ID-kaart

Lihtotsing

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/967, 3. juuli 2020, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/1241 (mis käsitleb kalavarude ja mereökosüsteemide kaitsmist tehniliste meetmete abil) XIII lisa A osas osutatud akustiliste hoiatusseadmete signaali ja rakendamise näitajate üksikasjalikud eeskirjad
Euroopa Komisjon 03.07.2020 määrus number 967; jõustumiskuupäev 05.08.2020

redaktsioon 05.08.2020

6.7.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 213/4


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/967,

3. juuli 2020,

millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/1241 (mis käsitleb kalavarude ja mereökosüsteemide kaitsmist tehniliste meetmete abil) XIII lisa A osas osutatud akustiliste hoiatusseadmete signaali ja rakendamise näitajate üksikasjalikud eeskirjad

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. juuni 2019. aasta määrust (EL) 2019/1241, mis käsitleb kalavarude ja mereökosüsteemide kaitsmist tehniliste meetmete abil, (1) eriti selle artikli 24 lõike 1 punkti e,

ning arvestades järgmist:

(1)

Välja on töötatud hulgaliselt akustilisi seadmeid, millega vaalalisi kalapüügivahenditest eemale hoida, ning need seadmed on aidanud edukalt vähendada vaalaliste juhuslikku kaaspüüki passiivpüüniste kasutamisel. Selliste seadmete kasutamist nõutakse sellistes püügipiirkondades ja sellise püügi puhul, kus vaalaliste kaaspüügi osakaal on teadaolevalt või prognoositavalt suur, nagu on märgitud määruse (EL) 2019/1241 XIII lisa A osa punktis 1.1.

(2)

Määrusega (EL) 2019/1241 on lihtsustatud Euroopa Liidus kehtivat tehniliste kaitsemeetmete õigusraamistikku, mis on aastate jooksul muutunud väga keeruliseks. Lihtsustamise osana tunnistati määrusega (EL) 2019/1241 kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 812/2004, (2) milles olid sätestatud meetmed vaalaliste juhuspüügi kohta püügipiirkondades, ning võeti sellest üle üksnes juhupüügi leevendamise peamised tehnilised meetmed, näiteks nõue kasutada teatavates piirkondades püügivahendeid koos akustiliste hoiatusseadmetega, et vähendada vaalaliste juhupüüki.

(3)

Määrusega (EL) 2019/1241 ei võetud üle nõukogu määruse (EÜ) nr 812/2004 artiklis 3 sätestatud ja II lisas esitatud üksikasjalikke tehnilisi kirjeldusi akustiliste hoiatusseadmete tõhususe kohta. Seega tuleks käesoleva määrusega kehtestada määruse (EL) 2019/1241 XIII lisa A osa punkti 1.1 kohaselt nõutud akustiliste hoiatusseadmete üksikasjalikud tehnilised kirjeldused ja kasutamise tingimused, mis varem olid esitatud määruse (EÜ) nr 812/2004 artiklis 3 ja II lisas.

(4)

Kalanduse teadus-, tehnika- ja majanduskomitee (STECF) nõuande (3) kohaselt ei tohiks sellised tehnilised kirjeldused aga piirata uute akustiliste hoiatusseadmete väljatöötamist. Seepärast peaks liikmesriikidel käesoleva määruse kohaldamisel olema õigus lubada kasutada akustiliste hoiatusseadmete uusi ja tõhusaid mudeleid, mis ei vasta käesolevas määruses sätestatud tehnilistele kirjeldustele, tingimusel et on olemas tõendid selle kohta, et sellised seadmed aitavad vähemalt sama tulemuslikult vähendada vaalaliste juhuslikku kaaspüüki kui seadmed, mida on kirjeldatud määruses (EL) 2019/1241 (sealhulgas käesoleva määrusega vastu võetud täiendavates rakenduseeskirjades). Seepärast on asjakohane kehtestada tingimused, mille alusel liikmesriigid võivad lubada kasutada akustilisi hoiatusseadmeid, mis vastavad sellistele alternatiivsetele tehnilistele kirjeldustele või tingimustele.

