ID-kaart

Lihtotsing

Siseministri määruste muutmine ja kehtetuks tunnistamine seoses päästeseaduse muudatuste jõustumisega
Siseminister 29.06.2020 määrus number 21; jõustumiskuupäev 15.07.2020

redaktsioon 15.07.2020 [RT I, 07.07.2020, 1]

Siseministri määruste muutmine ja kehtetuks tunnistamine seoses päästeseaduse muudatuste jõustumisega

Vastu võetud 29.06.2020 nr 21

Määrus kehtestatakse päästeseaduse § 91 lõike 3, § 33 lõike 2, § 38 lõike 8, § 39 lõike 3, § 40 lõike 2, § 41 lõike 14, päästeteenistuse seaduse § 7 lõike 4 ja Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 alusel.

§ 1. Siseministri 9. novembri 2010. aasta määruse nr 54 "Vabatahtliku päästja tunnistuse ja eritunnuse kirjeldus ning eritunnuse andmise ja kandmise kord“ muutmine

Siseministri 9. novembri2010. aasta määruses nr 54 "Vabatahtliku päästja tunnistuse jaeritunnuse kirjeldus ning eritunnuse andmise ja kandmise kord“ tehaksejärgmised muudatused:

1) paragrahvi 2lõike 1 punkt 6 sõnastatakse järgmiselt:

"6) kehtiv kuni.“;

2) paragrahvi 3lõike 1 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 4lõike 1 punktis 7 asendatakse sõna "väljaandmise“ sõnadega "kehtivuseviimane“;

4) paragrahvi 4lõikest 3 jäetakse välja sõnad "märge vabatahtliku päästja pädevuse kohtaning“;

5) paragrahvi 7lõikes 1 asendatakse sõna "PÄÄSTJA“ sõnaga "PÄÄSTE“;

6) paragrahvi 9pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

"§ 9. Rakendussätted“;

7) paragrahvi 9tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõigetega 2 ja 3järgmises sõnastuses:

"(2) Kuni 15. juulini 2020. aastalkehtinud ülariietuse eritunnust, mis erineb käesolevas määruses kirjeldatust,võib kanda ülariietuse kandmiskõlbmatuks muutumiseni.

(3) Kuni 15. juulini 2020. aastal väljastatudtunnistused vahetab Päästeamet välja hiljemalt 15. juuliks 2030.“;

8) määruse lisaasendatakse käesoleva määruse lisaga.

 

§ 2. Siseministri 10. novembri 2010. aasta määruse nr 57 "Vabatahtliku päästja kutsesobivuse nõuded ja nendele vastavuse kontrollimise kord ning väljaõppe ja arvestuse läbiviimise kord“ muutmine

Siseministri10. novembri 2010. aasta määruses nr 57 "Vabatahtliku päästjakutsesobivuse nõuded ja nendele vastavuse kontrollimise kord ning väljaõppe jaarvestuse läbiviimise kord“ tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkirisõnastatakse järgmiselt:

"Vabatahtliku päästja kutsesobivusenõuded, nendele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord, vabatahtlikupäästja kohta kogutud isikuandmete säilitamise tähtaeg ning tema väljaõppe jaarvestuse läbiviimise kord“;

2) määruse preambulsõnastatakse järgmiselt:

"Määrus kehtestatakse päästeseaduse§ 33 lõike 2 ja § 38 lõike 8 alusel.“;

3) paragrahvi 1tekst sõnastatakse järgmiselt:

"Käesoleva määrusega sätestatakse:
1) vabatahtliku päästja kutsesobivuse nõuded, sealhulgas isikuomaduste, füüsilise ettevalmistuse, väljaõppe ja terviseseisundi nõuded, nendele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord;
2) vabatahtliku päästja kohta kogutud isikuandmete säilitamise tähtaeg;
3) vabatahtliku päästja väljaõppe ja arvestuse läbiviimise kord.“;

4) paragrahvi 6lõikes 2, § 7 lõikes 4, § 8 lõigetes 2 ja 5, § 9lõikes 3 ning § 10 lõikes 2 asendatakse sõnad ""Päästeteenistuseseaduse““ sõnadega "päästeteenistuse seaduse“;

5) paragrahvi 8lõigetes 3 ja 6, § 13 lõike 2 punktis 6 ja lõike 4punktis 6 asendatakse sõna ""Päästeseaduse““ sõnaga "päästeseaduse“;

6) paragrahvi 8täiendatakse lõikega 9 järgmises sõnastuses:

