ID-kaart

Lihtotsing

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 11. detsembri 2018. a määruse nr 63 "Hoone energiatõhususe miinimumnõuded" ja majandus- ja taristuministri 5. juuni 2015. a määruse nr 58 "Hoone energiatõhususe arvutamise metoodika" ning 30. aprilli 2015. a määruse nr 36 "Nõuded energiamärgise andmisele ja energiamärgisele" muutmine
Majandus- ja taristuminister 30.06.2020 määrus number 38; jõustumiskuupäev 10.07.2020

redaktsioon 10.07.2020 [RT I, 07.07.2020, 7]

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 11. detsembri 2018. a määruse nr 63 "Hoone energiatõhususe miinimumnõuded" ja majandus- ja taristuministri 5. juuni 2015. a määruse nr 58 "Hoone energiatõhususe arvutamise metoodika" ning 30. aprilli 2015. a määruse nr 36 "Nõuded energiamärgise andmisele ja energiamärgisele" muutmine

Vastu võetud 30.06.2020 nr 38

Määrus kehtestatakse ehitusseadustiku § 64 lõike 5, § 65 lõike 3 ja § 66 lõike 6 alusel.

§ 1.  Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 11. detsembri 2018. a määruse nr 63 "Hoone energiatõhususe miinimumnõuded" muutmine

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 11. detsembri 2018. a määruses nr 63 "Hoone energiatõhususe miinimumnõuded" tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

"(1) Tehnosüsteem käesoleva määruse tähenduses on ehitusseadustiku § 691 lõikes 1 sätestatud hoone energiatõhusust oluliselt mõjutav tehnosüsteem.";

2) paragrahvi 2 lõiked 7 ja 8 sõnastatakse järgmiselt:

"(7) Lokaalne taastuvenergia käesoleva määruse tähenduses on hoones, kinnistul või hoone lähiümbruses päikese-, vee-, pinnase- või tuuleenergiast toodetud elekter või soojusenergia.

(8) Tarnitud energia käesoleva määruse tähenduses on elektrivõrgust, kaugküttevõrgust või tarnitud kütusest aastas hangitud energia kilovatt-tundides või energiasisaldus kilovatt-tundides, millega kaetakse lokaalsest taastuvenergiast katmata jääv hoone aastane summaarne energiakasutus. Hoone asukoha kinnistult saadud kütusest toodetud energia loetakse tarnitud energiaks.";

3) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 81 järgmises sõnastuses:

"(81) Tehnosüsteemi summaarne energiakasutus käesoleva määruse tähenduses on hoone sisekliima tagamiseks, tarbevee soojendamiseks ja tüüpilises kasutuses sisalduvate elektriseadmete kasutamiseks vajalik tehnosüsteemide aastane elektri- ja soojusenergia kasutus kilovatt-tundides.";

4) paragrahvi 2 lõige 9 sõnastatakse järgmiselt:

"(9) Summaarne energiakasutus käesoleva määruse tähenduses on hoone tehnosüsteemi summaarne energiakasutus aastas, millest on maha arvatud lokaalselt toodetud ja tarbitud taastuvenergia.";

5) paragrahvi 5 tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

"(2) Energiatõhususe nõuete täitmine ei tohi kahjustada hoone sisekliima tingimusi ega põhjustada tuleohtu.";

6) paragrahvi 13 lõike 4 sissejuhatavas lauseosas asendatakse sõnad "olulise energiatarbega" sõnadega "energiatõhusust oluliselt mõjutavad";

7) määruse normitehniline märkus sõnastatakse järgmiselt:

"1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2010/31/EL hoonete energiatõhususe kohta (ELT L 153, 18.06.2010, lk 13–35), muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga (EL) 2018/844 (ELT L 156, 19.06.2018 lk 75–91) ja määrusega (EL) 2018/1999 (ELT L 328, 21.12.2018, lk 1–77);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2012/27/EL, milles käsitletakse energiatõhusust, muudetakse direktiive 2009/125/EÜ ja 2010/30/EL ning tunnistatakse kehtetuks direktiivid 2004/8/EÜ ja 2006/32/EÜ (ELT L 315, 14.11.2012, lk 1–56), muudetud nõukogu direktiiviga 2013/12/EL (ELT L 141, 28.5.2013, lk 28–29), Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga (EL) 2018/844 (ELT L 156, 19.06.2018, lk 75–91), Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga (EL) 2018/2002 (ELT L 328, 21.12.2018, lk 210–230), Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2018/1999 (ELT L 328, 21.12.2018, lk 1–77), komisjoni delegeeritud määrusega (EL) 2019/826 (ELT L 137, 23.5.2019, lk 3–9) ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga (EL) 2019/944 (ELT L 158, 14.6.2019, lk 125–199).".