(5)

Arvestades puudusi, mis on toodud välja komisjonile seni saadetud aruannetes akustiliste hoiatusseadmete kasutamise tehnilisi kirjeldusi käsitlevate sätete kontrolli ja rakendamise kohta, tuleks käesolevas määruses selgitada, et akustilised hoiatusseadmed peavad töötama kogu püügitoimingu vältel ning mitte ainult võrkude vettelaskmise ajal.

(6)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas kalanduse ja vesiviljeluse komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määrusega kehtestatakse määruse (EL) 2019/1241 XIII lisa A osas osutatud akustiliste hoiatusseadmete signaali ja rakendamise näitajate üksikasjalikud eeskirjad.

Artikkel 2

1.   Liidu kalalaevade kaptenid peavad tagama, et määruse (EL) 2019/1241 XIII lisa A osa punktis 1.1 osutatud akustilised hoiatusseadmed töötavad täismahus kogu püügitoimingu ajal.

2.   Kõnealused akustilised hoiatusseadmed peavad vastama ühele käesoleva määruse lisas esitatud tehniliste kirjelduste ja kasutamise tingimuste variantidest.

3.   Erandina lõikest 2 võivad liikmesriigid lubada selliste akustiliste hoiatusseadmete kasutamist, mis ei vasta lisas esitatud tehnilistele kirjeldustele või kasutamise tingimustele, kui sellised seadmed aitavad vaalaliste juhupüüki vähendada vähemalt sama tulemuslikult kui lisas esitatud tehnilistele kirjeldustele või kasutamise tingimustele vastavad akustilised hoiatusseadmed ning selle kohta on olemas nõuetekohased dokumendid.

4.   Liikmesriigid teatavad komisjonile lõike 3 kohaste lubade väljastamisest kahe kuu jooksul pärast nende väljastamist.

5.   Lõikes 4 osutatud teatele lisatakse lõike 3 kohaselt loa saanud akustiliste hoiatusseadmete üksikasjalikud tehnilised ja teaduslikud andmed ning teave nende seadmete mõju kohta vaalaliste juhupüügile.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kolmekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 3. juuli 2020

Komisjoni nimel

eesistuja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 198, 25.7.2019, lk 105.

(2)  Nõukogu 26. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 812/2004, millega sätestatakse meetmed vaalaliste juhusliku püügi kohta püügipiirkondades, ja muudetakse määrust (EÜ) nr 88/98 (ELT L 150, 30.4.2004, lk 12).

(3)  STECF (19–07), juuli 2019: https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2489016/STECF+19-07+-+Incid+catches+cetaceans.pdf/3485bafd-4350-40af-8d72-0226a68cb86e


LISA

AKUSTILISTE HOIATUSSEADMETE TEHNILISED KIRJELDUSED JA KASUTAMISE TINGIMUSED

Kõik artikli 2 lõike 2 kohaldamisest tulenevalt kasutatavad akustilised hoiatusseadmed peavad vastama ühele järgmistest signaali- ja rakendamisnäitajate variantidest:

 

Variant 1

Variant 2

 

Signaali näitajad

Signaali süntees

Digitaalne seade

Analoogseade

Tonaalsus/lairiba

Lairiba/tonaalsus

Tonaalsus

Helitugevus (maksimaalne – minimaalne)

Re 1 μPa@1 m

145 dB

130–150 dB

Põhisagedus

a)

20–160 KHz

Lairiba kandvus

b)

10KHz tonaalsus

10 KHz

Kõrgsageduslikud helid

Jah

Jah

Helilaine kestus (nominaalne)

300 ms

300 ms

Helilainete vahemik

a)

vahemikus 4–30 sekundit

b)

4 sekundit

4 sekundit

 

Rakendamise näitajad

Piki võrku paigutatud kahe akustilise hoiatusseadme vaheline maksimumkaugus

200 meetrit, kusjuures võrgu (või kokkuseotud võrkude kogumi) igasse nurka on kinnitatud üks seade

100 meetrit, kusjuures võrgu (või kokkuseotud võrkude kogumi) igasse nurka on kinnitatud üks seade


Top

avalikgif