"(9) Vabatahtliku päästja väljaõppeläbiviimisel arvestatakse vabatahtliku päästja ja vabatahtliku päästjakandidaadi varasema õpi- ja töökogemusega. Varasema õpi- ja töökogemusehindamise tulemuste põhjal võib Päästeamet ta suunata otse arvestuse tegemiselevõi lugeda tema väljaõpe läbituks.“;

7) paragrahvi 91 pealkirjast ja tekstist jäetakse välja sõnad "ja füüsiliseettevalmistuse“;

8) paragrahvi 10lõike 1 tekst sõnastatakse järgmiselt:

"(1) Vabatahtlikul päästjal ei tohiolla päästeseaduse § 34 punktides 2–4 nimetatud tervisehäireid.“;

9) paragrahvi 11tekst sõnastatakse järgmiselt:

"(1) Vabatahtlikuks päästjaks saadasoovija peab enne vabatahtlikuks päästjaks kandideerimist läbimatervisekontrolli ja vabatahtlik päästja peab perioodiliselt läbimatervisekontrolli, mille käigus tehakse kindlaks tema tervise vastavuskäesolevas määruses sätestatud nõuetele.

(2) Vabatahtlikuks päästjaks saada soovija ja vabatahtlik päästja tõendavad käesoleva määruse § 10 lõikes 1 nimetatud asjaolu ühel järgmistest viisidest:
1) esitades kehtiva mootorsõidukijuhi tervisetõendi;
2) esitades relvaseaduse §‑s 351 sätestatud kehtiva tervisetõendi;
3) päästeteenistujana on isiku terviseseisund vastav I–IV grupi päästeteenistuja tervisenõuetele;
4) tegevväelase, politseiametniku, vanglateenistuse ametniku, vabatahtliku merepäästjana või abipolitseinikuna on isiku terviseseisund vastav tegevväelase, politseiametniku, vanglateenistuse ametniku, vabatahtliku merepäästja või abipolitseiniku tervisenõuetele.

(3) Vabatahtliku päästja, kes peabvastama käesoleva määruse § 10 lõikes 2 loetletud tervisenõuetele,tervisenõuetele vastavust kontrollitakse päästeteenistuse seaduse § 7lõike 4 alusel kehtestatud määruse kohaselt.

(4) Vabatahtliku päästja javabatahtlikuks päästjaks saada soovija võib suunata erakorralissetervisekontrolli päästeametniku põhjendatud taotluse alusel.

(5) Esmane tervisekontroll tehaksevabatahtlikuks päästjaks saada soovija kulul.

(6) Perioodilise ja erakorralisetervisekontrolli kulud hüvitab Päästeamet enda määratud alustel ja korras.“;

10) määruse 5. peatükija § 17pealkirjad sõnastatakse järgmiselt:

"5. peatükk
Lõppsätted

§ 17. Rakendussätted“;

11) paragrahvi 17tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2järgmises sõnastuses:

"(2) Kuni 15. juulini 2020. aastalvabatahtliku päästja tervisetõendi vormil väljastatud tervisetõend kehtibvastava tõendi kehtivusaja lõpuni.“;

12) määruse lisatunnistatakse kehtetuks.

 

§ 3. Siseministri15. veebruari 2011. aasta määruse nr 2 "Päästeteenistujatekutsesobivuse  nõuded, sealhulgas füüsilise ettevalmistuse, hariduse- jatervisenõuded“ muutmine

Siseministri15. veebruari 2011. aasta määruse nr 2 "Päästeteenistujate kutsesobivuse nõuded, sealhulgas füüsilise ettevalmistuse, hariduse- ja tervisenõuded“ § 17lõiget 3 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:

"7)relva kandmine ja kasutamine.“.

 

§ 4. Siseministri 3. oktoobri 2014. aasta määruse nr 43 "Häirekeskuse põhimäärus“ muutmine

Siseministri3. oktoobri 2014. aasta määruses nr 43 "Häirekeskuse põhimäärus“tehakse järgmised muudatused:

1) määrusttäiendatakse §-ga 51 järgmises sõnastuses:

"§ 51. Abi- ja infoteenusenumber

Häirekeskusel on abi- ja infoteenusenumber 1247.“;

2) paragrahvi 9punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

"1) hädaabinumbrile 112 saabunudkõnede ja muul õigusaktides sätestatud viisil saabunud teadete vastuvõtmine,informatsiooni kogumine, abivajaduse väljaselgitamine ja ohu hindamine, teatemenetlemiseks vajalike andmete pärimine, sealhulgas politsei pädevuses olevateatega seotud isikute ja objektide tagaotsimise kohta, ning abiväljasaatmine;“;

