ID-kaart

Lihtotsing

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/968, 3. juuli 2020, millega pikendatakse toimeaine püriproksüfeeni heakskiitu kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa
Euroopa Komisjon 03.07.2020 määrus number 968; jõustumiskuupäev 26.07.2020
; rakendamise kuupäev 01.08.2020

redaktsioon 26.07.2020

6.7.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 213/7


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/968,

3. juuli 2020,

millega pikendatakse toimeaine püriproksüfeeni heakskiitu kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise ja nõukogu direktiivide 79/117/EMÜ ja 91/414/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta, (1) eriti selle artikli 20 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni direktiiviga 2008/69/EÜ (2) kanti toimeaine püriproksüfeen nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ (3) I lisasse.

(2)

Direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse kantud toimeained loetakse määruse (EÜ) nr 1107/2009 alusel heaks kiidetuks ja need on loetletud komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 (4) lisa A osas.

(3)

Toimeaine püriproksüfeeni heakskiit, nagu on sätestatud komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa A osas, aegub 31. detsembril 2020.

(4)

Komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 844/2012 (5) artikli 1 kohaselt on kõnealuses artiklis sätestatud ajavahemiku jooksul esitatud taotlus toimeaine püriproksüfeeni heakskiidu pikendamiseks.

(5)

Taotleja esitas täiendavad toimikud, mis on nõutud vastavalt rakendusmääruse (EL) nr 844/2012 artiklile 6. Referentliikmesriik leidis, et taotlus on täielik.

(6)

Referentliikmesriik koostas kaasreferentliikmesriigiga konsulteerides pikendamist käsitleva hindamisaruande ning esitas selle 14. detsembril 2017 Euroopa Toiduohutusametile (edaspidi „toiduohutusamet“) ja komisjonile.

(7)

Toiduohutusamet tegi täiendava kokkuvõtliku toimiku ka üldsusele kättesaadavaks. Toiduohutusamet edastas pikendamist käsitleva hindamisaruande taotlejale ja liikmesriikidele märkuste esitamiseks ning algatas selle kohta avaliku arutelu. Toiduohutusamet edastas saadud märkused komisjonile.

(8)

17. mail 2019 esitas toiduohutusamet komisjonile oma järeldused (6) selle kohta, kas püriproksüfeen võib eeldatavalt vastata määruse (EÜ) nr 1107/2009 artiklis 4 sätestatud heakskiitmise nõuetele. Komisjon esitas esialgse pikendamisaruande püriproksüfeeni kohta alalisele taime-, looma-, toidu- ja söödakomiteele 21. oktoobril 2019.

(9)

Seoses endokriinsüsteemi häireid põhjustavate omaduste kindlakstegemise kriteeriumidega, mis kehtestati komisjoni määrusega (EL) 2018/605, (7) märgitakse toiduohutusameti järelduses, et püriproksüfeen ei ole endokriinfunktsiooni kahjustav kemikaal.

(10)

Komisjon palus taotlejal esitada oma märkused toiduohutusameti järelduste kohta ning kooskõlas rakendusmääruse (EL) nr 844/2012 artikli 14 lõike 1 kolmanda lõiguga pikendamisaruande kohta. Taotleja esitas oma märkused ja need on põhjalikult läbi vaadatud.

(11)

Vähemalt ühe toimeainet püriproksüfeeni sisaldava taimekaitsevahendi puhul on ühe või mitme iseloomuliku kasutusviisiga seoses leidnud kinnitust, et määruse (EÜ) nr 1107/2009 artiklis 4 sätestatud heakskiitmisnõuded on täidetud.

(12)

Püriproksüfeeni heakskiidu pikendamise riskihindamine põhineb iseloomulike kasutuste piiratud hulgal, mis siiski ei piira kasutusalasid, mida püriproksüfeeni sisaldavate taimekaitsevahendite puhul võidakse lubada.

(13)

Seepärast on asjakohane pikendada püriproksüfeeni käsitlevat heakskiitu.

(14)

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 14 lõike 1 kohaselt ja kooskõlas artikliga 6 ning teaduse ja tehnika arengut arvestades oleks siiski vaja lisada teatavad tingimused. Eelkõige on asjakohane nõuda kinnitavat lisateavet.

(15)

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 20 lõike 3 kohaselt koostoimes sama määruse artikli 13 lõikega 4 tuleks komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa vastavalt muuta.