§ 2.  Majandus- ja taristuministri 5. juuni 2015. a määruse nr 58 "Hoone energiatõhususe arvutamise metoodika" muutmine

Majandus- ja taristuministri 5. juuni 2015. a määruses nr 58 "Hoone energiatõhususe arvutamise metoodika" tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 2 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

"4) tarnitud energia – elektrivõrgust, kaugküttevõrgust või tarnitud kütusest aastas hangitud energia kilovatt-tundides või energiasisaldus kilovatt-tundides, millega kaetakse lokaalsest taastuvenergiast katmata jääv hoone aastane summaarne energiakasutus. Hoone asukoha kinnistult saadud kütusest toodetud energia loetakse tarnitud energiaks;";

2) paragrahvi 2 lõike 2 punkt 28 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 2 täiendatakse punktiga 31 järgmises sõnastuses:

"31) energiatõhususarv B – energiatõhususarv, mille määramisel ei vähendata tehnosüsteemi summaarset energiakasutust lokaalselt toodetud taastuva elektrienergia võrra ning mis peab vastama ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 11. detsembri 2018. a määruse nr 63 "Hoone energiatõhususe miinimumnõuded" § 4 lõikes 2 sätestatud madalenergiahoone energiatõhususarvule.";

4) paragrahvi 291 tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

"(2) Mitme kasutusotstarbega hoone omatarbe osakaal on köetava pinna alusel hoone osade omatarbe osakaalude kaalutud keskmine väärtus.";

5) määruse normitehniline märkus sõnastatakse järgmiselt:

"1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2010/31/EL hoonete energiatõhususe kohta (ELT L 153, 18.06.2010, lk 13–35), muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga (EL) 2018/844 (ELT L 156, 19.06.2018 lk 75–91) ja määrusega (EL) 2018/1999 (ELT L 328, 21.12.2018, lk 1–77);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2012/27/EL, milles käsitletakse energiatõhusust, muudetakse direktiive 2009/125/EÜ ja 2010/30/EL ning tunnistatakse kehtetuks direktiivid 2004/8/EÜ ja 2006/32/EÜ (ELT L 315, 14.11.2012, lk 1–56), muudetud nõukogu direktiiviga 2013/12/EL (ELT L 141, 28.5.2013, lk 28–29), Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga (EL) 2018/844 (ELT L 156, 19.06.2018, lk 75–91), Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga (EL) 2018/2002 (ELT L 328, 21.12.2018, lk 210–230), Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2018/1999 (ELT L 328, 21.12.2018, lk 1–77), komisjoni delegeeritud määrusega (EL) 2019/826 (ELT L 137, 23.5.2019, lk 3–9) ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga (EL) 2019/944 (ELT L 158, 14.6.2019, lk 125–199).".

§ 3.  Majandus- ja taristuministri 30. aprilli 2015. a määruse nr 36 "Nõuded energiamärgise andmisele ja energiamärgisele" muutmine

Majandus- ja taristuministri 30. aprilli 2015. a määruses nr 36 "Nõuded energiamärgise andmisele ja energiamärgisele" tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 punkt 11 sõnastatakse järgmiselt:

"11) lokaalne taastuvenergia – hoones, kinnistul või hoone lähiümbruses päikese-, vee-, pinnase- või tuuleenergiast toodetud elekter või soojusenergia;";

2) määruse normitehniline märkus sõnastatakse järgmiselt:

"1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2010/31/EL hoonete energiatõhususe kohta (ELT L 153, 18.06.2010, lk 13–35), muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga (EL) 2018/844 (ELT L 156, 19.06.2018 lk 75–91) ja määrusega (EL) 2018/1999 (ELT L 328, 21.12.2018, lk 1–77);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2012/27/EL, milles käsitletakse energiatõhusust, muudetakse direktiive 2009/125/EÜ ja 2010/30/EL ning tunnistatakse kehtetuks direktiivid 2004/8/EÜ ja 2006/32/EÜ (ELT L 315, 14.11.2012, lk 1–56), muudetud nõukogu direktiiviga 2013/12/EL (ELT L 141, 28.5.2013, lk 28–29), Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga (EL) 2018/844 (ELT L 156, 19.06.2018, lk 75–91), Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga (EL) 2018/2002 (ELT L 328, 21.12.2018, lk 210–230), Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2018/1999 (ELT L 328, 21.12.2018, lk 1–77), komisjoni delegeeritud määrusega (EL) 2019/826 (ELT L 137, 23.5.2019, lk 3–9) ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga (EL) 2019/944 (ELT L 158, 14.6.2019, lk 125–199).".

Taavi Aas
Majandus- ja taristuminister

Ando Leppiman
Kantsler

avalikgif