3) paragrahvi 9punkt 6 sõnastatakse järgmiselt:

"6) abi- ja infoteadete menetlemine, sealhulgas kriisiinfo teenuse osutamine riigiasutustele ja kohaliku omavalitsuse üksustele;“;

4) paragrahvi 9 tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

"(2) Häirekeskus osutab kriisiinfo teenustselle tellinud riigiasutuse või kohaliku omavalitsuse üksusega sõlmitud lepingukohaselt. Häirekeskus vastab kriisiinfo teenuse osutamisel tehtud päringutele,kasutades teenuse tellija edastatud teavet ja käitumisjuhiseid. Vajaduse korraledastab Häirekeskus päringule vastamisel infot arvatavate kannatanute kohta,kui päästeseaduse § 91 lõikes 21 nimetatud asutus onselle otsustanud, või infot isiku evakueerimise kohta.“;

5) määrusttäiendatakse §-ga 19 järgmises sõnastuses:

"§ 19. Kriisiinfo teenuseosutamine

(1) Häirekeskuson valmis osutama kriisiinfo teenust Siseministeeriumi valitsemisala asutustelealates 2020. aasta 15. juulist.

(2) Häirekeskus on valmis osutamakriisiinfo teenust riigiasutustele ja kohaliku omavalitsuse üksustele alates2021. aasta 1. jaanuarist.“.

 

§ 5. Siseministri 23. mai2016. aasta määruse nr 15 "Päästetööl osalenud vabatahtliku päästjahukkumise, surma või osalise või puuduva töövõime korral makstava hüvitise jakulude arvutamise, määramise ning maksmise kord ja ulatus“ muutmine

Siseministri23. mai 2016. aasta määruses nr 15 "Päästetööl osalenud vabatahtlikupäästja hukkumise, surma või osalise või puuduva töövõime korral makstavahüvitise ja kulude arvutamise, määramise ning maksmise kord ja ulatus“ tehaksejärgmised muudatused:

1) määrusepealkirjas ja § 1 lõikes 2 asendatakse sõnad "Päästetööl osalenud“sõnadega "Ülesande täitmisel“;

2) paragrahvi 1lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

"(1) Määrusega kehtestataksevabatahtlikule päästjale ülesande täitmisel hukkumise või vigastuse tagajärjelsaabunud surma korral makstava hüvitise (edaspidi ühekordne hüvitis),osalise või puuduva töövõime tuvastamise korral makstava hüvitise (edaspidi osalisevõi puuduva töövõime hüvitis), matuse korraldamise kulude (edaspidi matusekulud)ning ravi- ja ravimikulude hüvitamise taotlemise, arvutamise, määramise ningmaksmise kord ja ulatus.“;

3) paragrahvi 2lõike 3 punktis 2 asendatakse sõnad "päästetööl osalemise tagajärjel“sõnadega "ülesande täitmisel“;

4) paragrahvi 2lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

"(4) Vabatahtliku päästja ülesandetäitmisel hukkumise või surma korral esitab matused korraldanud isikPäästeametile matusekulude kandmise või hüvitamise taotluse, millele on lisatudvabatahtliku päästja surmatõend ja matuseteenuse osutaja esitatud arved, mis onkuluartiklite kaupa lahti kirjutatud.“;

5) paragrahvi 3lõike 1 punktis 1 ja lõikes 3 asendatakse sõna "päästetööl“ sõnadega"ülesande täitmisel“;

6) paragrahvi 5 lõige4 sõnastatakse järgmiselt:

"(4) Päästeseaduse § 41lõigetes 1, 3 ja 12 ettenähtud hüvitise maksmisega ning ülesande täitmiselhukkunud vabatahtliku päästja matusekulude ning ülesande täitmisel vigastatudvabatahtliku päästja ravi- ja ravimikulude hüvitamisega kaasnevad kuludkaetakse Päästeameti eelarvest.“.