(16)

Komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2019/1589 (8) pikendati püriproksüfeeni heakskiidu kehtivusaja lõppkuupäeva kuni 31. detsembrini 2020, et heakskiidu pikendamise saaks lõpule viia enne kõnealuse toimeaine heakskiidu aegumist. Kuna otsus heakskiidu pikendamise kohta tehakse enne kuupäeva, mil heakskiidu kehtivusaja pikendus aegub, tuleks käesolevat määrust kohaldada alates 1. augustist 2020, välja arvatud I lisa tabeli veerus „Puhtus“ tolueenisisaldust käsitlev säte, mida tuleks kohaldada alates 1. augustist 2021.

(17)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Toimeaine heakskiidu pikendamine

Toimeaine püriproksüfeeni heakskiitu pikendatakse vastavalt I lisale.

Artikkel 2

Rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 muutmine

Rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse II lisale.

Artikkel 3

Jõustumine ja kohaldamise kuupäev

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. augustist 2020.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõigis liikmesriikides.

Brüssel, 3. juuli 2020

Komisjoni nimel

eesistuja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 309, 24.11.2009, lk 1.

(2)  Komisjoni 1. juuli 2008. aasta direktiiv 2008/69/EÜ, millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ toimeainete klofentesiin, dikamba, difenokonasool, diflubensuroon, imasakviin, lenatsiil, oksadiasoon, pikloraam ja püriproksüfeen lisamisega (ELT L 172, 2.7.2008, lk 9).

(3)  Nõukogu 15. juuli 1991. aasta direktiiv 91/414/EMÜ taimekaitsevahendite turuleviimise kohta (EÜT L 230, 19.8.1991, lk 1).

(4)  Komisjoni 25. mai 2011. aasta rakendusmäärus (EL) nr 540/2011, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1107/2009 seoses heakskiidetud toimeainete loeteluga (ELT L 153, 11.6.2011, lk 1).

(5)  Komisjoni 18. septembri 2012. aasta rakendusmäärus (EL) nr 844/2012, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1107/2009 (taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta) ette nähtud toimeainete heakskiidu pikendamise menetluse rakendamiseks vajalikud sätted (ELT L 252, 19.9.2012, lk 26).

(6)  EFSA Journal 2018; 16(7): 5307. Kättesaadav internetis: www.efsa.europa.eu.

(7)  Komisjoni 19. aprilli 2018. aasta määrus (EL) 2018/605, millega muudetakse määruse (EÜ) nr 1107/2009 II lisa ja sätestatakse teaduslikud kriteeriumid endokriinsüsteemi häireid põhjustavate omaduste kindlakstegemiseks (ELT L 101, 20.4.2018, lk 33).

(8)  Komisjoni 26. septembri 2019. aasta rakendusmäärus (EL) 2019/1589, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 seoses toimeainete amidosulfurooni, beeta-tsüflutriini, bifenoksi, klorotolurooni, klofentesiini, klomasooni, tsüpermetriini, daminosiidi, deltametriini, dikamba, difenokonasooli, diflubensurooni, diflufenikaani, fenoksaprop-P, fenpropidiini, fludioksoniili, flufenatseedi, fostiasaadi, indoksakarbi, lenatsiili, MCPA, MCPB, nikosulfurooni, pikloraami, prosulfokarbi, püriproksüfeeni, metüültiofanaadi, triflusulfurooni ja tritosulfurooni heakskiidu kehtivusaja pikendamisega (ELT L 248, 27.9.2019, lk 24).


I LISA

Tavanimetus, tunnuskoodid

IUPACi nimetus

Puhtus  (1)

Heakskiitmise kuupäev

Heakskiidu aegumine

Erisätted

Püriproksüfeen

2-((1-(4-fenoksüfenoksü)propaan-2-üül)oksü)püridiin.

CIPACi nr: 715.

CASi nr: 95737-68-1.

EÜ nr (Einecs või ELINCS): 429-800-1

4-fenoksüfenüül (RS)-2(2-püridüüloksü) propüüleeter

≥ 970 g/kg

Alates 1. augustist 2021. Lisandid: tolueeni maksimaalselt

5 g/kg

1. august 2020

31. juuli 2035

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse püriproksüfeeni heakskiidu pikendamist käsitleva aruande järeldusi, eriti selle I ja II liidet.

Üldhindamisel peavad liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu:

tarbijate toidu kaudu kokkupuutele püriproksüfeeni jääkidega,

setetes elutsevate ja veeorganismide kaitsele,

mesilaste kaitsele.

