ID-kaart

Lihtotsing

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/974, 6. juuli 2020, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus ("Pecorino del Monte Poro" (KPN))
Euroopa Komisjon 06.07.2020 määrus number 974; jõustumiskuupäev 27.07.2020

redaktsioon 27.07.2020

7.7.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 215/11


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/974,

6. juuli 2020,

millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus („Pecorino del Monte Poro“ (KPN))

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. novembri 2012. aasta määrust (EL) nr 1151/2012 põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta, (1) eriti selle artikli 15 lõiget 1 ja artikli 52 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 50 lõike 2 punktile a avaldati Euroopa Liidu Teatajas Itaalia taotlus registreerida nimetus „Pecorino del Monte Poro“ (2).

(2)

Kuna komisjon ei ole saanud ühtegi määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 51 kohast vastuväidet, tuleks nimetus „Pecorino del Monte Poro“ registreerida.

(3)

Komisjon sai 20. jaanuaril 2020 kirja, milles Itaalia ametiasutused teatasid, et riigi territooriumil asutatud ettevõtja Cooperativa Fattoria della Piana Società Agricola on toodet müüginimetuse „Pecorino Monteporo“ all õiguspäraselt turustanud ja seega kõnealust nimetust viie aasta jooksul pidevalt kasutanud ning et see asjaolu märgiti ära siseriikliku vastuväidete esitamise menetluse käigus.

(4)

Kuna ettevõtja Cooperativa Fattoria della Piana Società Agricola täidab määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 15 lõikes 1 sätestatud tingimusi, et saada üleminekuperiood müüginimetuse õiguspäraseks kasutamiseks pärast selle registreerimist, tuleks tema jaoks kehtestada kolmeaastane üleminekuperiood, et lubada tal kasutada nimetust „Pecorino Monteporo“.

(5)

Käesoleva määrusega ette nähtud meede on kooskõlas põllumajandustoodete kvaliteedipoliitika komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Nimetus „Pecorino del Monte Poro“ (KPN) registreeritakse.

Esimeses lõigus osutatud nimetus määratletakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 668/2014 (3) XI lisas esitatud klassi 1.3 „juust“ kuuluva tootena.

Artikkel 2

Ettevõtjal Cooperativa Fattoria della Piana Società Agricola lubatakse jätkata nimetuse „Pecorino Monteporo“ kasutamist kolmeaastase üleminekuperioodi jooksul alates käesoleva määruse jõustumise kuupäevast.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 6. juuli 2020

Komisjoni nimel

eesistuja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 343, 14.12.2012, lk 1.

(2)  ELT C 333, 4.10.2019, lk 19.

(3)  Komisjoni 13. juuni 2014. aasta rakendusmäärus (EL) nr 668/2014, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1151/2012 (põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta) rakenduseeskirjad (ELT L 179, 19.6.2014, lk 36).


Top

avalikgif