 

§ 6. Siseministri 21. detsembri2016. aasta määruse nr 36 "Hädaabiteadete menetlemise andmekogu asutamine jaandmekogu pidamise põhimäärus“ muutmine

Siseministri21. detsembri 2016. aasta määruses nr 36 "Hädaabiteadete menetlemise andmekoguasutamine ja andmekogu pidamise põhimäärus“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

"(3) Andmekogus töödeldakse abi- jainfoteate menetlemise teenuse osutamise käigus kogutavaid andmeid, sealhulgaskriisiinfo teenuse andmeid.“;

2) paragrahvi 5lõiget 1 täiendatakse punktiga 91 järgmises sõnastuses:

"91) abi- ja infoteatevaldkonnapõhised andmed kriisiinfo teenuse osutamisel;“;

3) paragrahvi 5täiendatakse lõikega 111 järgmises sõnastuses:

"(111) Abi- ja infoteate valdkonnapõhised andmed kriisiinfo teenuse osutamisel on:
1) kriisiinfo teenuse kaudu lähedase kohta päringu teinud isiku isikukood või sünniaeg ja tema seos päringualuse isikuga;
2) päringualuse isiku ees‑ ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg, info, et isik on evakueeritu või kriisiinfo teenuse avamise tinginud erakorralises sündmuses arvatav kannatanu ning kas, kus ja millal on talle seoses selle sündmusega osutatud tervishoiuteenust, kui andmeid on lubatud välja anda;
3) põhjendus, miks päringualune isik on kriisiinfo teenuse käivitamise tinginud erakorralises sündmuses arvatav kannatanu;
4) kinnitus, et päring tehakse enda lähedase isiku kohta ja isiklikel põhjustel;
5) kriisiinfo teenuse avamise tinginud erakorralist sündmust puudutav teave, mis edastatakse teenuse tellijale.“;

4) paragrahvi 5lõiget 12 täiendatakse pärast sõna "andmed“ sõnaga "on“;

5) määruse 2.peatükki täiendatakse §‑ga 51 järgmises sõnastuses:

"§ 51. Salvestised

Häirekeskus salvestab hädaabiteadetemenetlemisel ning abi- ja infoteadete menetlemisel, sealhulgas kriisiinfoteenuse osutamisel, saabunud informatsiooni. Salvestist väljastataksekorrakaitseseaduse § 351 lõikes 4 sätestatud tingimustel.“;

6) paragrahvi 6lõike 2 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

"4) politsei andmekogu vastutavtöötleja esitab andmekogusse sündmuse lahendamisele kaasatud abijõu andmed,sündmusega seotud subjekti või objekti andmed ja kriisiinfo teenuse osutamiseksevakueeritute andmed;“;

7) paragrahvi 6lõike 2 punkt 6 sõnastatakse järgmiselt:

"6) rahvastikuregistri vastutavtöötleja esitab andmekogusse abivajaja või sündmusega seotud isiku andmed,hädaabiteate edastaja andmed, hädaabiteate menetlemise teenuse kasutaja andmedning kriisiolukorrast puudutatud isiku kohta päringu teinud isiku andmedkriisiinfo teenuse osutamisel;“;

8) paragrahvi 6lõiget 2 täiendatakse punktiga 10 järgmises sõnastuses:

"10) tervise infosüsteemi vastutavtöötleja või volitatud töötleja esitab andmekogusse kriisiinfo teenuseosutamisel selle tinginud erakorralises sündmuses arvatava kannatanu andmed,kui nende andmete töötlemine on lubatud.“;

9) paragrahvi 8täiendatakse lõikega 12 järgmises sõnastuses:

"(12) Käesoleva määruse §‑s 51 sätestatud salvestisi säilitatakse andmekogus üks aasta.“;

10) paragrahvi 8lõikes 6 asendatakse tekstiosa "lõigetes 1 ja 11“ tekstiosaga "lõigetes 1, 11 ja 12“;

11) paragrahvi 9lõiget 8 täiendatakse punktiga 8 järgmises sõnastuses:

"8) Kaitsepolitseiametil –julgeolekuasutuste seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks.“;

 

§ 7. Siseministri 7.detsembri 2010. aasta määruse nr 61 "Päästeameti poolt vabatahtlikulepäästjale ja juriidilisele isikule hüvitatavad kulu liigid ning hüvitisesuuruse määramise ja maksmise kord“ kehtetuks tunnistamine

Siseministri 7. detsembri 2010. aastamäärus nr 61 "Päästeameti poolt vabatahtlikule päästjale ja juriidiliseleisikule hüvitatavad kulu liigid ning hüvitise suuruse määramise ja maksmisekord“ tunnistatakse kehtetuks.

 

§ 8. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 15. juulil 2020. aastal.

Mart Helme
Siseminister

Lauri Lugna
Kantsler

Lisa Vabatahtliku päästja tunnistus
avalikgif