Seoses setetes elutsevate ja veeorganismide kaitsega peavad liikmesriigid püriproksüfeeni sisaldavate taimekaitsevahendite kasutamise puhul välitingimustes lisama eritingimustesse asjakohased riskileevendusmeetmed, nt puhvertsoonid, kuhu vahendit ei tohi pihustada, ja/või pihustatud vahendi triivimise vähendamine, et risk setetes elutsevatele ja veeorganismidele oleks väike.

Seoses mesilaste kaitsega peavad liikmesriigid püriproksüfeeni sisaldavate taimekaitsevahendite kasutamise puhul välitingimustes lisama eritingimustesse piirangu, et ainet võib kasutada väljaspool mesilasi ligitõmbavate taimede õitseaega, ning asjakohased riskileevendusmeetmed, nt puhvertsoonid, kuhu vahendit ei tohi pihustada, ja/või pihustatud vahendi triivimise vähendamine, et risk mesilastele ja nende vastsetele oleks väike.

Taotleja peab esitama komisjonile, liikmesriikidele ja toiduohutusametile kinnitava teabe veetöötlemisprotsesside mõju kohta pinna- ja põhjavees esinevatele jääkidele, kui pinnaveest saadakse joogivett.

Taotleja esitab nõutud kinnitava teabe hiljemalt kuupäevaks, mil täitub kaks aastat kuupäevast, mil komisjon avaldab juhenddokumendi, milles käsitletakse pinna- ja põhjavees esinevatele jääkidele veetöötlemisprotsesside tulemusena avalduva mõju hindamist.


(1)  Täiendavad andmed toimeaine identifitseerimiseks ja toimeaine omadused on esitatud pikendamisaruandes.


II LISA

Rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa muudetakse järgmiselt:

1)

A osast jäetakse välja kanne 179 püriproksüfeeni kohta;

2)

B osasse lisatakse järgmine kanne:

Nr

Tavanimetus,tunnuskoodid

IUPACi nimetus

Puhtus  (1)

Heakskiitmise kuupäev

Heakskiidu aegumine

Erisätted

„142

Püriproksüfeen

2-((1-(4-fenoksüfenoksü)propaan-2-üül)oksü)püridiin.

CIPACi nr: 715.

CASi nr: 95737-68-1.

EÜ nr (Einecs või ELINCS): 429-800-1

4-fenoksüfenüül (RS)-2(2-püridüüloksü) propüüleeter

≥ 970 g/kg Lisandid: tolueeni maksimaalselt

5 g/kg

1. august 2020

31. juuli 2035

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse püriproksüfeeni heakskiidu pikendamist käsitleva aruande järeldusi, eriti selle I ja II liidet.

Üldhindamisel peavad liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu:

tarbijate toidu kaudu kokkupuutele püriproksüfeeni jääkidega,

setetes elutsevate ja veeorganismide kaitsele,

mesilaste kaitsele.

Seoses setetes elutsevate ja veeorganismide kaitsega peavad liikmesriigid püriproksüfeeni sisaldavate taimekaitsevahendite kasutamise puhul välitingimustes lisama eritingimustesse asjakohased riskileevendusmeetmed, nt puhvertsoonid, kuhu vahendit ei tohi pihustada, ja/või pihustatud vahendi triivimise vähendamine, et risk setetes elutsevatele ja veeorganismidele oleks väike.

Seoses mesilaste kaitsega peavad liikmesriigid püriproksüfeeni sisaldavate taimekaitsevahendite kasutamise puhul välitingimustes lisama eritingimustesse piirangu, et ainet võib kasutada väljaspool mesilasi ligitõmbavate taimede õitseaega, ning asjakohased riskileevendusmeetmed, nt puhvertsoonid, kuhu vahendit ei tohi pihustada, ja/või pihustatud vahendi triivimise vähendamine, et risk mesilastele ja nende vastsetele oleks väike.

Taotleja peab esitama komisjonile, liikmesriikidele ja toiduohutusametile kinnitava teabe veetöötlemisprotsesside mõju kohta pinna- ja põhjavees esinevatele jääkidele, kui pinnaveest saadakse joogivett.

Taotleja esitab nõutud kinnitava teabe hiljemalt kuupäevaks, mil täitub kaks aastat kuupäevast, mil komisjon avaldab juhenddokumendi, milles käsitletakse pinna- ja põhjavees esinevatele jääkidele veetöötlemisprotsesside tulemusena avalduva mõju hindamist.“


(1)  Täiendavad andmed toimeaine identifitseerimiseks ja toimeaine omadused on esitatud pikendamisaruandes.


Top

avalikgif