00

3 602 880,00

ITAALIA

12,86

12,53009

200 481 440,00

12 860 000,00

213 341 440,00

KÜPROS

0,09

0,11162

1 785 920,00

90 000,00

1 875 920,00

LÄTI

0,07

0,11612

1 857 920,00

70 000,00

1 927 920,00

LEEDU

0,12

0,18077

2 892 320,00

120 000,00

3 012 320,00

LUKSEMBURG

0,27

0,25509

4 081 440,00

270 000,00

4 351 440,00

UNGARI

0,55

0,61456

9 832 960,00

550 000,00

10 382 960,00

MALTA

0,03

0,03801

608 160,00

30 000,00

638 160,00

MADALMAAD

4,85

4,77678

76 428 480,00

4 850 000,00

81 278 480,00

AUSTRIA

2,41

2,39757

38 361 120,00

2 410 000,00

40 771 120,00

POOLA

1,30

2,00734

32 117 440,00

1 300 000,00

33 417 440,00

PORTUGAL

1,15

1,19679

19 148 640,00

1 150 000,00

20 298 640,00

RUMEENIA

0,37

0,71815

11 490 400,00

370 000,00

11 860 400,00

SLOVEENIA

0,18

0,22452

3 592 320,00

180 000,00

3 772 320,00

SLOVAKKIA

0,21

0,37616

6 018 560,00

210 000,00

6 228 560,00

SOOME

1,47

1,50909

24 145 440,00

1 470 000,00

25 615 440,00

ROOTSI

2,74

2,93911

47 025 760,00

2 740 000,00

49 765 760,00

ÜHENDKUNINGRIIK

14,82

14,67862

234 857 920,00

14 820 000,00

249 677 920,00

KOKKU EL 27 JA ÜHENDKUNINGRIIK

100,00

100,00

1 600 000 000,00

100 000 000,00

1 700 000 000,00


Top

avalikgif